CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekty

/ Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích - Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

Projekt GA ČR 17-19808S

Řešitelský tým sleduje způsoby textového přenosu vědění v souvislosti s rozšiřujícím se okruhem recipientů. Zaměřuje se přitom na texty, shrnující různá odvětví poznání, které lze označit jako kompendia vědění. Tým sleduje, jakým způsobem přijímala tyto texty vzdělaná společnost ve 14. a 15. století s důrazem na měnící se komunikační kanály a jak se v těchto procesech odráží dynamika proměny pozdně středověké společnosti. Analýza textu a zmapování rukopisné tradice jsou prováděny na příkladu čtyř vybraných spisů: pseudo-aristotelském kompendiu Secretum secretorum, shrnutí teologického výkladu universa (Elucidarium Honoria z Autunu), alegorickém výkladu společnosti (Liber de moribus hominum Jakuba de Cessolis) a historické syntéze (Chronicon pontificum et imperatorum Martina z Opavy). Tyto středověké bestselery spojuje bohatá evropská i bohemikální recepce, a to v původní latinské i vernakulární formě.
Trvání: 2017-2019
Hlavní řešitel: Pavlína Cermanová
Členové týmu: Vojtěch Bažant, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek

 

/ Zrod českého města a žebravé řády

Projekt GAČR (GA16-06083S)

Mezioborový projekt si klade za cíl syntetické zpracování podílu žebravých řádů na urbanizaci české a moravské společnosti a jejího začlenění do západoevropského kulturního prostředí. Zejména dominikáni a minoriti se významným způsobem podíleli na formování prostoru prvních českých měst včetně duchovního světa jejich obyvatel. Časově je téma výzkumu uzavřeno zhruba polovinou 14. století, kdy končí první etapa zakládání mendikantských klášterů v českých zemích. Pro dosažení stanoveného cíle budou propojeny výsledky výzkumů posledních desetiletí, které z archeologického, stavebně-historického a archivního hlediska přineslo nové významné soubory informací o jednotlivých mendikantských centrech, o jejich společenské roli i hmotné kultuře. Hlavním výstupem projektu bude odborná kniha a série odborných článků.
Trvání: 2016-2018
Řešitel: Prof. Petr Sommer
Koordinátor: Jan Kremer

 

/ Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148)

Projekt se zaměřuje na kulturu, média a kulturní kódy dlouhého 15. století. Zkoumá kódování kulturních obsahů v pramenech prostředky jazykovými nebo vizuálními a prostřednictvím symbolického jednání, srozumitelné jen s odkazem k dobovým kulturním a společenským souvislostem. Za tímto účelem kombinuje přístupy ke kultuře z hlediska jazykovědných, literárněvědných, uměnovědných a historických oborů. Společným jmenovatelem projektu je odkrývání kulturních obsahů zděděných z předchozího vývoje na jedné straně a hledání inovací a posunů v oblasti sémantiky jazyka i sociálních vzorců a gest na straně druhé. Cílem projektu je propojit dvě hlavní roviny základního výzkumu v humanitních oborech zabývajících se minulostí: ediční zpracování pramenů a jejich interpretaci. Jeho výsledkem bude soubor pramenných edic a sekundárních studií o společnosti a kultuře husitské epochy v celé šíři jejích konfesních a mocensko-politických projevů.

Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Druhý spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Koordinátoři: Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2018

 

/ Magistri Iohannis Hus Opera omnia

The editorial care of the latin works of Jan Hus, formerly published but abandoned by "Academia. Nakladatelství Československé akademie věd", has been taken over by the Centre for Medieval Studies in cooperation with the Belgian publisher Brepols n.v. Since 2004 new volumes and revised editions have been integrated into the renown series Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, keeping the original numbering of the old Opera omnia as additional mark besides the appropriate place in the new series. The secretary of the editorial commission - dr. Gabriel Silagi - has been appointed by the Academy of Sciences of the Czech Republic and has his seat at the CMS. He is responsible for the last revision of all manuscripts to appear in the series. Further editions are in preparation in Prague and Brno and will be ready in due time.
Secretary: dr. Gabriel Silagi

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR