CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ediční řady

/ Oceněné publikace

Přemyslovci. Budování českého státu

Dosud nejucelenější pohled na vznik a působení knížecí a královské dyna stie Přemyslovců v českých zemích od 9. století po její konec na počátku 14. století včetně historických okolností, které předznamenaly vznik českého státu. Kniha dále obsahuje podrobnou a mnoha oborovou analýzu rozvoje českého státu i jeho pokračování bezprostředně po zániku zakladatelské dynastie. Zaznamenává rovněž symbolický význam Přemyslovců pro interpretaci českých dějin jako celku.

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

Syntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo „Přemyslovci". Zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linie. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii.

/ Colloquia mediaevalia Pragensia

Memoria et damnatio memoriae ve středověku

Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a profesně či sociálně vymezených komunit v českém a polském prostředí 12.-15. století.

Manželství v pozdním středověku Rituály a obyčeje

Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století.

Historia monastica I

Sborník z příspěvků z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve středověkém klášteře". Tematické bloky: infirmarium, vizitace, Sázavský klášter, řeholníci na cestách.

Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa

Svazek obsahující dvacet studií, které osvětlují prokopskou problematiku z hlediska nejnovějšího historického, archeologického, uměleckohistorického, lingvistického, textologického a antropologického bádání. Kompendium informací o raně středověké Evropě, o jejích politických a náboženských poměrech vypovídá také o kultuře světa benediktinů, jehož součástí opat Prokop byl.

Zbožnost ve středověku

Sborník zahrnuje třináct příspěvků českých a polských medievistů věnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním středověku. Hlavní pozornost je v něm věnována městské religiozitě, kazatelství, klatbám, užívání amuletů v rámci lidové zbožnosti, poutnictví a s ním spojenému udělování odpustků ve střední Evropě a vztahu středověkých laiků i kleriků k ostatkům, konkrétně pak k Mariině roušce uchovávané v Praze. Soubor tří samostatných studií pak představuje zamyšlení nad počátky hereze a postupy inkvizitorů, nad postavením žen v rámci katarství a nad zplaněním valdenství v prvních desetiletích 15. století.

Juden in der mittelalterlichen Stadt/Jews in the medieval town Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts/Urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts

Publikace ukazuje židovské komunity středoevropských měst z mnoha úhlů pohledu. Dozvídáme se o jejich usídlování, vztazích k panovníkovi, novém osídlování míst, odkud byli vypuzeni, o finančním podnikání, ale také o kultuře, rabínské literatuře, každodenním životě, jazyku, pohřbívání a vztazích ke křesťanské většině. Jednotlivé kapitoly představují výsledky původního výzkumu dochovaných literárních i hmotných pramenů.

Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku

Sborník shrnuje výsledky stejnojmenného semináře věnovaného základním strukturám  církevní správy v českých zemích ve středověku. V dialogu archeologů a historiků přehodnocuje starší představy o vzniku farní sítě v Čechách a prezentací databázového projektu Teritoriální církevní správa v předhusitských Čechách rozvíjí moderní přístupy ke zpracování sériových pramenů k církevním dějinám 14. a 15. století.

Šlechta, moc a reprezentace ve středověku

Sborník je věnován problematice geneze české a polské šlechty v raném a vrcholném středověku a problematice sociální reprezentace šlechty ve středověku pozdním.

Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět

Publikace věnovaná osobnosti, době a aktivitám významného středověkého cestovatele českého původu Odorika z Pordenone. Studium zaměřené na výsledky jeho diplomatické a misijní cesty vykonané na začátku 14. století do východní Evropy a Asie přineslo řadu nových poznatků o stycích a vztazích středověké Evropy s mimoevropskými civilizacemi. Dokládají to texty devatenácti českých, italských, německých a francouzských specialistů, z nichž sestává předkládaná kniha.

Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Inspirována kanonizačním procesem blahoslaveného Hroznaty, zakladatele kláštera v Teplé, přináší tato kniha syntézu pohledů různých oborů na vznik a vývoj kultu světců – jejich takzvaný „druhý život" ve středověké střední Evropě. Zvláštní, ne však výlučná pozornost je věnována světcům českého původu.

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století

Publikace obsahuje příspěvky tří desítek českých, polských a německých badatelů. V jednotlivých příspěvcích je kladen důraz na komparativní studium rituálů a slavností (korunovace, svěcení, skládání přísah, vjezdy panovníků do měst, volby, exkomunikace) ve všech sociálních prostředích středověké střední Evropy.

Moc a její symbolika ve středověku

Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech, během soudních procesů či při rituálech slavnostních vjezdů do panovnických měst.

/ Archiv český

čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích

Codex Přemyslaeus. Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 / Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400

Kniha Ivana Hlaváčka, předního znalce lucemburské epochy, zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378–1419). Celkem 335 písemností let 1397–1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady Regesta imperii.

Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku od počátků do roku 1347

Židé se trvale usazovali v Českých zemích od 11. století, ale jako obchodníci přicházeli už mnohem dříve. 41. svazek Archivu českého je první úplnou sbírkou zpráv o Židech od nejstarších dob do nástupu Karla IV. na český trůn (1347). Regesta jsou v češtině, dokumenty jsou citovány v původních jazycích a doplněny českými kritickými poznámkami. Z těchto střípků, které se kupodivu dobře čtou, musí historici skládat živý obraz doby.

/ Fontes rerum Bohemicarum. Series nova

Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy

Již roku 1829, kdy František Palacký vydal soubor kronikářských záznamů 15.–17. století pod názvem Staré letopisy české, zařadily se tyto texty mezi nejvýznamnější památky starší české literatury. Nyní vychází první kritická edice nejstarších vrstev letopisů v obnovené řadě Prameny dějin českých.

/ Sbírka pramenů k náboženským dějinám

Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného

Na přelomu 14. a15. století přeložil nejvýznamnější český literát středověku, Tomáš ze Štítného do staročeštiny tehdy velmi aktuální vize svaté Brigity Švédské (1303-1373). Text překladu je dochován ve dvou verzích, první určil autor pro svoji dceru, druhou, stručnější pro zbožné laické čtenáře. Kritická edice obou verzí textu spočívá na pěti úplných opisech díla z patnáctého století. Edici doplňuje kratší studie o kontextu vniku obou verzí překladu.

/ Magistri Iohannis Hus Opera omnia

Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa působí při CMS. Edice vycházejí v řadě Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis nakladatelství Brepols.

Hieronymus de Praga, Quaestiones. Polemica. Epistulae

Im vorliegenden Band werden erstmals gesammelt alle erhaltenen Schriften des Gelehrten vorgelegt, viele davon bisher ungedruckt: akademische Erörterungen, Streitschriften, politische und persönliche Briefe (mit Dokumentation der unter Folter erzwungenen Abkehr von Hus und deren Rücknahme, die den Feuertod bewußt in Kauf nahm), und das Corpus delicti „Scutum fidei", eine originelle Erklärung der Trinität in einem Wassergleichnis. Die ausführliche Einleitung vom besten Kenner der Zeit stellt das Werk und den Menschen auf den gebührenden Platz in der Geistesgeschichte, auch als kleiner Versuch einer Wiedergutmachung im Sinne von Poggio Bracciolini.

Iohannes Hus, Polemica

Die hier vereinigten Schriften stellen die Essenz der kirchenkritischen Auffassungen von Hus dar, soweit sie vor seiner Gefangennahme in Konstanz entstanden sind. Es sind, neben den akademischen Streitschriften gegen seine teils bekannten, teils anonym bleibenden Gegner, die zentrale Verteidigungsschrift Defensio articulorum Wyclif, die kritische Abrechnung mit der Ablaßlehre und Kreuzzugspropagande Contra cruciatam, vor allem aber die zeitlos gültigen Argumente, auch einem Gegner zumindes Gehör zu schenken, in der programmatischen Schrift De libris hereticorum legendis. Die seit langem vergriffene Edition von Jaroslav Eršil (1926-2008) wird jetzt mit überarbeitetem und ergänztem Quellenapparat und in lesefreundlicher Einrichtung vorgelegt und ist für Historiker, Philologen und Kirchenhistoriker gleichermaßen von größter Relevanz.

/ Numismatický sborník

 

/ "Malá řada"

Heresis seminaria Pojmy a koncepty v bádání o husitství

Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje mezinárodní bádání o husitství. V jednotlivých esejích se autoři zamýšlejí nad tím, do jaké míry lze na husitské období aplikovat terminologii sousedních historických a sociálněvědných oborů, např. novověké termíny reformace a revoluce. Rovněž zkoumají vztah husitství k jevům a procesům jako hereze, chiliasmus či konfesionalizace. Cílem několika pramenných studií z oboru církevních dějin doby velkého schismatu je obohatit výzkum předpokladů husitství.

Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení

Osobností Jakoubka ze Stříbra, Husova pomocníka, spoluzakladatele husitství a jeho prvního teologa, se zabývalo kolokvium na téma „Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení". Zaměřilo se na Jakoubkovo dílo včetně nevydaných textů. Studie jsou funkční analýzou učené literatury počátku 15. století a představují Jakoubka ze Stříbra a jeho souputníky i protivníky v kontextu jejich doby.

Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen

Sborník obsahuje příspěvky mladých historiků (studentů magisterského a doktorského studia) z mezinárodního semináře věnovaného problematice středověké kolonizace a kulturního transferu.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR