CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekty

/ Pikarti, bratři a sabat čarodějnic. Sémantika ostouzení v pozdně středověkých českých zemích.

Projekt GA ČR 24-12819S

Projekt se věnuje vývoji protikacířských stereotypů v textech reflektujících vznik a osudy radikálních skupin v husitství od adamitů po Jednotu bratrskou. Patnácté století představuje zlom v oblasti náboženského vyloučení a pronásledování, kdy byl negativní typ kacíře vytvořený během posledních tří století středověku použit v obviněních spojených s čarodějnictvím. Osu projektu tvoří polemiky Jana Vodňanského, především jeho Locustarius, kde jsou hojně recipovány starší i soudobé protiheretické texty. Tyto prameny interpretujeme se zřetelem ke specifickým podmínkám českých zemí, zejména konfesní různorodosti a absenci fungujících inkvizičních tribunálů. Cílem projektu je analyzovat antiheretický diskurz a jeho zdroje a nuancovat interpretační modely mezinárodního bádání o herezích a čarodějnictví. Sledovat budeme rovněž sociální konsekvence defamačních strategií pro utváření identity a rivalitu mezi nově se etablujícími náboženskými skupinami na utrakvistické i katolické straně.
Trvání: 2023-2025
Hlavní řešitel za CMS: Pavlína Cermanová
Další řešitelé: Pavel Soukup, Stanislav Hlaváč

 

/ Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)

Projekt OP JAK (reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004595)

Pracovní skupinka CMS se projektu účastní v rámci Výzkumného záměru č. 4 s názvem „Konflikt v dlouhodobé perspektivě: dějinná zkušenost zdrojem odolnosti". Věnuje se diskurzům krize, úpadku a ohrožení společnosti a reflexi menšin a skupinových identit ve vybraných pramenech ze 14.–16. století (protikacířské traktáty z Čech a okolí, veršované skladby).

Trvání: 2023-2028
Hlavní příjemce: FF UK
Řešitelé za CMS: Pavlína Cermanová, Pavel Soukup, Vojtěch Bažant, Zdeněk Vostrý

 

/ Spor Viklefa a jeho 45 článků v evropskýcé perspektivě

Projekt GA ČR (reg. č.: 23-06902S)

V projektu se budeme zabývat sporem o Jana Viklefa a jeho 45 článků v širokých mezinárodních souvislostech. Propojíme konkrétním způsobem bádání o Viklefovi a viklefismu, které je značně specializované a tematicky roztříštěné. Shromáždíme a prostudujeme relevantní rukopisný materiál a literaturu. Na tomto základě publikujeme monografii, která se bude zabývat genezí artikulů, okolnostmi jejich odsouzení pražskou univerzitou roku 1403 a dalším průběhem souvisejících sporů až do 30. let 15. století. Přitom zohledníme právní, politické, společenské a ideové aspekty kontroverze. Využijeme metodologické postupy historické (politické) analýzy, intelektuální historie, kodikologie i textové kritiky. V příloze monografie kriticky vydáme pět krátkých pragmatických textů a do tisku připravíme dvě časopisecké studie.

Trvání: 2023-2025
Hlavní řešitel za CMS: Dušan Coufal

 

/ Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)

Projekt EXPRO 19-28415X

Cílem projektu je komplexně prozkoumat konflikty ve střední Evropě v dlouhém 15. století. Ve třech tematických okruzích se věnuje (1) náboženským a ideovým kontroverzím, (2) konfliktům kolem členů lucemburské dynastie a (3) napětí a sporům v sociální sféře. Unikátní situace v českých zemích po kompaktátech z roku 1436, která oficiálně ukončila husitské války, je chápána jako „institucionalizovaný konflikt“. Navzdory uklidnění situace, jež umožnilo vývoj stavovského systému, žádná z obou stran – husitská ani katolická – nemohla přijmout správnost opačné víry, aniž by ohrozila svou vlastní legitimitu. Sledovány jako navzájem propojené jevy, poskytnou strategie zvládání konfliktu aplikované jednotlivými aktéry, komunikační a performativní aspekty sporů a vývoj institucí v rozdělené společnosti adekvátnější a diferencovanější obraz středoevropského pozdního středověku jako konfliktního období.
Internetové stránky projektu: https://conflicts.flu.cas.cz/
Trvání: 2019-2023
Hlavní řešitel: Pavel Soukup
Spoluřešitel: Klara Hübner, Ústav pomocných věd historických a archivnictví, FF MU, Brno
Členové týmu za FLÚ: Vojtěch Bažant, Pavlína Cermanová, Dušan Coufal, Jakub Jauernig, Martin Nodl, Robert Novotný, Adam Pálka, Martin Pjecha, Martin Šorm, Václav Žůrek
Členové týmu za FF MU: Petr Elbel, Přemysl Bar, Stanislav Bárta, Ondřej Schmidt, Heinrich Speich

 

/ Magistri Iohannis Hus Opera omnia

The editorial care of the latin works of Jan Hus, formerly published but abandoned by "Academia. Nakladatelství Československé akademie věd", has been taken over by the Centre for Medieval Studies in cooperation with the Belgian publisher Brepols n.v. Since 2004 new volumes and revised editions have been integrated into the renown series Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis, keeping the original numbering of the old Opera omnia as additional mark besides the appropriate place in the new series. The secretary of the editorial commission - dr. Gabriel Silagi - has been appointed by the Academy of Sciences of the Czech Republic and has his seat at the CMS. He is responsible for the last revision of all manuscripts to appear in the series. Further editions are in preparation in Prague and Brno and will be ready in due time.
Secretary: dr. Gabriel Silagi

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR