CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Martin Nodl, Ph.D.

obrázek Martin Nodl, Ph.D.

Odborné zaměření:

dějiny pozdního středověku, sociální a kulturní dějiny, dějiny historiografie

tel.: +420221183266

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

1988-1995 studium historie na Filozofické fakultě UK, diplomová práce Stříbro 1380-1420. Populace-migrace-integrace

2011-2013 doktorské studium historie na Filozofické fakultě MU, doktorská práce Dekret kutnohorský

Granty, projekty

Sociální topografie českých pozdně středověkých měst, grantový projekt 404/00/1540 GA ČR, řešitel

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, grantový projekt IAA800090901 GA AVČR, spoluřešitel

Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, grantový projekt P405/12/G148 GA ČR, člen projektu

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Mnichov, spoluvydavatel

Dějiny – teorie – kritika, Praha, výkonný redaktor

Studia mediaevalia Bohemiae, Praha, člen redakční rady

Soudobé dějiny, Praha, člen redakční rady

Listy filologické, Praha, člen redakční rady

Forum historiae, Bratislava, člen redakční rady

Studia z dziejów średniowiecza, Gdansk, člen redakční rady

Ocenění

2003 Magnesia Litera za Nakladatelský počin, vydávání edičních řad Historické myšlení a každodenní život

Výuka

Fakulta humanitních studií

Bibliografie

Monografie

Tři studie o době Karla IV., Praha 2006

Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007

Dekret kutnohorský, Praha 2013

Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen, Köln – Weimar – Wien 2017

Články

Živá a mrtvá minulost Františka Grause, in: František Graus, Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017, s. 408–417

Populační nesoběstačnost středověkého města, in: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia, ed. Martin Štefánik, Bratislava 2017, s. 253–260

Kolik je Husa v Lutherovi, Dějiny a současnost 2017, č. 9, s. 10–13

Úvodní zamyšlení: středověká univerzitní vzdělanost, in: Středověk a univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18) s. 7–10

Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita, in: Středověk a univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18), s. 119–134

Uprázdněný polský trůn a jeho cizí dědicové: legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagella, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 172–195

Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutoviče, in: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, ed. Miriam Hlaváčková, Bratislava 2016, s. 193–213

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku: úvodní zamyšlení, in: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, edd. K. Bracha – M. Nodl, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 16), s. 7–10.

Husitská právní kultura: úvodní zamyšlení, in: Právní kultura ve středověku, edd. M. Nodl – P. Węcowski, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 17), s. 7–12.

Moře očima suchozemců, in: W epoce żaglowców: morze od Antyku do XVIII wieku, edd. A. Możejko – E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 98–105.

Geneza czeskiej reformacji, Studia z dziejów średniowiecza 20, 2016, s. 59–84.

Karel IV. obnovitel a zakladatel, in: Karel IV. v soudobých kronikách, edd. M. Bláhová – Z. Lukšová – M. Nodl, Praha 2016, s. 13–29.

Jan Hus a pražská univerzita, in: Jan Hus. Życie i dzieło W 600 rocznicę śmierci, edd. A. Paner – M. Hintz, Gdańsk 2016, s. 73–83.

Kalich v paměti Jednoty bratrské, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. O. Halama – P. Soukup, Praha 2016, s. 201–214.

The Hussites and the Bohemian Reformation, in: From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), edd. K. Horníčková – M. Šroněk, Turnhout 2016, s. 17–46.

Sny českého středověku a sen Karla IV., in: Sny mezi obrazem a textem, edd. T. Borovský – R. Nokkala Miltová, Praha 2016, s. 28–38.

Královské svatby a rozvody, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 67-119

Martin Nodl – František Šmahel, Předmluva, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 11-13

In facie ecclesiae, in: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, ed. Paweł Kras – Martin Nodl, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV), s. 53-61

Paweł Kras – Martin Nodl, Úvodní zamyšlení: manželství v pozdním středověku, in: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, ed. Paweł Kras – Martin Nodl, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV), s. 7-11

Memoria et damnatio memoriae ve středověku, in: Memoria et damnatio memoriae ve středověku, ed. Martin Nodl – Piotr Węcowski, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV), s. 7-13

Volba rektora pražského vysokého učení, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s. 165-177

Martin Nodl – Petr Sommer, Jeden den ve středověku jako výzkumný úkol, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s.7-8

Stáří a středověk, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha 2014, s. 359-362

Martin Nodl – Dana Dvořáčková-Malá, Zásnuby a svatby, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha 2014, s. 439-441

Husitská univerzita, in: Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Praha 2014, s. 71-83

Ekonomie nemoci a milosrdenství ve středověku, Mediaevalia Historica Bohemica 17/1, 2014, s. 89-104

Vítězové a poražení v pohusitské Kutné Hoře, in: Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, (edd.) Wojciech Iwańczak, Dariusz Karczewski, Kraków 2013, s. 121-141

Nationalismus und Nationalbewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen, in: Die Königssaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, (ed.) Stefan Albrecht, München 2013, s. 198-240

Ekonomie almužny Tomáše ze Štítného, in: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, (ed.) Beata Wojciechowska, Waldemar Kowalewski, Kielce 2013, s. 253-258

Ekonomie milosrdenství v rané Jednotě bratrské, in: Milosrdenství ve středověkých městech, (ed.) Kateřina Jíšová, Praha 2013, s. 39-48

Sacramenta fidei, in: Mezi raným a vrcholným středověkem, (edd.) Jiří Doležel, Martin Wihoda, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno 2012, s. 433-442

Sladovnici a konzumace piva v pozdněstředověkých Čechách, in: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, (ed.) Beata Moźejko, Gdańsk 2012, s. 77-82

Středověk a memoáry počátku 21. věku, Mediaevalia Historica Bohemica 15-1/2012, s. 79-84.

Lucemburští panovníci a pražská univerzita, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 552-558.

Sňatky a svatební slavnosti, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 213-215.

Vita Caroli, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 240-242.

Maiestas Carolina, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 243-244.

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (společně s Pavlínou Cermanovou)

Karel IV. a rituály moci: Ordo ad coronandum regis a Maiestas Carolina, in: Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) Martin Nodl, Andrzej Pleszczyński, Colloquia mediaevalia Pragensia 13, Praha 2011, s. 93-102.

Česká reformace, in: Umění české reformace (1380-1620), (edd.) Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Praha 2011, s. 17-33.

Ďábel světcem spoutaný, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, (edd.) Eva Doležalová, Petr Meduna, Praha 2011, s. 197-203.

Häresie in der Häresie. Toleranz und Intoleranz in Böhmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Utraquisten und die Brüderunität, in: Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West, (edd.) Paweł Kras, Krzysztof Bracha, Kraków 2010, s. 333-346.

Słynąca cudami góra Blaník: transformacja mitu, in: Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, (ed.) Krzysztof Bracha, Czesław Hadamik, Warzsawa 2010, s. 167-178.

Univerzitní národy na pražské univerzitě. Konfliktní společenství?, in: Wspólnoty małe i duźe w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, (edd.) Wojciech Iwańczak, Janusz Smolucha, Kraków 2010, s. 35-57.

Role inkvizice při potírání učenecké hereze v univerzitním prostředí pozdního středověku (Heidelberg – Praha – Vídeň), in: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej (ed.) Paweł Kras, Lublin 2010, s. 307-326.

Średniowieczny testament jako anomalia, in: Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej w społecnej (XIII-XIX wiek), (edd.) Marcin R. Pauk, Monika Saczyńska, Warzsawa 2010, s. 149-160.

Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren. Eine Bilanz der bisherigen Forschung, AUC – HUCP 49/2009, s. 19-54 (společně s Františkem Šmahelem)

Kutnohorský dekret po 600 letech. Bilance dosavadního bádání, Český časopis historický 107/2009, č. 1, s. 1-45 (společně s Františkem Šmahelem)

Jan Slavík and The Genesis of the Czech Nation: Between Methodology, Politics, and Ideology, in: Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions, (edd.) Lukáš Babka, Petr Roubal, Praha 2009, s. 43-52.

Jan Slavík a Vznik českého národa. Mezi metodologií, politikou a ideologií, in: Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978), Praha 2009, s. 47-57.

Úvodní zamyšlení, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 9-10 (společně s Františkem Šmahelem)

Veřejné versus soukromé. Odpřísahnutí hereze v pražském univerzitním prostředí, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (ed.) Martin Nodl, František Šmahel, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 385-414.

Auf dem Weg zum Kuttenberger Dekret: Von der Versöhnung der Nationen zum unversöhnlichen Nacionalismus, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 49/2009, č. 1, s. 52-75

Maiestas Carolina. Kritické postřehy k pramenům, vyhlášení a „odvolání" Karlova zákoníku, Studia Mediaevalia Bohemica 1/2009, č. 1, s. 21-36.

Mezi laickou a učeneckou zbožností. Katechetické příručky pro faráře v českém a slezském prostředí pozdního středověku, in: Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Praha 2009, s. 176-191.

Národní a zemské zájmy v interpretacích „dekretu kutnohorského" (Palacký Tomek Helfert Höfler), in: Historik na Moravě. Prof. Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice Moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 77-90.

Pražská univerzita na rozcestí. Dekret kutnohorský očima poražených, Dějiny a současnost 31/2009, č. 2, s. 18-21

Ojciec i syn. „Pojednanie" w rożemberskim rodzie, in: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęncona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu v 70. rozcznicę urodzin, (edd.) Janusz Smolucha, Anna Waśko, Tomasz Graff, Paweł Nowakowski, Kraków 2008, s. 155-170

Pozdně středověká transformace Kosmova mýtu o počátcích práv a zákonů kmene Čechů. (Kronikáři dvorského okruhu, Maiestas Carolina, Ondřej z Dubé a Viktorin Kornel ze Všehrd), in: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) Martin Nodl, Martin Wihoda, Colloquia mediaevalia Pragensia IX, Praha 2008, s. 189-207

Pronikání kanonického práva do českého prostředí, jeho recepce nařízeními církve a rezistence laického prostředí vůči kanonickým předpisům, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, (ed.) Pavel Krafl, Praha 2008, s. 650-658.

„Smíření národů" na pražské univerzitě na přelomu 14. a 15. století, in: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) Martin Nodl, Martin Wihoda, Brno 2008, s. 261-272.

Iurare vel promittere. Příspěvek k problematice pražských univerzitních statut, AUC – HUCP 47/2007, č. 1-2, s. 49-57.

Die Hussitische Revolution. Zur Genese eines Forschungsparadigmas in der tschechischen Historiographie der 1950er und 1960er Jahre, Bohemia 47/2006-2007, s. 151-171.

„Gdzie wszystkie rzeki płyną pod górę", czyli o baśniach, kiedy jeszcze nie były baśniami, in: Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, (edd.) Paweł Kras, Agnieszka Januszek, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2007, s. 585-596.

Rituál královských zásnub a svateb, in: Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) Martin Nodl, Daniela Tinková, Praha 2007, s. 163-187.

Sociální koncept pozdně středověkého městského přistěhovalectví, in: Sociální svět středověkého města, (ed.) Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006, s. 3-97

Středověké dilema ženské svatosti, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, (edd.) Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková, Pardubice 2006, s. 105-114

Rituál rozvodu, in: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky, (edd.) Martin Wihoda, Demeter Malaťák, Brno 2006, s. 113-134

Dvě tváře dětství. Malí dospělí a děti hříšníci ve středověku, Dějiny a současnost 28/2006, č. 1, s. 30-33

Późnośredniowieczna pobożność. Świeccy i duchowni, miasto i wieś, reformacja husycka i zagubiona rewolucja, in: Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku. Jedność czy różnorodność?, (edd.) Krzysztof Baczkowski, Janusz Smołucha, Kraków 2005, s. 177-188

Bedřich Mendl a sociální dějiny středověku, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, (ed.) Bohumil Jiroušek, České Budějovice 2005, s. 475-501

Kde všechny řeky tečou do kopce. Když ještě pohádky nebyly pohádkami, Dějiny a současnost 27/2005, č. 6, s. 33-36

Vizitační protokoly jako pramen dějin každodenního života, in: Colloquia mediaevalia Pragensia III, (ed.) Dušan Foltýn, Praha 2005, s. 55-67

Svár obrazu s textem. Sen Karla IV. o smilstvu, in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 63-91

Trois notions au cœur de la réception de l'historiographie française dans le contexte tchèque: histoire totale, longue durée, mentalités, in: L'inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) Pavla Horská, Martin Nodl, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004, s. 103-147

Historia społeczna miast czeskich i morawskich miast w średniowieczu – przegląd badań, Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych 64/2004, s. 39-78

Elity v českých a moravských pozdně středověkých městech jako badatelský a interpretační problém, Miasta i mieszczaństwo w Europie środkowowschodniej do połowy XIX wieku, (edd.) Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski, Toruń 2004, s. 31-54

Dějiny umění a sociální historie, in: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy, (ed.) Milena Bartlová, Praha 2004, s. 150-163.

Historická antropologie a mikrohistorie, Dějiny – teorie – kritika 2004, č. 2, s. 50-62
František Graus. Proměny pojetí krize pozdního středověku, in: František Graus: člověk a historik, (ed.) Zdeněk Beneš, Bohumil Jiroušek, Praha 2004, s. 99-118

Německá medievalistika v českých zemích a studium sociálních a hospodářských dějin, in: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004, (edd.) Pavel Soukup, František Šmahel, s. 21-66

Co cesarskie – cesarzowi. Podatki i czynsze w średniowiecznych Czechach, Mówią wieki 2004, č. 6, s. 28-33

Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: totální dějiny, dlouhé trvání a mentality, in: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, (edd.) Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán, Cahiers du Cefres 29/2003, s. 95-132

Paměť komunismu a postmoderní relativismus, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 177-186

Krčmy a krčmáři, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 563-570

Člověk v českém středověku, in: Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002, s. 9-24 (společně s Františkem Šmahelem)

Farář, in: Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002, s. 192-219

„Historik v měnícím se světě", Práce z dějin vědy 3/2002, s. 237-275

Klerici, rektoři a scholárové, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 299-312

Slušie-li dáti daň ciesařovi, čili neslušie? Berně a úroky ve středověkém Českém království, Dějiny a současnost 24/2002, č. 2, s. 1-7

„Sahaje vína rozlíš piva". Sladovníci, krčmáři a pijáci, Dějiny a současnost 24/2002, č. 6, s. 7-14

Lékař a mor aneb intelektuál rezignující i bojující, Listy filologické 124/2001, č. 3-4, s. 259-273

Utrakvismus a Jednota bratrská na rozcestí. Dobový kontext náboženské konverze Jana Augusty, Marginalia historica 4/2001, s. 137-154

Kontinuita a diskontinuita české historické vědy, in: Historie a politika. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí na Labem 2001, s. 191-208

Možné přístupy ke studiu dějin české historické vědy v letech 1945-2000, Soudobé dějiny 8/2001, č. 1, s. 9-22

Náboženské dějiny jagellonského období v české medievalistice a zahraniční bohemistice od přelomu 80. a 90. let, in: JOSEF MACEK, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 369-381 (společně s Janem Hrdinou)

Předhusitské mory k problémům jedné interpretace, Časopis Matice Moravské 120/2001, s. 491-503

Lékař a mor, aneb intelektuál rezignující i bojující, Listy filologické 124/2001, č. 3-4, s. 252-276

Populační vývoj Stříbra v letech 1380-1419. (Integrace fenomén dějin středověkého města), Minulostí západočeského kraje 35/2000, s. 7-47

Paměť a intelektuál, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), (ed.) JIŘÍ K. KROUPA, Praha 2000, s. 200-211

Středověká prosopografie jako metodická inovace, in: VIII. sjezdu českých historiků. Hradec Králové 10.-12. září 1999, (ed.) JIŘÍ PEŠEK, Praha 2000, s. 146-149

Krize české historiografie, aneb minulost, která chce být zapomenuta, in: VIII. sjezdu českých historiků. Hradec Králové 10.-12. září 1999, (ed.) JIŘÍ PEŠEK, Praha 2000, s. 99-106

Fernand Braudel „Mistr nové historiografie", in: FERNAND BRAUDEL, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s. 70-80

Historik na okraji středověké společnosti, in: BRONISŁAW GEREMEK, Slitování a šibenice, Praha 1999, s. 250-262

Polský koncept studia sociální topografie středověkého města, Mediaevalia archaelogica 1/1999, s. 305-311

Země vírou rozťatá, aneb Čechy bez revoluce, Dějiny a současnost 20/1998, č. 4, s. 7-12

Morová epidemie na Rakovnicku v roce 1380. Modelová studie k životu farního kléru, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 301-310

Polské království v pozdním středověku, Souvislosti 1998, č. 3-4, s. 13-22.

Čas a minulost ve vnímání vesničanů pozdně středověkých Čech, Listy filologické 121/1998, č. 3-4, s. 255-275

Raně novověké městské migrace: perspektivy, tendence a metodické podněty německého bádání 70. až 90. let, Folia historica bohemica 18/1997, s. 289-304.

Stáří v pozdním středověku, Souvislosti 1997, č. 2, s. 7-28

Strach, ďábel a muka pekelná českého středověku, in: JEAN DELUMEAU, Strach na Západě ve 14.-18. století, Praha 1997, s. 274-288

Georges Duby a středověká mentalita, in: GEORGES DUBY, Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha 1997, s. 207-215

Národnostní vývoj předhusitského Stříbra (Modelová prosopografická analýza), Český časopis historický 94/1996, s. 528-559

Dětství v předmoderní době, Souvislosti 1996, č. 4, s. 7-29

Čtení s tužkou v ruce (Úvahy nad Husitskou revolucí Františka Šmahela), Listy filologické 118/1995, s. 315-322

Západočeské Stříbro v roce 1380. Kvantitativní analýza vlivu moru na demografický vývoj středověkého města, Minulostí západočeského kraje 29/1994, s. 7-14

Editorství

Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002.

L'inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) PAVLA HORSKÁ, MARTIN NODL, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004.

Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2004.

Sociální svět středověkého města, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2006 (Colloquia mediaevalia Pragensia V).

Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) MARTIN NODL, DANIELA TINKOVÁ, Praha 2007.

Zbožnost středověku, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia VI)
Rituál smíření. konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Brno 2008.

Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Praha 2008 (Colloquia mediaevalia Pragensia IX).

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2009 (Colloquia mediaevalia Pragensia XII).

Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, Praha 2011 (Colloquia mediaevalia Pragensia XII).

Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, (edd. ) Kras, P. – Nodl, M., Praha 2014

s Petrem Sommerem, Jeden den ve středověku. Praha 2014

s Frentiškem Šmahelem, Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014

s Piotrem Węcowskim, Memoria et damnatio memoriae ve středověku, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV).

Karel IV. v soudobých kronikách, edd. Marie Bláhová – Zuzana Lukšová – Martin Nodl, Praha 2016.

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, edd. Krzysztof Bracha – Martin Nodl, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 16).

Právní kultura ve středověku, edd. Martin Nodl – Piotr Węcowski, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 17).

Středověk a univerzitní vzdělanost, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR