CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

obrázek Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Odborné zaměření:

středověké apokalyptické myšlení, profetická literatura, dějiny zbožnosti, koncepty elitního vědění ve středověku.

tel.: +420222222140

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 >> CV in english (PDF)

Vystudované programy, školy

1995-2002 studium historie na FF UK v Praze (DP Bolest a utrpení v pramenech českého středověku)

2002-2010 FF UK v Praze, PhD. Stadium (Apokalyptická proroctví a vize husitského věku)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

9/2000-3/2001 ERASMUS na L´Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse

9/2003-3/2004 Herbert Quandt-Stiftung, Universität Konstanz

9/2004-3/2005 Ernst Mach-Stiftung, Universität Wien

4/2006-8/2006 Universität Konstanz

Granty, projekty

2008-2009 zaměstnaná v projektu DFG-Project C9 Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation, Sonderforschungsbereich 485 Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration, Universität Konstanz

2009-2011 členka týmu v projektu Die Reform und  Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils, FLU AVČR-Universität Wien

2011-2015 členka týmu v projektu Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant (vedoucí týmu Pavlína Rychterová)

od 2012 členka týmu v projektu Kulturní kódy a jejich proměny v husitství

od 2017 hlavní řešitel projektu Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

členka redakční rady časopisu Studia mediaevalia Bohemica

členka Husovy společnosti

Výuka

ZS 2016-2017 Řeč proroctví: Apokalyptika a alchymie ve středověku, ÚŘLS, FF UK

ZS 2016 Řeč proroctví: Apokalyptika a alchymie ve středověku, ÚŘLS, FF UK

ZS 2007 Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku I., FF UK

ZS 2008 Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku II., FF UK

LS 2010 12. století: Revoluce? Reformace? Renesance?, FF UK

LS 2013 Středověká proroctví a elitní vědění, FF UK

Bibliografie

Monografie

Apokalyptické myšlení a  vize předhusitského a husitského věku, Praha 2013.

Husitské století, s Robertem Novotným a Pavlem Soukupem, Praha 2014.

(společně s J. Hrubým a O. Beránkem) Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Praha 2017.

Články

Geschichten der Läuterung. Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner, Bohemia 58/2018, s. 267-285.

Konfession in Text und Politik. Einleitung, Bohemia 58/2018, s. 221-224.

The Life of Antichrist in the Velislav Bible, in: The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, ed. Lenka Panušková, Amsterdam University Press, 20018, s. 141-161.

Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení, Husitský Tábor 22, 2018, s. 9-33.

Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts, Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, s. 45-73.

Le pouvoir des images apocalyptiques. Les própheties et leur force argumentative entre hussites et catholiques, in: Concezione e valore della prophezia fra riflessione antropologica e funzione politica (XII-XV secolo), a cura adi Maria Valeria Ingegno, prefazione di Dominique Poirel, Arcane editrice, Canterano 2018, s. 133-158.

Nebiblická proroctví v husitství, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, edd. Pawel Kras – Martin Nodl, Warszawa: Instytut Historii PAN 2017, s. 237-257.

Apokalyptická proroctví a jejich exegeze, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor, Praha 2017, s. 135-151.

Constructing the Apocalypse: Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking, in: Europe after Wyclif, ed. J. Patrick Hornbeck II, Michael Van Dussen, Fordham University Press, New York 2017, s. 66–88.

Cermanová Pavlína, Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů, in: Gian Luca Potestà, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Praha 2017, s. 213–220.

The Long Life of the Joachimite Prophecy Concerning Bohemia, in: Joachim posuit verba ista: gli pseudoepigrafi di Gioacchino da Fiore dei secoli XIII e XIV. Roma: Viella, 2016 - (Potesta, G.; Rainini, M.), s. 155–169. Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e strumenti, 27.

Gog and Magog: Using concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era, in: Peoples of the Apocalypse: Eschatological Beliefs and Political Scenarios. Berlin: De Gruyter, 2016 (Brandes, W.; Schmieder, F.; Voß, R.), s. 239–256.

Krev Kristova jako apokalyptický symbol, in: Kalich jako symbol, eds. Ota Halama, Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2016, s. 77-102.

Waiting for Paradise – Waiting for Damnation. Concepts of Apocalyptic Time in Prophecies of the Hussite Period, in: Mittelalterliche Zukunftsgestaltung im Angesichts des Weltendes, ed. Felicitas Schmieder, Köln u.a.: Böhlau 2015, s. 141-164.

Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa, in: Jan Hus 1415 a 600 let poté. Tábor: Husitské muzeum, 2015 (Smrčka, J.; Vybíral, Z.), s. 23-40. Husitský Tábor, Supplementum 4.

Poslední den světa v husitských vizích. Zjevení Martinovo, in: Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014 - (Nodl, M.; Sommer, P.), s. 197-209.

Zbožnost husitského století, in: Husitské století, eds. P. Cermanová, R. Novotný, P. Soukup, Praha: NLN 2014, s. 435-455.

Husitský radikalismus, in: Husitské století, eds. P. Cermanová, R. Novotný, P. Soukup, Praha: NLN 2014, s. 84-107.

Jakoubek ze Stříbra a tradice apokalyptických proroctví a jejich výkladů v husitství, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Praha 2014, s. 122-142.

Moc vědění: pseudo-aristotelské Secretum secretorum ve středověkých Čechách, SMB 5, 2013, č. 2, s. 179-213.

Vita Antichristi ve Velislavově bibli, in: Velislavova bible, eds. Lenka Panušková, Tomáš Gaudek (v tisku).

V zajetí pojmu: definice husitského chiliasmu, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Prague 2013, s. 139-170.

Figurae angelorum et bestiarum. Die hussitischen Identitätsstrategien an der Schwelle des apokalyptischen Zeitalters, in: Genealogie der Apocalypse, hrsg. Veronika Wieser et al, Berlin 2013, s. 391-410.

Gog and Magog: Using Concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era, in:  Peoples of the Apocalypse, ed. Felicitas Schmieder, Wolfram Brandes,  Berlin (v tisku).

"Un édifice déja construit?": Medieval Prophecies of Universal Reform and the Apocalyptic Thinking of the Post-Reformation Central Europe, in: Universal Reformation: Intelectual Networks in Central and Western Europe 1560-1670, ed.Howard Hotson, Vladimir Urbanek (Oxford University Press, v tisku)

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (s Martinem Nodlem).

Il profeta Elia e l'Anticristo nell'apocalittica boema fra XIV e XV secolo, in: Annali di Scienze Religiose 2010, s. 189-214.

Gog a  Magog: Lid z konce světa a věku v husitství (Gog und Magog: Die Endzeitvölker im Hussitismus), in: Zrození Mýtu, ed. Robert Novotný, Petr Šámal, Praha 2011, s. 230-243.

Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře, in: Dvory a rezidence III., ed. Dana Malá-Dvořáčková, Jan Zelenka, MHB Supplementum, Praha 2009, s. 515-531.

Die Erzählung vom Antichrist und seine Funktion in der religiösen und politischen Imagination im luxemburgischen Böhmen, in: Antichrist. Eschatologische Feindtypisierungen und Identifizierungen, ed. Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder, Berlin 2009, s. 159-178.

Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2008, s. 319-337.

Antichristus avarus contra pauperes Christi. Chudoba a její význam v apokalyptickém diskurzu, in: Zbožnost středověku, ed. Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, Praha 2007, s. 111-134.

Antikrist  nebo Poslední císař? Lucemburkové ve středověké eschatologické mytologii, in: Ve znamení zemí Koruny české, edd. Jana Konvičná, Jan Zdichynec, Luděk Březina, Praha 2006, s. 231-255.

Jakoubkův a Biskupcův Výklad na Apokalypsu. Porovnání s důrazem na interpretaci antikristovského mýtu, in: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, edd. Pavel Soukup, Ota Halama, Praha 2006, s. 209-228.

„Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem." Světská moc v husitské apokalyptice, in: Lesk panovnického majestátu, edd. Lenka Bobková, Mlada Holá, Praha-Litomyšl 2005, s. 361-372.

„Čas nynější den pomsty slove a tresktánie..." O zatracení a spáse ve středověkých Čechách, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Festschrift für František Šmahel zum 70. Geburtstag, edd. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2004, s. 233-252.

„Roznícena žárem lásky, trpěla s Kristem"... Propojení bolesti a lásky ke Kristu ve středověké zbožnosti, in: LF 3-4, 2004, s. 214-236.

„Trpěti velim užitečnějie jest". Bolest a utrpení ve středověké duchovní  literatuře, in:  Kuděj 2, 2003, s. 3-19.

Popularizace

Vartenberk. Grafická novela o Janovi z Vartenberka, Děčín 2012 (poradce)

Spolupráce na dokumentárním cyklu České televize Druhý život Mistra Jana Husa (2014)

Spolupráce (moderátorka a odborná poradkyně) na dokumentárním filmu České televize Mistr a kazatel (52 min, 2015)

Spolupráce (námět, autorka scénáře a moderátorka) na dokumentárním cyklu České televize Sedm pečetí Karla IV. (7x30 min, 2016) (viz stránky pořadu)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR