CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorský program

Latinská medievistika a novolatinská studia

Doktorský studijní program realizovaný společně Ústavem řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.

Studium se zaměřuje na dějiny latinské slovesnosti a kultury v období od zániku antické civilizace až do moderní doby, a to s důrazem na vývoj v českých zemích. Interdisciplinárně koncipovaný program se dotýká také intelektuálních dějin, dějin náboženství, dějin knihy a dalších oborů včetně digital humanities. Studovány jsou i teoretické a praktické otázky vydávání latinských textů vzniklých v daných obdobích.

Přijetí ke studiu

Přijímací řízení do doktorského studia probíhá podle vnitřních předpisů Filozofické fakulty UK. Podmínky pro přijetí tvoří zejména:

• absolvování magisterského studia v oblasti latinské medievistiky nebo jiného humanitního oboru s tím, že uchazeč prokáže znalost latinského jazyka a dějin latinské slovesnosti

• předpoklady pro vědeckou práci, odborná vyhraněnost a dobrá orientace v odborné literatuře; vhodná je znalost dvou světových jazyků

• předložení projektu disertační práce spolu se strukturovaným životopisem, seznamem odborné četby a přehledem dosavadních odborných aktivit podle pokynů FF UK dostupných na https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-obory/.

Termín pro podání přihlášek: 30. dubna 2021, přijímací zkouška se koná 14.-16. června 2021.

Disertační práce pod vedením pracovníků CMS

Jako disertace připadají v úvahu kritické edice latinského textu s analýzou a kontextualizací, zmapování rukopisné tradice a recepce určitého textu či typu textu, nebo zpracování literárního, kulturněhistorického či teologického tématu. Odborné zaměření školitelů z CMS a příklady konkrétních témat najdete níže.

Zájemci o studium se mohou ucházet o placenou stáž ve Filosofickém ústavu AV ČR. Stáže jsou udělovány na jeden akademický rok s možností prodloužení. Stážisté se aktivně zapojí do badatelské činnosti vybraného útvaru a do dalších aktivit ústavu. Předpokládá se volba disertačního tématu navázaného na tematiku aktuálně řešenou v CMS, konkrétně rozbor pramenů reflektujících náboženskou, kulturní a intelektuální diverzitu pozdně středověké střední Evropy, z ní pramenící konflikty, jakož i pokusy o jejich řešení.

V případě zájmu o absolvování doktorského studia pod vedením některého z pracovníků CMS doporučujeme obrátit se v dostatečném předstihu před termínem pro podání přihlášek na potencionálního školitele. Další informace případně podá koordinátor společného doktorského studijního programu za FLÚ Pavel Soukup.

Školitelé a témata

Pavlína Cermanová

Vedení disertačních prací z oblasti intelektuálních dějin středověku s důrazem na intelektuální a komunikační kanály mezi vzdělanostními centry ve střední Evropě. Práce se rovněž mohou týkat středověkého apokalyptického myšlení, jeho zdrojů, šíření a impaktu na dění ve společnosti. Témata prací se mohou mimo jiné zasahovat do těchto oblastí:

1)      Apokalyptická a profetická literatura ve středověku, a to v latinské i vernakulární podobě.

2)      Témata navázaná na zdroje, projevy a identifikační strategie středověkého náboženského radikalismu.

3)      Rukopisné šíření spisů přírodní filosofie a jejich další recepce. Na základě toho pak rekonstrukce intelektuálních komunikačních sítí a kanálů šíření textů.

4)      Středověká alchymie: její rukopisné záznamy, alchymistické konstrukty.

Pavel Soukup

Rád povedu disertační práce z oblasti intelektuálních a kulturních dějin pozdního středověku se zaměřením na střední Evropu. Blízká je mi problematika herezí (obzvláště husitství), kontroverzní teologie a kazatelství. Za vhodné typy disertačních projektů považuji mimo jiné:

1)   analýzu rukopisných kazatelských sbírek se zaměřením na jejich strukturu, původ jednotlivých kusů a vztah textu k ústnímu přednesu – např. záhada Husových "sermones de primo anno"; tzv. postila Husových zástupců z roku 1413; kazatelské sbírky z období formování utrakvistické církve

2)   výzkum transmise a transformace latinských textů v jejich ideovém a sociálním kontextu – např. vernakulární recepce Viklefových latinských spisů (srovnání středoanglických a staročeských adaptací); putování osob a textů mezi středověkými univerzitami na příkladu Prahy a Lipska; používání a produkce kazatelských pomůcek v českých zemích (artes praedicandi, distinkce, modelová kázání)

3)   průřezové zpracování vybraných otázek z pozdně středověkých diskusí – např. argumenty proti svobodě slova v polemikách s herezí; česká eklesiologie v období legálního dvojvěří; rozbor a edice vybraného traktátu z oblasti protihusitské polemiky

Dušan Coufal

Ochotně se ujmu doktorských projektů z oblasti pozdně středověkých intelektuálních a církevních dějin, zvláště s přesahem do dobového politického a společenského dění. Přitom jsou mi blízké práce zaměřené na studium latinských rukopisů, případně jejich vydání tiskem. Nabízím tyto tematické okruhy:

1)   teologická produkce středoevropských univerzit, zvláště pražské (traktáty, exegetické komentáře, dobrozdání)

2)   dějiny a písemnictví reformních koncilů 15. století (zvláště basilejského)

3)   biografie a společenské působení univerzitních mistrů

4)   husitské a protihusitské myšlení

5)   spory kolem teologického a politického myšlení Jana Viklefa v Čechách

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR