CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

obrázek Martin Musílek

Odborné zaměření:

sociální a hospodářské dějiny středověkých měst, sociotopografie středověké Prahy, dějiny husitství

tel.: +420221183257

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

od 2006 externí doktorand na FF UK, disertační projekt Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, školitel: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

2000-2006 FF UK, obory: Historie a Učitelství pro střední školy, DP Zajetí českého panstva patriciátem roku 1309 aneb není nic krutějšího nad sprosťáka, když povýšení dosahuje, vedoucí práce: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

1999-1999 Gymnázium Dašická Pardubice

Zaměstnání

od 2019 Národní galerie v Praze, ředitel Odboru vědy a výzkumu

2018–2019 Národní památkový ústav v Praze, vědecký tajemník

2016-2018 Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, odborný spolupracovník

2015 Národní muzeum, vedoucí Oddělení starších českých dějin

od 2007 Centrum medievistických studií (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.), vědecký asistent

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

5/2017 seminář „Einführung in das EU-Projektmanagement" (Hochschule und Fortbildungszentrum Meissen, Sachsen)

3–6/2010 Universität Wien (Aktion)

9–12/2008 Humboldt-Universität zu Berlin (Partnerschaft zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Karls-Universität Prag)

4–8/2005 Universität Konstanz (Erasmus)

Granty, projekty

od 2020 Obchod – peníze – lichva. Pražští měšťané v ekonomickém prostoru Evropy (13.–15. století), GAČR

2016–2018 Krajina středověké Prahy, GAČR

od 2015 Středověká nástěnná malba na území Velké Prahy (Poskytovatel: Interní grant Národního památkového ústavu IP DKRVO)

od 2011 projekt Medieval Ashkenaz. Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich, externí spolupracovník

2011–2014 Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, GAČR

2011-2012 Havelské město ve středověku, GAUK

2010–2018 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu (centrum excelence), externí spolupráce

2009-2011 Reforma a kompaktáta: nové konfigurace světské a církevní moci v epoše basilejského koncilu. Projekt v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR

2006-2018 Křesťanství a česká společnost ve středověku. Centrum základního výzkumu (projekt MŠMT č. LC 521)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2019 šéfeditor Bulletinu Národní galerie v Praze

2018–2019 předseda ediční rady Národního památkového ústavu v Praze

od 2017 člen Fellows Centra medievistických studií

od 2009 člen redakční rady časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Ocenění

2014 Cena Badatelského a nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích za nejlepší disertační práci v oblasti integrovaných společenských věd za rok 2014 (název práce: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století)

Výuka

ZS 2019–2020 Vůně městského vzduchu. Jak žili lidé v českých a moravských středověkých městech, výběrová přednáška na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

ZS 2018–2019 V ohradě městských zdí I. Život v českých a moravských středověkých městech, specializační přednáška ÚČD FF UK (spolu s Blankou Zilynskou)

LS 2013-2014 Vůně městského vzduchu III. Jak žili lidé v českých a moravských středověkých městech, specializační přednáška ÚČD FF UK (spolu s Evou Doležalovou a Blankou Zilynskou)

LS 2012-2013 Vůně městského vzduchu II. Jak žili lidé v českých a moravských středověkých městech, specializační přednáška ÚČD FF UK (spolu s Evou Doležalovou a Blankou Zilynskou)

LS 2011-2012 Vůně městského vzduchu. Jak žili lidé v českých a moravských středověkých městech, specializační přednáška ÚČD FF UK (spolu s Evou Doležalovou a Blankou Zilynskou)

LS 2010-2011 Organismus středověkých měst. Utváření vztahů mezi obyvateli a institucemi,  specializační přednáška ÚČD FF UK (společně s Evou Doležalovou)

LS 2009-2010 Religio licita. Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, specializační přednáška ÚČD FF UK (společně s Evou Doležalovou)

Bibliografie

Monografie

Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, Praha 2015

Kolektivní monografie

Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012

Martin Musílek a kol., Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví (Katalog výstavy), Praha 2015

Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016), ed. Martin Musílek, Praha 2018

Editorství

Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347, eds. Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová ve spolupráci s Davidem Polakovičem a Tamásem Visi, Praha 2015 (= Archiv český 41)

Odborné články, studie a kapitoly v publikacích

Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století, in: Dvory a rezidence ve středověku 2. Skladba a kultura středověké společnosti, edd. Dana Dvořáčková a Jan Zelenka, Praha 2008, (= Supplementum Mediaevalia Historica Bohemica 2), s. 475-505.

Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání, Mediaevalia Historica Bohemica 12/1, 2009, s. 97-137.

Patriciát: přední mezi měšťany, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Dušan Třeštík, Petr Sommer a Josef Žemlička ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2009, s. 502–503

Zajetí českého panstva patriciátem v sedleckém klášteře a v Praze roku 1309. Příspěvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na přelomu 13. a 14. století, in: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700, (ed.) Radka Lomičková (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis – Historia et historia artium 10), Praha 2009, s. 139-163.

Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku, in: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, edd. Ján Lukačka, Martin Štefánik a kol., Bratislava 2010, s. 57-77.

Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě „zapomenutého" kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha 2009, s. 157-183.

Der Aufstand von Wiener, Krakauer und Prager Bürgern. Die Entwicklung der Stadteliten zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku), (ed.) Zdzisław Noga, Kraków 2011, s. 379-400.

Pět tisíc hřiven stříbra Ebruše Poplinova. Několik zamyšlení nad velikostí majetku pražských a kutnohorských městských elit ve 14. století na základě písemných pramenů, in: Numismatický sborník 26/1, 2012, s. 117-135.

Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová, Příspěvek ke stavebním dějinám městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28/2, 2012, s. 77-90.

Městské elity ve službách Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, eds. Lenka Bobková a František Šmahel ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 461–463

In Novo foro residentis. Sociotopografická analýza Havelského tržiště ve 14. století, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 42–71.

Rodina od Věže a její městská rezidence. Příspěvek k dějinám jednoho ze staroměstských věžovitých domů čp. 403/I, Pražský sborník historický 40, Praha 2013, s. 333–347, obr. 27–33.

Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti, in: Staletá Praha 29/1, 2013, s. 2–15.

Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města, Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 7–23.

Formy komunikace doby husitské. Listy pražských obcí proti odběhlým měšťanům aneb vysoká hra o velké majetky, in: Komunikace ve středověkých městech, ed. Martin Čapský a kol., Opava 2014, s. 151–162.

Stadtbevölkerung und Raum. Die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert, in: Cities and Their Spaces. Concepts and Their use in Europe, ed. Michel Pauly –Martin Scheutz, Köln – Weimar – Wien 2014 (= Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 88), s. 273–287.

Města, in: Husitské století, eds. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2014, s. 317–332

Šlechtické domy, dvory a paláce v předhusitské době, in: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové, ed. Jaroslav Podliska et al., Praha 2015, s. 212–231.

Jan Havrda – Martin Musílek – Matouš Semerád, K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, Staletá Praha 30/2, 2014, s. 65–85.

Martin Musílek – Anna Žďárská, Z Benátek až na konec světa. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I v Praze, Staletá Praha 30/2, 2014, s. 2–17.

Juden und Christen in der Prager Altstadt im Mittelalter. Koexistenz oder Konfrontation?, in: Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens oder des Konflikts?, ed. Eva Doležalová et al., Praha 2015 (= Colloqui mediaevalia Pragensia 7), s. 57–78.

Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst, in: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Documenta Pragensia 32/2, Praha 2013, s. 23–41.

Svědectví písemných pramenů o stavebních úpravách domů na Starém Městě pražském ve středověku, in: Svorník 13. Otisk života v historických stavbách, ed. Michael Rykl, Praha 2015, s. 202–209.

Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů, Staletá Praha 32/2, 2016, s. 2–27.

Stadtelite oder Patriziat? Die Sozialwelt der Prager Herrschaftselite im Mittelalter, in: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, Documenta Pragensia Monographia 33/1, eds. Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdisław Noga, Praha 2016, s. 79–90, Abb. 3–5.

Písemnosti městské správy: Kniha soudní s trhovými zápisy Starého Města pražského, in: Čítanka latinských textů, eds. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor, Praha 2017, s. 327–341.

Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židů. „Nově objevený" rukopisný zlomek kupeckého rejstříku a jeho výpověď pro pražský obchod ve středověku, in: Pražský sborník historický 44, 2016, s. 141–166, obr. příloha XVI – XXXI.

Tomasz Cymbalak – Martin Musílek, Národní-Mikulandská, výzkum jednoho domovního bloku. Nástin transformace středověkého osídlení na rozmezí Starého a Nového Města pražského ve světle aktuálních archeologických pramenů, in: Archeologie ve městě, eds. Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska, Brno 2017 (=Forumurbes medii aevi X/1-2), s. 125–148.

Petr Habartův a jeho svět. Historie, archeologie a stavební historie nad dějinami Starého Města pražského ve středověku, in: Archeologie ve městě, eds. Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska, Brno 2017 (=Forumurbes medii aevi X/1-2), s. 219–231.

Die Handelskontakte der PragerBürger in der Zeit um 1400, in: Die Prager Pietà in Bern. Handelsgut – Götzenbild – Museumsexponat, eds. Susan Marti – Richard Němec – Marius Winzeler, Bern – Prag 2018 (=Schriften des BernischenHistorischenMuseums, Bd. 14), s. 115–125.

Jens Beutmann – Martin Musílek, Städtegründung und Städtewesen in Nordwestböhmen und Sachsen im Mittelalter / Zakládání měst a města v severovýchodních Čechách a v Sasku ve středověku, in: Sachsen – Böhmen 7000 / Sasko – Čechy 7000. Liebe, Leid und Luftschlösser, eds. Sabine Wolfram – Jiří Fajt – Doreen Mölders – Marius Winzeler, Dresden 2018, s. 165–173; ISBN 978-80-7035-695-1, ISSN 2567-7152

„Eineaus den Fugengeratene Zeit". Böhmen und Sachsen während der Hussitenkriege / „Doba vymknutá z kloubů". Čechy a Sasko v době husitských válek, in: Sachsen – Böhmen 7000 / Sasko – Čechy 7000. Liebe, Leid und Luftschlösser, eds. Sabine Wolfram – Jiří Fajt – Doreen Mölders – Marius Winzeler, Dresden 2018, s. 210–219; ISBN 978-80-7035-695-1, ISSN 2567-7152.

Die Juden in Böhmen und achsen im Mittelalter / Židé v Čechách a Sasku ve středověku, in: Sachsen – Böhmen 7000 / Sasko – Čechy 7000. Liebe, Leid und Luftschlösser, eds. Sabine Wolfram – Jiří Fajt – DoreenMölders – Marius Winzeler, Dresden 2018, s. 220–224; ISBN 978-80-7035-695-1, ISSN 2567-7152.

Der Dreißigjährige Krieg: Macht der Politik oder Politik der Macht? / Třicetiletá válka: moc politiky nebo politika moci?, in: Sachsen – Böhmen 7000 / Sasko – Čechy 7000. Liebe, Leid und Luftschlösser, eds. Sabine Wolfram – Jiří Fajt – Doreen Mölders – Marius Winzeler, Dresden 2018, s. 317–325; ISBN 978-80-7035-695-1, ISSN 2567-7152.

Z měšťanského domu na panovnický dvůr. Potomci Jana z Kamenice a Olbramovici ve službách Lucemburků a církve, Mediaevalia Historica Bohemica 20/2, 2017, s. 85–115; ISSN 0862-979X.

„Unserstat rathaus". Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie, in: Staletá Praha 34/1, 2018, s. 2–42; ISSN 0231-6056.

Opatovice na Novém Městě pražském. Nejstarší dějiny a topografie příměstské osady ve světle písemných pramenů, in: Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech, eds. Jan Hrdina – Kateřina Jíšová, 2017 (= DocumentaPragensiaSupplementa VIII), s. 175–214; ISBN ISBN 978-80-86852-80-5; ISSN 2570-9895.

Migration in der Prager Altstadtim 14. Jahrhundert. Neubürgerliste (1324–1393) und Gerichtsbuch (1351–1367) als Quellen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 127/1, 2019, s. 173–188.

Hus a pražští konšelé v předvečer revoluce. Staroměstské soudní knihy pro dluhy a možnosti jejich výpovědi pro dějiny města, in: Český časopis historický 117/2, 2019, s. 275–317; ISSN 0862-6111.

Hertvíkové z Rušinova. Sociální svět nižší šlechty na Čáslavsku a Chrudimsku v době vymknuté z kloubů, in: Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417, eds. Petr Elbel – Libor Jan – Jiří Jurok a kolektiv, Brno 2019, s. 141–163; ISBN 978-80-87709-22-1.

Die Neubürger in Chemnitz im 15. Jahrhundert. Das Einnahmemanual als Zeugnis der Migration in der Stadt, in: Wahlheimat Chemnitz. Migrationalshistorisches Phänomen, Chemnitz 2019 (= Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins 81, NeueFolge XX), s. 17–40; ISBN 978-3-936241-15-0.

Jaroslav Mezník a „diskuze" o krizi pozdně středověké společnosti a počátcích husitské revoluce, in: Časopis Matice moravské 138, 2019, s. 381–395; ISSN 0323-052X.

Jak Janek Helm do neštěstí přišel. „Obyčejné" dědictví v „neobyčejné" době aneb politika, moc a bohatství v husitské Praze, in: Středověké město: politické proměny a sociální inovace, eds. Martin Nodl ve spolupráci s Michaelou Antonín Malaníkovou a Beatou Możejko, Praha 2019 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 20), s. 75–87; ISBN 978-80-7007-598-2.

Recenze

Jiří Kejř, Die mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern. Gründung – Verfassung – Entwicklung, (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, Band 78) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2010, in: MIÖG, s. 192-194.

Helmut Teufel – Pavel Kocman – Milan Řepa (edd.): Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt) Brün – Prag – Essen, Společnost pro dějiny židů v České republice – Historický ústav – Klartex-Verlag 2016, 464 s., ISBN 978-80-904912-2-9 (Společnost pro dějiny židů v České republice), ISBN 978-80-7286-276-4 (Historický ústav), ISBN 978-3-8375-1515-2 (Klartex-Verlag), in: Časopis Matice moravské 135/2, 2016, s. 470–476.

The Jews od Europe around 1400. Disruption, Crisis, and Resilience, eds. Lukas Clemens and Christoph Cluse, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2018 (= Forschungen zur Geschichte der Juden, Abteilung A: Abhandlungen, Bd. 27); ISSN 2510-2052; ISBN 978-3-447-11121-8, in: Judaica Bohemiae LIV/2, 2019, s. 113–117; ISSN 0022-5738.

Popularizace

Čeněk z Vartenberka a jeho hodnocení v české historii, in: Historie – paměť národa 2. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost, ed. David Tonzar, Praha 2008, s. 51–62

Bitva u Sudoměře, in: Tajemství české minulosti 2, 2010, s. 22-27.

Řemesla a řemeslníci středověké Prahy, in: Tajemství české minulosti 3, 2010, s. 34-38.

Lidé na okraji, in: Tajemství české minulosti 4, 2010, s. 82-85.

Život v husitském Táboře, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 46-49.

Táborský chiliasmus, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 50-51.

Michaela Malaníková – Martin Musílek, Všechny mé životní zlomy měly příčiny v občanských postojích. Rozhovor s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem nejen o dějinách středověkých měst, in: Dějiny a současnost 7, 2011, s. 18–21.

Husité za hranicemi, in: Tajemství české minulosti 12, 2012, s. 80-83.

Muholt, cibule, česnek... Zahrady středověké Prahy, Dějiny a současnost 11, 2012, s. 37–40.

Středověké prameny: Městské knihy, in: Dějiny a Současnost 37/7, 2015, s. 26–27.

Výstavy

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, Národní muzeum v Praze, Nová budova, 5. června – 12. července 2015 (hlavní autor a komisař)

Sedm věží. Karel IV. Ve výzkumných projektech Akademie (1316–2016), Akademie věd české republiky, Hlavní budova Národní třída 3, Praha 1, 6. dubna – 11. května 2016 (hlavní autor)

Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů, Muzeum hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, 1 7. 5. 2017 – 25. 2. 2018 (odborná spolupráce)

Sachsen – Böhmen 7000. Liebe, LeidundLuftschlösser, Staatliches Museum fürArchäologie Chemnitz, 28. September 2018 – 31. März 2019 (kurátor/odborný spolupracovník)

Čechy – Sasko. Jak blízko, tak daleko / Böhmen – Sachsen. So nah, do fern, Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Hradčany, 24. května – 15. září 2019 (odborná spolupráce).

Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina, Národní knihovna v Praze, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, 12. září – 10. listopad 2019 (spoluautor výstavy)

Spolupráce se státní a veřejnou správou, expertizy pro instituce a firmy

Dům čp. 722 „U šesti peněz (haléřů)" na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 721 „U Baborů" („U Babických", „U červeného kříže") na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 1052 „U Hájků (U zlaté podkovy, U Teisingrů, U Hlásků)" na Novém Městě pražském. Domovní blok číslo 1156 mezi dnešními ulicemi Na Poříčí, Na Florenci a Havlíčkova (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 78/IV „U Zlatého hroznu" (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 464/III. Zahradní letohrádek a obytný dům (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427/II a 435/II). Domovní blok č. 2045 mezi ulicemi Vyšehradská, Na Slupi a Botičská (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 14/I „U Žáby" v Kaprově ulici (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1.

Klementinum (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 309/I v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském (revize archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Dům čp. 135/II Schönkirchovský palác na Novém Městě pražském (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Jinonice ve středověku a na počátku raného novověku (1088/1144–1547), Praha 5 – Jinonice, čp. 1, Archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 2018; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Malostranské náměstí Praha 1 – Malá Strana. Dějiny náměstí – historická rešerše. Prameny, edice pramenů, literatura, ikonografie, Archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 2018; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

Clam-Gallasův palác,Praha 1 – Staré Město pražské, čp. 158/I. Archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1; uloženo v dokumentačních fondech NPÚ, ú. o. p. v Praze.

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR