CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.

obrázek Dušan Coufal

Odborné zaměření:

Velké západní schisma; konciliarismus; viklefismus/husitství; vztah církve a státu; univerzitní písemnictví a náboženská polemika 14. a 15. století

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2004–2012 doktorské studium - historické teologie, ETF UK, disertační práce Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431. Příspěvek k předpokladům basilejské disputace o prvním z pražských artikulů

1998–2004 magisterské studium - evangelická teologie, ETF UK

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

10/2009–1/2010 SRN, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen–Nürnberg, Philosophische Fakultät, postgraduální kurz „Scripto-Kurs III (Scholarly Codicological Research, Information & Palaeographical Tools)"

3/2007–6/2007 Rakousko, Universität Wien, Evangelisch-Theologische Fakultät (stipendium OeAD – Programm AKTION)

10/2001–7/2002 SRN, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Theologische Fakultät (stipendium zemské vlády Baden-Württemberg)

Granty, projekty

od 1/2023 hlavní řešitel standardního projektu GA ČR, Spor o Viklefa a jeho 45 článků v evropské perspektivě, CMS, FLÚ AV ČR

1/2019-12/2023 spoluřešitel projektu GA ČR, Expro: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace), CMS, FLÚ AV ČR, Praha

1/2016-12/2018 řešitel projektu GA ČR: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433, CMS, FLÚ AV ČR, Praha

1/2014-12/2015 řešitel projektu Z polemických traktátů husitské doby: Mistr Jan z Hradce a jeho literární dílo v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

2/2013-12/2015 spoluřešitel grantu Magistri Iohannis Hus Opera omnia, ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015, FF MU v Brně

6/2012-12/2015 spolupráce na projektu NAKI Jan Hus v roce 1415 a 600 let poté, Husitské muzeum v Táboře

1/2012-12/2015 externí spolupráce na projektu excelence Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, CMS při FLÚ AV ČR, Praha

10/2007–12/2011 vědecký pracovník výzkumného záměru Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura; příprava edice Magistri Iohannis Opera Omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum; FF MU, Brno

10/2007–12/2011 vědecký pracovník výzkumného záměru Hermeneutika křesťanské, zvláště protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy, ETF UK, Praha

Ocenění

2021 Cena Akademie věd ČR za knihu „Turnaj víry"

Bibliografie

Monografie

Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433, Praha 2020 (= Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 20).

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů, Praha 2012.

Články

+ Loušová, Kristýna: Dialog rytíře s mnichem o kompaktátech, in: Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče, edd. Lucie Doležalová, Magda Králová, Dolní Břežany 2022, s. 181-203.
Ke sporům o Viklefa a jeho 45 článků (II): Geneze artikulů a jejich odsouzení mezi Anglií a Prahou ve světle rukopisů, Studia Mediaevalia Bohemica 12, 2021, s. 33-87

From Oath to Confession and Back? Protestatio in the Late Middle Ages, and its Transformation in the Thought of Wyclif and the Hussites, in: Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460, edd. Kantik Ghosh, Pavel Soukup, Turnhout: Brepols 2021 (= Church Medieval Studies 47), s. 157-177

Kutná Hora pod vládou kazatele: Husitská invektiva z roku 1416 a Heřman z Mindelheimu, Český časopis historický 119, 2021, s. 74-102.

„Erben des Königreichs" und „Kuttenberger Ausländer". Das politische und nationale Denken einer hussitischen Invektive von 1416. Analyse und Edition, in: Historiker zwischen den Zeiten. Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag, edd. Petr Elbel, Alexandra Kaar, Jiří Němec, Martin Wihoda, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2021, s. 181-204.

Key Issues in Hussite Theology, in: A Companion to the Hussites, edd. Michael Van Dussen, Pavel Soukup, Leiden - Boston 2020 (= Brill's Companions to the Christian Tradition 90), s. 261–296.

Od přísahy ke konfesi a zpět? Univerzitní protestace v pozdním středověku a její proměna ve Viklefově a husitském myšlení, in: Husitské re-formace. Proměna kulurního kódu v 15. století, edd. Pavlína Cermanová, Pavel Soukup, Praha 2019, s. 22-68.

Nikolaus von Kues und der Hussitenkelch in den Anfängen des Basler Konzils, Bohemia 58, 2018, s. 343-362.

Sub utraque specie: Die Theologie des Laienkelchs bei Jacobell von Mies (†1429) und der frühen Utraquisten, Archa Verbi 14, 2017, s. 157-201.

Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stříbra o autoritě koncilů v ideovém a historickém kontextu, in: Jan Hus (ok. 1370-1415): życie, myśl, dziedzictwo, edd. Paweł Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 129-165.

Mistr Jan z Hradce a kalich. Život a polemické dílo zapomenutého odpůrce Jakoubka ze Stříbra, in: Středověká univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18), s. 11–118.

[kapitoly II; III.1-2, 4; VIII.4] in: Praha Husova a husitská. Publikace k výstavě Clam-Gallasův palác 25. září 2015-24. ledna 2016, edd. P. Čornej - J. Hrdina, Praha 2015, s. 47-60, 61-74, 78-85, 241-247.

Interrogatorium kostnického koncilu proti wyclifitům. Analýza a edice textu, Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 3-28.

Jan Hus als Wahrheitsprediger (Forschungsstand), in: Jan Hus. 600 Jahre Erste Reformation, edd. A. Strübind - T. Weger (=Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 60), München 2015, s. 33-42.

Die Person Jan Hus, Communio viatorum 57, 2015, s. 4-18.

Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice?, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 85-139

Glosovaný výklad Žalmů Konráda ze Soltau a počátky české reformace, in: Amica - sponsa - mater. Bible v čase reformace, ed. O. Halama, Praha 2014, s. 45-84

Ludus calamorum. Husité, Cesarini a Zikmund před bitvou u Domažlic v novém světle zapadlého pražského manifestu, Studia Mediaevalia Bohemica 5 (2013), s. 39-73

Einleitung, in: Magistri Iohannis Hus Opera omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum, edd. J. Nechutová et alii (= CCCM 253), Turnhout: Brepols 2013, s. ix-lxviii.

Der Laienkelch im Hussitentum. Neue Quellen zu Johann Rokycanas Verteidigung des Laienkelchs auf dem Basler Konzil im Januar 1433, in: Die hussitische Revolution: Religiöse, politische und regionale Aspekte, hg. von Franz Machilek, Köln–Weimar–Wien: Böhlau 2012, s. 39–56

Neznámý postoj Jana Husa k mučednictví v jeho Enarratio Psalmorum (cca 1405–1407): Na cestě do kruhu zemských svatých, Časopis Matice moravské 129, 2010, s. 241–257

Die katholischen Magister Peter von Mährisch Neustadt, Johann von Königgrätz, Nicolaus von Pavlíkov und die Formierung der utraquistischen Universität in Prag 1417, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49, 2009, č. 2, s. 127–141

Kdo je „Remigius" v Husových Enarrationes Psalmorum? K problematice citování této autority v bohemikálních výkladech Žalmů první poloviny 15. století, Studia historica Brunensia 58, 2009, s. 49–67

Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten, Studie o rukopisech 39, 2009, s. 157–188

Výklad a autorita bible v polemice mezi Janem Gersonem a Jakoubkem ze Stříbra z roku 1417, Listy filologické 131, 2008, s. 45–72

Edice

Magistri Iohannis Hus Constantiensia, edd. H. Krmíčková, J. Nechutová, D. Coufal, J. Fuksová, L. Mazalová, P. Mutlová, L. Švanda, Soňa Žákovská, A. Molnár (†), Turnhout: Brepols 2016 (Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 274; Magistri Iohannis Hus Opera omnia 24).

Magistri Iohannis Hus Opera omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum, edd. J. Nechutová, H. Krmíčková, D. Coufal, J. Fuksová, P. Mutlová, A. Pumprová, D. Stehlíková, L. Švanda (= Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 253), Turnhout: Brepols 2013

Popularizace

TV dokument Bratři (synové Karla IV.); premiéra ČT 2, 1.1. 2015, 21:15

TV pořad Záhady Toma Wizarda, díl Šifra Mistra Jana, premiéra ČT D, 30. 3. 2015, 13:25

TV pořad Historie.cs, díl Proč upálili mistra Jana Husa?; premiéra ČT 24, 23. 5. 2015, 21:05

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR