CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Minulé projekty

/ Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích - Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

Projekt GA ČR 17-19808S

Řešitelský tým sleduje způsoby textového přenosu vědění v souvislosti s rozšiřujícím se okruhem recipientů. Zaměřuje se přitom na texty, shrnující různá odvětví poznání, které lze označit jako kompendia vědění. Tým sleduje, jakým způsobem přijímala tyto texty vzdělaná společnost ve 14. a 15. století s důrazem na měnící se komunikační kanály a jak se v těchto procesech odráží dynamika proměny pozdně středověké společnosti. Analýza textu a zmapování rukopisné tradice jsou prováděny na příkladu čtyř vybraných spisů: pseudo-aristotelském kompendiu Secretum secretorum, shrnutí teologického výkladu universa (Elucidarium Honoria z Autunu), alegorickém výkladu společnosti (Liber de moribus hominum Jakuba de Cessolis) a historické syntéze (Chronicon pontificum et imperatorum Martina z Opavy). Tyto středověké bestselery spojuje bohatá evropská i bohemikální recepce, a to v původní latinské i vernakulární formě.
Trvání: 2017-2019
Hlavní řešitel: Pavlína Cermanová
Členové týmu: Vojtěch Bažant, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek

 

/ Zrod českého města a žebravé řády

Projekt GAČR (GA16-06083S)

Mezioborový projekt si klade za cíl syntetické zpracování podílu žebravých řádů na urbanizaci české a moravské společnosti a jejího začlenění do západoevropského kulturního prostředí. Zejména dominikáni a minoriti se významným způsobem podíleli na formování prostoru prvních českých měst včetně duchovního světa jejich obyvatel. Časově je téma výzkumu uzavřeno zhruba polovinou 14. století, kdy končí první etapa zakládání mendikantských klášterů v českých zemích. Pro dosažení stanoveného cíle budou propojeny výsledky výzkumů posledních desetiletí, které z archeologického, stavebně-historického a archivního hlediska přineslo nové významné soubory informací o jednotlivých mendikantských centrech, o jejich společenské roli i hmotné kultuře. Hlavním výstupem projektu bude odborná kniha a série odborných článků.
Trvání: 2016-2018
Řešitel: Prof. Petr Sommer
Koordinátor: Jan Kremer

 

/ Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148)

Projekt se zaměřuje na kulturu, média a kulturní kódy dlouhého 15. století. Zkoumá kódování kulturních obsahů v pramenech prostředky jazykovými nebo vizuálními a prostřednictvím symbolického jednání, srozumitelné jen s odkazem k dobovým kulturním a společenským souvislostem. Za tímto účelem kombinuje přístupy ke kultuře z hlediska jazykovědných, literárněvědných, uměnovědných a historických oborů. Společným jmenovatelem projektu je odkrývání kulturních obsahů zděděných z předchozího vývoje na jedné straně a hledání inovací a posunů v oblasti sémantiky jazyka i sociálních vzorců a gest na straně druhé. Cílem projektu je propojit dvě hlavní roviny základního výzkumu v humanitních oborech zabývajících se minulostí: ediční zpracování pramenů a jejich interpretaci. Jeho výsledkem bude soubor pramenných edic a sekundárních studií o společnosti a kultuře husitské epochy v celé šíři jejích konfesních a mocensko-politických projevů.

Řešitel: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitelka: PhDr. Alena Černá, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR
Druhý spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Koordinátoři: Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
Doba řešení: 2012–2018

 

/ Origins of the Vernacular Mode. Regional Identities And European Networks in Late Medieval Europe

ERC-Starting grant 263672

Projekt řešený ve spolupráci s Institutem für Mittelalterforschung Rakouské akademie věd (koordinátor projektu) je financován z prostředku sedmého rámcoveho programu pro výzkum a technologický rozvoj. Projekt je zaměřen na výzkum národně jazykových literatur v pozdně středověké střední a středovýchodní Evropě. Dochované literární, predevším pak teologické a katechetické texty jsou základem výzkumu společensko-politických změn způsobených nástupem národních jazyků do oblasti vyššího vzdělání, intelektuálního života a politické teorie a praxe.
Hlavní řešitel: dr. Pavlína Rychterová
Koordinátor za CMS: doc. Lucie Doležalová
Stránky projektu: http://overmode.oeaw.ac.at/

 

/ Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300

Grant NAKI Ministerstva kultury ČR (DF11P01OVV007)

Benediktinský řád sehrál klíčovou roli při začleňování nově vznikajících středoevropských států (Velké Moravy, států Přemyslovců, Piastovců a Arpádovců) do západokřesťanského civilizačního okruhu. Tento kulturní a historický přínos benediktinů dosud nebyl ve středoevropské historiografii komplexněji analyzován a prezentován. Projekt by měl proto shromáždit výsledky dlouholetého základního výzkumu, doplnit je, vyhodnotit a dále zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti formou mezinárodní výstavy, webových aplikací, databáze, specializovaných map s odborným obsahem (GIS) a českých i cizojazyčných tištěných výstupů. Projekt je koncipován jako interdisciplinární a mezinárodní vědecká kooperace využívající poznatky základního výzkumu všech relevantních historických a přírodovědných oborů. Odbornou úroveň takto široce pojatého výzkumu a jeho následného aplikovaného využití zajišťuje spolupráce tří předních specializovaných pracovišť v ČR. Zárukou vyváženého pohledu na místo benediktinů při integraci českých zemí a střední Evropy do prostředí latinského křesťanství je plánovaná spolupráce s dalšími středoevropskými institucemi zaměřenými na historiografii, dějiny umění, archeologii, lingvistiku, kodikologii, na oblast památkové péče a na další relevantní humanitní a přírodovědné obory. Projekt přispěje k poznání a uchování mimořádně významného a dosud nedostatečně poznaného segmentu nemovitého i movitého národního kulturního dědictví. Jeho výsledky nabídnou široké možnosti aplikací, např. v cestovním ruchu s akcentem na rozvoj regionální ekonomiky, a v neposlední řadě v oblasti edukace. Projekt je zaměřen na problematiku počátků české národní identity a státnosti, lze ale právem očekávat, že jeho výstupy budou mít širokou mezinárodní odezvu.

Trvání: 2011-2015
Řešitel za CMS: Prof. Petr Sommer
Koordinátor za CMS: Pavlína Mašková
Spoluřešitel: Prof. Vít Vlnas, Národní galerie v Praze
Druhý spoluřešitel: Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Katolická teologická fakulta UK
Webové stránky: http://vystava-benediktini.cz

 

/ Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách

Grant GAČR (identifikační číslo P405/11/1982)

Židovské osídlení je v Čechách a na Moravě doloženo od raného středověku, nejdříve zřejmě v Praze. Původně svobodní kupci se záhy ocitli ve specifickém vztahu k panovníkovi. Rozhodnutím IV. lateránského koncilu byla Židům vnucena další omezení. Osídlení se postupně rozšířilo do dalších měst. Docházelo k pogromům, mezi Židy a křesťany však existovaly i čilé styky. V 15. století byly kontakty mezi husity a Židy omezeny na intelektuální kruhy, byl to však přesto jeden z vrcholů vzájemného soužití. Je dochováno množství pramenů, které byly dosud jen zčásti vydány. Během projektu budou systematicky prozkoumány písemné a epigrafické památky z území Čech a Moravy z období středověku. Výsledky budou publikovány jako regesta samostatně i jako svazek pramenů k dějinám Židů v Říši ve spolupráci s projektem Corpus der Quellen zur mittelalterlichen Geschichte der Juden im Reichsgebiet univerzity v Trevíru (ve druhém případě se zvláštním zřetelem k období 1273-1390). Na tomto základě bude zpracována analytická studie postavení židovských komunit v městském prostoru a jejich soužití s křesťanským obyvatelstvem.
Trvání: 2011-2014
Řešitel za HIÚ: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
Spoluřešitel za CMS: PhDr. Martin Musílek, CMS FLÚ AV ČR

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR