CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

obrázek Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

zástupce ředitele, šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Odborné zaměření:

sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství, historická sémantika

tel.: +420221183245

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

1994–2000 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Dějepis – Základy společenských věd, téma „Rožmberská klientela v 15. století" (Mgr.)

2000–2008 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, téma „Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku" (PhD.)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2003 LS Kantonales Stipendium, Universität Bern, Historisches Institut (Prof. R. Ch. Schwinges)

2007 LS Stipendium zemské vlády Baden-Württemberg, Universität Konstanz , Fachbereich Geschichte und Soziologie (Prof. A. Patschovsky)

Granty, projekty

2009–2011 Reforma a kompaktáta: nové konfigurace světské a církevní moci v epoše basilejského koncilu. Projekt v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR (M300090903) – koordinátor

od 2012 Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období. Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148) – koordinátor

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2009 výkonný redaktor, od 2011 šéfredaktor Studia mediaevalia Bohemica

od 2010 člen redakční rady Marginalia historica

od 2011 člen redakční rady Dějiny a současnost

od 2014 externí spolupracovník Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku

Ocenění

2013 Cena Josefa Hlávky 2012 / Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Kniha Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

2013 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Kniha Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

2010 Cena Nadace Český literární fond za rok 2009 za vědeckou literaturu: Kniha Přemyslovci – budování českého státu

2010 Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci. Kniha Přemyslovci – budování českého státu

2010 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Kniha Přemyslovci – budování českého státu

2001 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.  Mezinárodní výstava a vědecký katalog Střed Evropy okolo roku 1000

Bibliografie

Kolektivní monografie

Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha – Litomyšl 2011

Husitské století, s Pavlínou Cermanovou a Pavlem Soukupem, Praha 2014

Články

Konfesní poměry ve vrchnostenských městech husitské epochy, in: Středověké město: politické proměny a sociální inovace, Colloquia mediaevalia Pragensia 20, Praha 2019, s. 39–58.

Konversionen böhmischer und mährischer Adeliger in der hussitischen Epoche, Bohemia 58, č. 2, 2018, s. 225–245.

Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall? in: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek, Václav Žůrek, Köln – Weimar – Wien 2017, s. 193–208

„Hvězdy přejasné okolo slunce". Šlechta na dvoře Jiřího z Poděbrad, in: Poděbradská éra v zemích České koruny, edd. M. Šandera – Z. Beran, Praha 2016, s. 56–66.

Organizace protestní akce proti Husovu upálení, in: Jan Hus 1415 a 600 let poté, edd. J. Smrčka – Z. Vybíral (= Husitský Tábor, Supplementum 4), Tábor 2015, s. 153–164, 404–405.

Jeden den urozených, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s. 131–142

Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Ansitz – Freihaus – corte franca.  Bauliche und rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne, edd. Gustav Pfeifer – Kurt Andermann, Innsbruck 2013, s. 384–402

Konfesionalizace před konfesionalizací? Víra a společnost v husitské epoše, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, vyd. Pavlína Rychterová – Pavel Soukup, Praha 2013, s. 233–266

Die Rosenberger und der südböhmische Niederadel. Zur Rolle der Herrschaftsburgen in den Beziehungen zwischen den Patronen und ihrer Klientel, in: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze". Österreich und Böhmen, hg. von Klaus Birngruber – Christina Schmid (= Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34), Linz 2012, s. 145–161

Die Konfessionalität des böhmischen und mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von Luxemburg, in: Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen, hg. von Karel Hruza – Alexandra Kaar (= Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 31), Wien – Köln – Weimar 2012, s. 57–74

Nebesa pro krále, pro Krista či pro měšťany? K proměně panovnické symboliky v husitských Čechách, in: Moc a její symbolika ve středověku, vyd. Martin Nodl – Andrzej Pleszczyński, Praha 2011, s. 155–166

„Sloup království" v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417–1420, in: Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha 2011, s. 60–72

Défense de la foi à l'époque hussite: l'engagement de la noblesse tchèque et allemande, in: Noblesse et défense de l'orthodoxie (XIIIe–XVIIe siècles), éd. Arianne Boltanski, Franck Mercier, Rennes 2011, s. 93–108 (spoluautor Pavel Soukup)

Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty, in: Spory o čest ve středověku a raném novověku, vyd. Tomáš Borovský – Michaela Malaníková, Brno 2010, s. 54–68

Miscellanea k ikonografii zemského soudu, in: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích, vyd. Libor Jan – Dalibor Janiš, Brno 2010, s. 155–166

Proměna rituálu. Šlechta v období dvojvěří, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, vyd. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2009 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), s. 237–246

Od veřejné prezentace k zlistinění, od rituálu k formalizaci. Úvahy nad proměnami nejstarší nobilitační praxe, in: Jiří Brňovják a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava 2009 (= Nobilitas in historia moderna 2), s. 75–83

Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV., in: Dvory a rezidence ve středověku II, vyd. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2008 (= Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 2), s. 215–229

Spory o přednost ve středověku a na počátku raného novověku, in: Rituál smíření (Konflikt a jeho řešení ve středověku), vyd. Martin Wihoda – Martin Nodl, Brno 2008, s. 185–202

Povýšení vší chvály hodného Hovory. Dva životy nejstarší nobilitace, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, vyd. Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 396–403

Úloha zemského soudu pro formování panského stavu, in: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, vyd. Martin Nodl a Martin Wihoda (= Colloquia mediaevalia Pragensia 9), Praha 2007, s. 241–251

Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách, in: Dvory a rezidence ve středověku, vyd. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2006 (= Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 1), s. 145–161

Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním středověku, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004, s. 291–306

Husitství v pojetí českoněmecké historiografie – věda či politikum?, in: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, vyd. Pavel Soukup a František Šmahel, Praha 2004 (= Práce z dějin vědy 18), s. 119–133

Staročeské slovo hejtman. Sémantická analýza, in: Marginalia Historica 4, Praha 2001, s. 85–102

K Mackově pojetí hradu a zámku, Mediaevalia historica Bohemica 7, 2000, s. 191–199

Redakce

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, eds. František Šmahel – Lenka Bobková za spolupráce Pavlíny Maškové a Roberta Novotného, Praha 2012

Přemyslovci – budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička za spolupráce Pavlíny Maškové a Roberta Novotného, Praha 2009

Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004

Tschechische Mittelalterforschung 1990–2002,  hg. von František Šmahel, Robert Novotný und Pavel Soukup, Praha 2003

Popularizace

Karel IV. Císař římský, král český, Brno 2012

Příprava monotematického čísla Dějin a současnost 34, 2012, č. 4 Jagellonci

Příprava monotematického čísla Dějin a současnost 33, 2011, č. 10 Ze Svaté země do srdce Evropy

Kříž proti kříži? Česká katolická šlechta a protihusitské kruciáty, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 10, s. 36–39

Prapředci, zakladatelé, hrdinové. Fiktivní postavy ve středověkých šlechtických rodokmenech, Dějiny a současnost 31, 2009, č. 4, s. 37–40

Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu, Dějiny a současnost 24, 2002, č. 4, s. 13–17

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR