CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekty

/ Obchod – peníze – lichva. Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy
(13.–15. století)

Juniorský projekt GA ČR 20-10897Y

Pražské souměstí představovalo ve středověku centrum země, sídelní město vládnoucí dynastie a na poli obchodu také hlavní město Českého království. V rámci projektu bude zkoumáno, analyzovánoa vyhodnoceno obchodní, hospodářské a společenské postavení pražských měšťanů v ekonomickém prostoru střední Evropy ve 13. až 15. století.Při výzkumu daného tématu nelze pominout ani účast pražských měšťanů na těžbě stříbra a vývozu pražských grošů do zahraničí, jejich tuzemské i mezinárodní obchodní kontakty nebo úvěrové možnosti pražských Židů. Základním pilířem výzkumu budou písemné prameny hospodářské povahy pocházející z českých a zahraničních archivů. Projekt se zaměří na otázky, které z dochovaných pramenů přímo nevyplývají. Jedná se zejména o sledování skutečného majetkového zázemí pražských měšťanů,kupecké mentality, sociálních sítí uvnitř dané společenské skupiny v rámci města nebo v přeshraniční perspektivě. Výsledky budou publikovány samostatně i jako součást dvou odborných syntetickýchpublikací.
Trvání: 2020-2022
Hlavní řešitel: Martin Musílek
Další řešitelé: Veronika Večeřová, Kajetán Holeček

 

/ Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)

Projekt EXPRO 19-28415X

Cílem projektu je komplexně prozkoumat konflikty ve střední Evropě v dlouhém 15. století. Ve třech tematických okruzích se věnuje (1) náboženským a ideovým kontroverzím, (2) konfliktům kolem členů lucemburské dynastie a (3) napětí a sporům v sociální sféře. Unikátní situace v českých zemích po kompaktátech z roku 1436, která oficiálně ukončila husitské války, je chápána jako „institucionalizovaný konflikt“. Navzdory uklidnění situace, jež umožnilo vývoj stavovského systému, žádná z obou stran – husitská ani katolická – nemohla přijmout správnost opačné víry, aniž by ohrozila svou vlastní legitimitu. Sledovány jako navzájem propojené jevy, poskytnou strategie zvládání konfliktu aplikované jednotlivými aktéry, komunikační a performativní aspekty sporů a vývoj institucí v rozdělené společnosti adekvátnější a diferencovanější obraz středoevropského pozdního středověku jako konfliktního období.
Internetové stránky projektu: http://cms.flu.cas.cz/conflicts/
Trvání: 2019-2023
Hlavní řešitel: Pavel Soukup
Spoluřešitel: Klara Hübner, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, FF MU, Brno
Členové týmu za FLÚ: Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Dušan Coufal, Jakub Jauernig, Martin Nodl, Robert Novotný, Adam Pálka, Martin Pjecha, Martin Šorm, Václav Žůrek
Členové týmu za FF MU: Petr Elbel, Přemysl Bar, Stanislav Bárta, Ondřej Schmidt, Heinrich Speich

 

/ Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích - Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

Projekt GA ČR 17-19808S

Řešitelský tým sleduje způsoby textového přenosu vědění v souvislosti s rozšiřujícím se okruhem recipientů. Zaměřuje se přitom na texty, shrnující různá odvětví poznání, které lze označit jako kompendia vědění. Tým sleduje, jakým způsobem přijímala tyto texty vzdělaná společnost ve 14. a 15. století s důrazem na měnící se komunikační kanály a jak se v těchto procesech odráží dynamika proměny pozdně středověké společnosti. Analýza textu a zmapování rukopisné tradice jsou prováděny na příkladu čtyř vybraných spisů: pseudo-aristotelském kompendiu Secretum secretorum, shrnutí teologického výkladu universa (Elucidarium Honoria z Autunu), alegorickém výkladu společnosti (Liber de moribus hominum Jakuba de Cessolis) a historické syntéze (Chronicon pontificum et imperatorum Martina z Opavy). Tyto středověké bestselery spojuje bohatá evropská i bohemikální recepce, a to v původní latinské i vernakulární formě.
Trvání: 2017-2019
Hlavní řešitel: Pavlína Cermanová
Členové týmu: Vojtěch Bažant, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek

 

/ Magistri Iohannis Hus Opera omnia

The editorial care of the latin works of Jan Hus, formerly published but abandoned by "Academia. Nakladatelství Československé akademie věd", has been taken over by the Centre for Medieval Studies in cooperation with the Belgian publisher Brepols n.v. Since 2004 new volumes and revised editions have been integrated into the renown series Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, keeping the original numbering of the old Opera omnia as additional mark besides the appropriate place in the new series. The secretary of the editorial commission - dr. Gabriel Silagi - has been appointed by the Academy of Sciences of the Czech Republic and has his seat at the CMS. He is responsible for the last revision of all manuscripts to appear in the series. Further editions are in preparation in Prague and Brno and will be ready in due time.
Secretary: dr. Gabriel Silagi

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR