CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

obrázek Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

zástupkyně ředitele FLÚ AV ČR pro ediční činnost a mezinárodní spolupráci

Odborné zaměření:

středověké apokalyptické myšlení, profetická literatura, středověká zbožnost, herezilologická literatura ve středověku, středověký náboženský radikalismus, recepce islámského arabského vědění v latinské Evropě

tel.: +420 221 183 203

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vystudované programy, školy

1995-2002 Mgr. FF UK v Praze, obor historie, diplomová práce Bolest a utrpění ve středověkých Čechách

2002-2010 Ph.D., Ústavu českých dějin FF UK, disertační práce Apokalyptické vize husitského věku

Zaměstnání

2005-2008 spoluřešitelka v rámci Vědeckého výzkumného záměru „České země v minulosti a dnes", Ústav českých dějin, FF UK, Praha

2008-2009 Universität Konstanz / FLÚ, CMS Praha

2011-2012 Institut für Mittelalterforschung, ÖAW Vienna / FLÚ, CMS Praha

od 2008 vědecká pracovnice ve FLÚ AV ČR, Praha, Centrum medievistických studií externí vyučující na FF UK, Praha

od 10/2023 zástupkyně ředitele FLÚ AV ČR pro ediční činnost a mezinárodní spolupráci

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

9/2000–3/2001 Erasmus stipendium na Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon

9/2003-3/2004 Herbert Quandt-Stiftung, Universität Konstanz

9/2004-3/2005 Ernst Mach-Stiftung, Universität Wien

4-8/2006 Universität Konstanz, stipendium v rámci partnerského programu Universität Konstanz – UK Praha

10/2010 stipendium Českého historického ústavu v Římě

2011-2016 Wien, IMAFO, ÖAW, member of the team in the ERC project "Origins of the Vernacular Mode", ERC-Starting Grant (Institut für Mittelalterforschung, ÖAW Wien – FLU Praha)

09-11/2022 fellow ve Warburg Institute, University of London, Londýn (projekt MEMPHIS II)

Granty, projekty

2005-2008 spoluřešitelka v projektu VVZ České země v minulosti a dnes, ÚČD, FF UK, Praha

2008-2009 spoluřešitelka v DFG-project C9 Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation, SFB 485 "Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration", Universität Konstanz

2009-2011 spoluřešitelka v projektu Die Reform und Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils, projekt mezinárodní spolupráce AV ČR

2011-2016 členka týmu v projektu Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant (Institut für Mittelalterforschung, ÖAW Wien – FLU Praha)

2012-2018 členka týmu v projektu Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, projekt excellence v základním výzkumu, GA ČR

2013-2016 účastnice v projektu New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action IS 1301

2017–2019 hlavní řešitelka v projektu Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích, GA ČR

od 2019 členka týmu v projektu Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace (Projekt EXPRO 19-28415X, hlavní řešitel Pavel Soukup)

od 2022 členka týmu v projektu Pagans and Christians: Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages (FLU Praha – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, GAČR, 22-18972K)

od 09/2023 členka týmu v projektu Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti / Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building (CoRe), Operační program Jan Amos Komenský

od 01/2024 hlavní řešitelka v projektu GA ČR Pikarti, bratři a sabat čarodějnic. Sémantika ostouzení v pozdě středověkých českých zemích

 

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

  • členka Akademického sněmu AV ČR
  • členka Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
  • členka Rady pracoviště Orientálního ústavu AV ČR
  • členka Rady pracoviště Filosofického ústavu AV ČR
  • členka výboru ve Společnosti Husova muzea v Praze
  • členka redakční rady časopisu Studia mediaevalia Bohemica
  • členka Komise pro podporu vydavatelské činnosti AV ČR
  • členka Výboru ediční rady nakladatelství Filosofia
  • členka Etické komise FLÚ AV ČR
  • fellow CMS

Výuka

Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku I (FF UK, ZS 2007)

Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku II (FF UK, LS 2008)

Dvanácté století: Revoluce? Reformace? Renesance? (FF UK, LS 2010)

Středověká proroctví a elitní vědění: Text a společnost (FF UK, LS 2013)

Řeč proroctví: apokalyptická a alchymistická literatura ve středověku (FF UK, ZS, 2016)

Středověké bestsellery (FF UK, LS 2019)

Alexandr Veliký ve středověkých Čechách (FF UK, ZS 2020-2021)

Na cestě ke spáse či zatracení: náboženský radikalismus ve středověku (FF UK, ZS 2021-2022)

Polemika jako způsob středověké komunikace (FF UK, LS 2023)

Alexandr Veliký ve středověkých Čechách (FF UK, ZS 2023)

přednášky pro Univerzitu třetího věku (HTF UK)

 

Bibliografie

Monografie

Pavlína CERMANOVÁ, Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize předhusitské a husitské doby, Praha: Argo, 2013

Pavlína CERMANOVÁ, Jaroslav SVÁTEK, Václav ŽŮREK, Vojtěch BAŽANT, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha: Filosofia, 2021

Pavlína CERMANOVÁ, Václav ŽŮREK (eds), Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, Turnhout: Brepols, 2021

Pavlína CERMANOVÁ, Pavel SOUKUP (eds), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha: NLN, 2019

Pavlína CERMANOVÁ, Ondřej BERÁNEK, Jakub HRUBÝ (eds), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Praha: Academia, 2017

Pavlíne CERMANOVÁ, Robert NOVOTNÝ, Pavel SOUKUP (eds), Husitské století, Praha: NLN, 2014

Studie

P. CERMANOVÁ – P. HELAN, Husitství jako politikum za první republiky, Nový Orient 76/1, 2021, s. 72–81.

P. CERMANOVÁ – J. HRUBÝ, eds., Použití a zneužití dějin v moderních společnostech, Nový Orient 76/1, 2021.

P. CERMANOVÁ – V. ŽŮREK, Reading Alexander the Great in Medieval Bohemia: A Moralistic Example and a Functional Label, Interfaces. A Journal of Medieval European Literatures 9, 2022, s. 40–69.

P. CERMANOVÁ, "Sharing Academic Knowledge: Commentaries on the Secretum secretorum", in: Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, ed. Pavlína CERMANOVÁ – Václav ŽŮREK, Turnhout: Brepols 2021, s. 331–359

P. CERMANOVÁ – V. ŽŮREK, "Reading Alexander the Great in Medieval Bohemia: A Moralistic Example and a Functional Label", Interfaces. A Journal of medieval European Literatures 9, 2022, s. 40–69

P. CERMANOVÁ, "The Circulation of the Pseudo-Aristotelian Secretum secretorum in the Scholarly Centers of the Medieval Czech Lands", in: Ota PAVLÍČEK (ed.), Studying the Arts in Medieval Bohemia, Turnhout: Brepols, 2021, s. 135–153

P. CERMANOVÁ, "How to Create a Hussite Identity? The Hussite Chronicle by Lawrence of Březová", in: Pavlina RYCHTEROVÁ, David KALHOUS (eds.), Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600, ed., CELAMA 32, Turnhout: Brepols, 2021, s. 127–154

P. CERMANOVÁ, "The Mediation of God's Word in Hussite Apocalyptic Exegesis and the Influence of Joachimism", in: Kantick GOSH, Pavel SOUKUP (eds), Wycliffism and Hussitism: Methods, Impact, Responses, Turnhout: Brepols 2021, s. 321–339

P. CERMANOVÁ – V. ŽŮREK, "Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře středověkých Čech", in: Mlada HOLÁ et al. (eds.), Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku, Praha 2021, s. 202–218

P. CERMANOVÁ, "The Apocalyptic Background of Hussite Radicalism", in: A Companion to the Hussites, Leiden: Brill, 2020, s. 187–218

P. CERMANOVÁ, "Jiná Apokalypsa. Prorocké texty v husitství", in: Pavlína CERMANOVÁ, Pavel SOUKUP (eds.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha, NLN, 2019, s. 144–172

P. CERMANOVÁ, "Křesťanské vyprávění o arabském tajemství", in: Martin NODL, František ŠMAHEL (eds), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2019, s. 171–189

P. CERMANOVÁ, "Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts", Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, p. 45–73.

P. CERMANOVÁ, "Geschichten der Läuterung. Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner", Bohemia 58/2018, s. 267–285

P. CERMANOVÁ, "The Life of Antichrist in the Velislav Bible", in: Lenka PANUŠKOVÁ (ed.), The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press, 20018, s. 141–161

Popularizace

Vartenberk. Grafická novela o Janovi z Vartenberka, Děčín 2012 (poradce)

Spolupráce na dokumentárním cyklu České televize Druhý život Mistra Jana Husa (2014)

Spolupráce (moderátorka a odborná poradkyně) na dokumentárním filmu České televize Mistr a kazatel (52 min, 2015)

Spolupráce (námět, autorka scénáře a moderátorka) na dokumentárním cyklu České televize Sedm pečetí Karla IV. (7x30 min, 2016) (viz stránky pořadu)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR