CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

obrázek Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c.

Odborné zaměření:

obecná historie pozdního středověku; humanismus, renesance a reformace ve střední Evropě; dějiny středověkých univerzit, středověká ikonologie a ikonografie, pozdněstředověké doktríny a mentality

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

1946-1953 Reálné gymnázium v Chrudimi

1954-1959 Filozofická fakulta University Karlovy (= FF UK)

1963 PhDr. FF UK

1965 CSc. FF UK

1990 DrSc. Historický ústav ČSAV

1991 habilitace pro obor starší české dějiny na FF UK

1995 profesor pro české dějiny na FF UK

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

1968 přednáška v All Souls College, Oxford

1983 Collège de France (Paris)  přednáškový cyklus a bronzová medaile

1983 přednášky na univerzitách v Tours a Lille

1984 přednáška na univerzitě v Lipsku

1987 přednášky na univerzitách v Marburgu a/L, Bonnu a Bochumu

1991 přednášky na univerzitách v Berlíně (Freie Universität) a v Kostnici

1992 přednášky na univeritách v Ostravě, Bambergu, ve Fribourgu (Švýcarsko) a v Eichstättu

1993 Otto von Freising Gastprofessur, Katholische Universität Eichstätt

1993 přednášky na Max - Planck -  Institut für Geschichte v Tübingen a na univerzitách v Mnichově a Budapešti (Central European University)

1994 Mitglied des Collegium Carolinum, München

1994 přednášky na univerzitách v Londýně a v Kostnici

1995 přednášky v Bavorské akademii věd v Mnichově, dále na univerzitách v Innsbrucku a v Erlangenu

1996 Přednáška na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

1996 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera na Univerzitě Palackého v Olomouci

1997 přednáška na Univerzitě Palackého v Olomouci

1998 přednáška na univerzitě v Postupimi a Festrede na univerzitě v Kostnici

2002 Přednáška na Univerzitě Pradubice

2005 Festrede na univerzitě v Kostnici

2011 Slavnostní přednáška na Lipské univerzitě

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

1965–1970 člen redakce časopisu Dějiny a současnost

1969–1970 vedoucí redaktor revue Mediaevalia Bohemica

1990–2000 vedoucí redaktor Českého časopisu historického

1990–1991 místopředseda Grantové agentury AV ČR

1990–1998 člen Národního komitétu historiků

1992–1993 člen Koordinační rady vlády ČR pro vědu a technologie

1993–1994 místopředseda vědecké rady AV ČR, v letech 2001 -  2009 její předseda

1993–1999 člen vládní Komise pro vědecké hodnosti

1994–2009 člen Správy Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových

1995–2009 člen Vědecké rady Univerzity Karlovy

1998–2006 člen Akreditační komise vlády ČR

od 1999 předseda Komise Historického ústavu v Římě

od 2003 člen Komise pro udělování cen Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

od 2009 vedoucí redaktor časopisu Studia mediaevalia Bohemica

2013‒2021 člen Rady pracoviště FÚ

Ocenění

1965 pamětní Husova medaile ČSAV

1967 Výroční cena nakladatelství Melantrich za knihu Jeroným Pražský

1990 Max Planck Research Award

1992 Pamětní medaile J. A. Komenského

1992 Čestné občanství města Tábora

1994 Forschungspreis der Stiftung Historisches Kolleg, München

1994 bronzová medaile Univerzity Karlovy

1995 výroční cena Akademie věd ČR za knihu Husitská revoluce I - IV

1995 člen Učené společnosti ČR, v letech 1998 - 2004 její místopředseda a předseda

1996 Hans - Sigrist - Preis Univerzity v Bernu

1996 Honorary Member of The American Historical Association

1997 Corresponding Fellow of the Royal Historical Society

1997 Corresponding Fellow of the British Academy

1998 medaile Františka Palackého AV ČR

2002 Státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně

2002 Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně

2003 Mitglied der Monumenta Germaniae Historica

2004 Stříbrná medaile Univerzity Karlovy

2004 Cena Františka Palackého UP v Olomouci

2004 Čestný člen Sdružení českých historiků – Historický klub 1872

2004 Medal Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Warszawa

2005 Praemium Bohemiae v oboru historie

2006 Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně

2006 Member of the European Academy of Sciences and Arts

2006 Dr. h. c. Univerzity Hradec Králové

2007 Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America

2007 Dr. h. c. Univerzity Pardubice

2007 Dr. h. c. Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

2007 Pamětní medaile Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2008 Zlatá medaile Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

2008 Medaile Učené společnosti Za zásluhy o rozvoj vědy

2009 Čestná medaile De scientia et humanitate optime meritis Akademie věd ČR

2011 Award of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (Prague Section)

2013 Cena literárního fondu za dílo Lucemburkové (spolu s Lenkou Bobkovou)

2013 Cena Akademie věd České republiky za vědecký výsledek (spolu s Robertem Novotným, Pavlínou Maškovou a Lenkou Bobkovou)

2013 Národní cena vlády ČR Česká hlava

2014 Pamětní medaile Jana Patočky udělená Akademií věd ČR

2017 Cena Neuron za přínos světové vědě

2018 Čestný občan rodného městyse Trhová Kamenice

Bibliografie

Srov. Bibliografii prací Františka Šmahela z let 1956 - 1994, in Husitství  -  Reformace  -  Renesace. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, sv. III, Praha 1994, s. 1059 - 1129, dále Bibliografii prací Františka Šmahela za léta 1995 - 2004, in Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha 2004, s. 11 - 33 a Výběrovou bibliografii Františka Šmahela za léta 1956 - 2004, in Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 309 - 314. Zatím nejpodrobnější bibliografie vyšla v roce 2009: František Šmahel, Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, s. 466 - 529 (zde také zahraniční recenze a referáty).

Samostatné knižní publikace a edice (ve výběru)

Humanismus v době poděbradské, Praha, Nakladatelství ČSAV 1963 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 73 - 6).

Jiří z Poděbrad 1464 - 1964, Poděbrady, Výstavnictví 1964 (též ang., fr., něm. a ruská mutace).

Světové kulturní výročí  -  Mistr Jan Hus (katalog výstavy), Praha 1965.

Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, Praha, Melantrich 1966.

Pražské univerzitní studentstvo v předrevolučním období 1399 - 1419, Praha, Nakladatelství ČSAV 1967 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 77 - 3).

Podjebrad Gyorgy, Budapest, Akadémiai Kiadó 1967.

Jan Žižka z Trocnova, Praha, Melantrich 1969.

Hranice pravdy, Praha, Naše vojsko 1969.

Idea národa v husitských Čechách, České Budějovice, Růže 1972, 2. doplněné vyd. Praha, Argo 2000.

Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348 - 1500, Wrocław - Warszawa -  Kraków - Gdańsk, Ossolineum 1980.

La révolution hussite, une anomalie historique, Paris, PUF 1985.

Mistr Jan Hus, Praha, Svoboda 1985 (též něm. verze).

Husův proces v Kostnici, Praha, Melantrich 1989 (Slovo k historii 18).

(s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I - 1, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1989.

(s kolektivem autorů) Dějiny Tábora I - 2, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1990.

Husitská revoluce I - IV, Praha, Historický ústav 1993, 2. vyd. Praha, Karolinum 1995 - 1996.

Zur politischen Präsentation und Allegorie im 14. und 15. Jahrhundert, München, Oldenbourg 1994.

Historia magistra: poučení z historie. 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera, Olomouc 1998.

(ed.) Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter (München, 1998).

Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha, Lidové noviny 2001.

Die Hussitische Revolution I - III. Aus dem Tschechischen übersetzt von Thomas Krzenck. Redaktion: Alexander Patschovsky, Hannover, Hansche Buchhandlung 2002 (MGH Schriften 43,1 - 3).

Mezi středověkem a renesancí, Praha, Argo 2002.

Cesta Karla IV. do Francie 1377 - 1378, Praha, Argo 2006, 2010.

Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, (Education ans Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden - Boston, Brill 2007.

Konstanzer und Prager Begegnungen. Zwei Vorträge Alexander Patschovsky gewidmet (Konstanzet Universitätsreden 228, Konstanz 2007).

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, Praha, Argo 2009.

(ed. cum Gabrielo Silagi) Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, polemica, epistulae. (Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis 222) Turnhout, Brepols 2010.

Život a dílo mistra Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu, Praha, Argo 2010.

Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, (Knižnice Dějin a současnosti 45), Praha 2011.

Diví lidé v (imaginaci) pozdního středověku, Praha, Argo 2012.

(ed. spolu s Lenkou Bobkovou) Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012).

Jan Hus. Život a dílo, Praha, Argo 2013.

The Parisian Summit, 1377–78. Emperor Charles IV and King Charles V of France. Prague 2014.

Hranice pravdy. Husovy listy z Kostnice podle edice Bohumila Ryby, Praha, Argo 2015.

(ed. cum Zuzana Silagiova) Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis 271), Turnhout, Brepols 2015.

Alma mater Pragensis: studie k počátkům Univerzity Karlovy, Praha 2016

Ve znamení císaře Karla IV. a mistra Jana Husa. Panoráma českých dějin pozdního středověku, Praha 2016

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452, edd. Alena Černá – František Šmahel, Praha 2017 (= Archiv český 42)

Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů, Praha 2017.

Statuta et Acta rectorumUniversitatisCarolinaePragensis 1360-1614 ed. cum Gabrielo Silagi, Praha. Karolinum 2018 (Documenta Historica Universitatis Carolinae Pragensis I.).

Rewolucja husycka. Tom 1. Okres wyrwany z ram. Tłumaczenie Konrad Ziołkowski Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018; Tom 2, Korzenie czeskiej reformacji, tamtéž 2018.

Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition (MGH Studienund Texte 65), Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2019.

Ed. s Martinem Nodlem: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha, NLN 2019.

Tábor I. Od počátku sídlení do roku 1452. Archeologické exkurzy zpracovali Miloš Drda, František Janda, Jiří Bumerl, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020.

Rewolucja husycka, tom III: Działania wojenne. Tŀumaczenie Konrad Zioŀkowski. Wydawnictwo Napoleon V, Warszawa 2020.

Návraty k pramenům. Studie k počátku husitského Tábora, Praha, ARGO 2021.

Europas Mitte in Bewegung: Das Königreich Böhmen im ausgehenden Mittelalter

(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 143), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021

Jan Žižka, Praha, ARGO 2021.

Uprostřed Evropy. České země na konci středověku, Praha, Karolinum 2022.

Kolektivní díla a sborníky (od 2009)

(spolu s Márii PAPSONOVOU a Danielou DVOŘÁKOVOU) Ulrich Richental: Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Budmerice, Rak 2009.

(spolu s Martinem Nodlem) Ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. (Colloquia mediaevalia Pragensia 12) Praha 2009. 

(spolu s Lenkou Bobkovou) Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.

(spolu s Martinem Nodlem) Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014.

Hlávkovy Lužany. Praha 2014.

(spolu s Otou Pavlíčkem) A Companion to Jan Hus. Brill´s Companions to the Christian Traditio 54, Leiden - Boston, Brill 2015.

(spolu s Martinem Nodlem), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha NLN 2019.

(spolu s Martinem Nodlem a Václavem Žůrkem) Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, Leiden - Boston, Brill 2022.

Články (od 2009)

(spolu s Martinem NODLEM) Kutnohorský dekret po 600 letech. ČČH 107, 2009, s. 1-45.

(spolu s Martinem NODLEM) Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren. Eine Bilanz der bisherigen Forschung, AUC-HUCP 49/2, s. 19-54.

The Hussite Revolution (1419-1471), in: Jaroslav PÁNEK Pánek, Oldřich TŮMA (eds), A History of the Czech Lands, Praha 2009, s. 137-158.

Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum sur la necessité d´une alliance anti-turque, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême)" (= Les Croisades Tardives, 2). Ed. par Martin NEJEDLÝ et Jaroslav SVÁTEK, Toulouse 2009, s. 205-231.

Ulrich Richental a jeho Kronika kostnického koncilu, in: Ulrich Richental: Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Mária PAPSONOVÁ, František ŠMAHEL, Daniela DVOŘÁKOVÁ, Budmerice 2009, s. 11 – 37.

Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471-1526, in: Ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Edd. Martin NODL a František ŠMAHEL, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 147-170.

Gab es einen Frühhumanismus im luxemburgischen Böhmen?, in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxenburgern im europäischen Kontext. Hrsg. von Jiri Fajt & Andrea Langer. München 2009. s. 22-26.

Basilejská kompaktáta, jejich zpísemnění a ratifikace, SMB 1, 2009, s. 187-229.

Nepatřičná promluva na závěr kolokvia k poctě Bedřicha Loewensteina, DTK 6, 2009,  s. 351-355.

Úcta k sv. Václavu v husitských Čechách, in: Svatý Václav. Na památku 1100 výročí narození knížete Václava Svatého. Ed. Petr KUBÍIN, (= Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. 11) Praha 2010, s. 281-299.

Antonio Marini z Grenoblu a jeho „Memorandum" o nutnosti protiturecké aliance, in: Pavel Soukup, Jaroslav Svátek a kolektiv, Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin  náboženských konfliktů, Praha 2010, s. 171-190.

Kdo pronesl smuteční řeč při pohřbu císaře Karla IV?, SMB 2, 2010, s. 215-220.

Zatoulané drobné texty v nejstarších kolejních katalozích, AUC-HUCP 50/2, 2010, s. 89-114.

Old Czechs were hefty heroes: the construction and reconstruction of Czech national history in its relationship to the "great" medieval past, in: The Uses of the Middle Ages in Modern European States. History, Nationhood and the Search for Origins. Ed. by R. J. E. Evans and Guy P. Marchal, Oxford 2011, s. 245-262.

Polemik über die kulturelle und andere Überlegenheit der Tschechen und Deutschen auf dem Konstanzer Konzil, in: Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag, Dresden 2008. Hg. von  Jiří PEŠEK - Petr VOREL. Dresden 2009, s. 9-20.

Epilog jedné kauzy. Osudy listin basilejských kompaktát, in: Robert Novotný, Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Praha 2011, s. 121-139.

Divý muž na Sázavě a jeho příbuzní v Horním Porýní. Drobná etuda o středověkém romantismu, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, Praha 2011, s. 247-257.

The English Rising of 1381, Wyclif and Lollards in the Czech point of view, in: Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspective. Ed. by Eva Doležalová and Jaroslav Pánek, Prague 2010, s. 35-52.

Jaroslav Kadlec, historik českých církevních dějin, in: S úctou a láskou. K 100. výročí narození ThDr. Jaroslava Kadlece, Veselá 2011, s. 25-34 [přetisk ze sborníku In oimnibus caritas, Praha 2002].

Zkrocení divých lidí ve scénických příbězích středověké fantazie, DISK 36, červen 2011, s. 105-120.

Mučedníci a bojovníci v husitském nebi ..., in: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubielu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 133-143.

Státní theologie Karla IV., „národní" doktrina Francie a počátky konciliarismu, in: Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček (vyd.), Politické myšlení pozdního středověku a reformace (Dějiny politického myšlení II/2), Praha 2011, s. 118-160 a 476-482.

Státní teologie Karla IV., „národní" doktrína Francie a počátky konciliarismu, in: Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček, (vyd.), Politické myšlení pozdního středověku a reformace 2, Praha 2011, s. 118-160.

Duchovní život, kultura a umění za vlády Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012, s. 257-282.

Evropské panorama 1378-1478, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012, s. 595-632.

Závěrečné zamyšlení, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství. K vydání připravili Pavlína Rychterová a Pavel Soukup, Praha 2013, s. 267-272.

Neu entdeckte Geschichtsschreibung. Deutsche Mediävistik in den böhmischen Ländern 1848-1918, in: Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.-16. Jahrhundert). Hg. von Eva Schlochtheuber und Hubertus Seibert, München 2013, s. 7-28.

The Divided Nation, in: Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, ed. James R. Palmitessa, Leiden – Boston 2014, s. 63-93

Poslední chvíle, pohřby a hroby českých králů, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 121-197

Badatelské a ediční dozvuky jubilea Eneáše Silvia Piccolominiho, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 183-194

Nedoceněný objev neznámého Husova listu, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 403-410

Słowo pisane i mówione w slużbie reformy husyckiej, in: Kultura pisma w średniowieczu. Znane problémy, nowe metody, ed. Anna Adamska – Paweł Kras, Lublin 2013 (= Colloquia Mediaevalia Lublinensia II), s. 175-194 (vyšlo 2014)

Ordo ostendendarum reliquiarum Crumlovii: Zkoumání pod drobnohledem, Studia mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 187–234

The National Idea, Secular Power and Social Issues in the Political Theology of Jan Hus, in: A Companion to Jan Hus. Ed. František Šmahel in cooperation with Ota Pavlíček, Leiden / Boston 2015, s. 214-253.

Instead of Conclusion: Jan Hus as Writer and Author, in: A Companion to Jan Hus. Ed. František Šmahel in cooperation with Ota Pavlíček, Leiden / Boston 2015, s. 370-409.

Viaţa şi opera reformatorului ceh Jan Hus († 1415), in: Jan Hus. Scrieri despre credinţă. Selecţia textelor şi traducerea: Anca Irina Ionescu, Bucareşti 2015, s. 9-17.

Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum sur la necessité d´une alliance anti-turque, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême)" (= Les Croisades Tardives, 2). Ed. par Martin NEJEDLÝ et Jaroslav SVÁTEK, Toulouse 2015, s. 205-231.

Mluva mluvících pásek. Etuda o Zvěstování hůlkou, gesty, nápisovými páskami, zpečetěnými listy a loveckým rohem, in: Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Eds. Jan Chlíbec – Zoë Opačić, Praha, Artefactum 2015, s. 422-440.

Leben und Werk des tschechischen Reformators Jan Hus († 1415), in: Jan Hus. 600 Jahre Erste Reformation. Hg. von Andrea Strübind und Tobias Weger, Oldenbourh, De Gruyter 2015, s. 17-32.

Mistr Jakoubek ze Stříbra a testimonia Husovy mučednické smrti z let 1415–1417, Studia historica Brunensia 62, 2015, s. 313–323

Was there a Bohemian Reformation? in: From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), edd. K. Horníčková – M. Šroněk, Turnhout 2016, s. 7–16.

Translatio studii: Praha a Lipsko 1409, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 56/1, 2016, s. 35–44.

Utrakvistická univerzita – strážkyně kulturních kódů?, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. O. Halama – P. Soukup, Praha 2016, s. 167–176.

Die Verehrung des hl. Wenzel imhussitischenBöhmen, in: Stefan Samerski (Hg.), Wenzel. Protagonist der böhmischenErinnerungskultur, Paderborn – München – Wien – Zürich 2017, s. 101–121.

Jan Hus před sądem soboru i w ocenie historików.in: Pawel Kras – Martin Nodl (eds.), Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa 2017, s. 53-70.

Nalézání a hledání v bohemikálních studiích Alexandra Patschovského, in: Alexander Patschovsky, Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách, Praha 2018, 337-374.

Husitská revoluce (1419-1471), in: Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektiv, Dějiny českých zemí, Praha, Nakladatelství Karolinum 2018, 145-169.

The Hussite Revolution (1419-1471), in: A History of the Czech Lands. Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma et alii, 2nd edition, Praha, Karolinum 2018, 159-183.

Hledej v knihovně Rečkovy koleje! Průhled do studovny mistra Václava z Chrudimě, in: Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.  (eds.), Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová, Praha, Filosofia 2019, s. 207-220.

La revue Annales H.E.S. et les historienstchèquesjusqu'en 1948, in: Festschriftfür Bedřich Loewenstein (zum nichterreichten neunzigsten Geburtstag) I, Šimona Löwenstein (editor), Kulmbach, Verlagsbuchhandlung Sabat, 2019 s. 30-41.

Král Václav IV. a pražské studium generale do vydání Dekretu Kutnohorského v roce 1409, in: Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce, Jiří Kuthan, Jakub Šenovský (eds.), Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 2019, s. 207-225.

(s Martinem Nodlem) Čechy a české země ve 14. a 15. století, in Klápště, Jan – Šedivý, Ivan (eds.), Dějiny Česka, Praha, NLN 2019, s. 70-99.

Christianizace v duši a mysli. Interiorizace křesťanské víry v lucemburských Čechách, in: Martin Nodl / František Šmahel (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha NLN 2019, s. 69‒100.

Filip z Padeřova a jeho bible. Glosy inspirované četbou. ČČH 118, 2020, s. 447‒460.

Trojí Francie, galikanismus a husitské Čechy. ČČH 118, 2020, s. 697‒711.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR