CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.

obrázek Mgr. Václav Žůrek

tajemník, redaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Odborné zaměření:

kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály, Čechy a Francie ve 14. století, raný středověk v pozdější středověké tradici

tel.: +420221283246

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

>> profil na Academia.edu

Vystudované programy, školy

2007–2014 doktorské studium na FF UK v Praze a na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži (GAHOM), disertační projekt Instrumentalisation des motifs historiques dans la légitimation monarchique (Comparaison entre le royaume de France et le royaume de Bohême) pod dvojím vedením (co-tutelle); školitelé Pierre Monnet (EHESS) a Martin Nejedlý (FF UK)

2001–2007 Filosofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor:  Historie, DP Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program, vedoucí práce Prof. Josef Žemlička

1997–2001 Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2009-2012 stipendium Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement français

2007-2009 stipendiant Jeune chercheur francophone Francouzského centra pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze

2008 studijní pobyt na Humboldt Universität zu Berlin (tři měsíce)

2006 ERASMUS studijní pobyt na Université Paul Valéry - Montpellier III (semestr)

2004 studijní pobyt na Universität Konstanz (semestr)

Granty, projekty

2017-2019 vědecký pracovník v projektu Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích (GAČR 17-19808S)

2011–2016 vědecký pracovník v projektu Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant, vedoucí řešitel: Pavlína Rychterová (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko)

2009–2011 tvůrčí pracovník při řešení grantu GAAV IAA800090901: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století

2019–2023 vědecký pracovník v projektu Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace) (GAČR EXPRO 19-28415X)

2018–2023 postdoktorand v projektu UNCE - Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (Univerzita Karlova)

2022–2024 vědecký pracovník v projektu Pagans and Christians: Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages (GAČR 22-18972K)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2009 redaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Výuka

od 2007 Séminaire historique franco-tchèque a Atelier en sciences historiques (společně s Martinem Nejedlým), FF UK v Praze

ZS 2008 Trendy současné medievistiky (společně s Pavlem Soukupem)

Bibliografie

Monografie

Lucemburkové. Životopisná encyklopedie, České Budějovice: Veduta 2012, 248 s. ISBN 978-80-86829 (s Jaroslavem Čechurou).

Karel IV. Portrét středověkého vládce, Nakladatelství Lidové noviny 2018. (Česká historie) 272 s. ISBN 978-80-7422-497-3.

Pavlína Cermanová – Jaroslav Svátek – Václav Žůrek – Vojtěch Bažant, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha 2021 (= Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích / svazek 22).

Editované sborníky

Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (= Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017

Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017.

Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52).

Články

Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program. Časopis Národního muzea. Řada historická 3-4/176, 2007, s. 105-143.

Korunovace královny Žofie. Řád Karla IV. a jeho užití v praxi, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, edd. Martin NODL - František ŠMAHEL (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha 2009, s. 203-212. ISBN 978-80-7007-298-1

Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden, in: Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen, edd. Michael BRAUER - Pavlína RYCHTEROVÁ - Martin WIHODA, Praha 2009, s. 167-194. ISBN 978-80-7007-308-7

Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdně středověkých Čech, in: Dvory a rezidence III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, edd. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ - Jan ZELENKA, Praha 2009 (= Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3), s. 93-103. ISSN 0862-979X

Předpis, literární dílo nebo pamětní záznam? Rukopisy Karlova korunovačního řádu v kontextu dochování, in: Moc a její symbolika ve středověku, edd. Martin NODL - Andrej PLESZCZYŃSKI, Praha 2011 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 13), s. 103-114.

Korunovace a český korunovační řád Karla IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012,  s. 203-207.

Korunovace manželek Václava IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 801-802.

Sur les traces des grands croisés. Le goût pour la croisade de Jean et Charles de Luxembourg et l'inspiration française, in: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin NEJEDLÝ - Jaroslav SVÁTEK, Toulouse, Méridiennes 2012 (Les croisades tardives 3), s. 273-291.

Korunovace českých králů a královen, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, edd. Martin Nodl - František Šmahel, Praha 2014.

Dva životy Ernsta H. Kantorowicze (1895-1963), in: Ernst H. Kantorowicz, Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie, Praha 2014, s. 571-583.

(spolu s Jaroslavem Svátkem) Král a jeho dějepisec na společné pouti, in: Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka svatého, krále francouzského, Vyznání víry, List Ludvíkovi X., Praha 2014, s. 5-15.

Jeden den na královském dvoře Václava IV., in: Jeden den ve středověku, edd. Martin NODL - Petr SOMMER, Praha 2014, s. 117-129.

(spolu s Janem Vojtíškem) Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg, Médiévales 67 (= Histoires de Bohême),  2014, s. 11-30.

Les langues du roi. Le choix de la langue dans la communication de la propagande dynastique à l'époque de Charles IV., Revue de l'IFHA 6, 2014 [On-line], URL : http://ifha.revues.org/8045

Entre la cour et la ville. Les érudits au service de l'empereur Charles IV à Prague, in: La cour et les villes dans l'Europe des XIVe-XVIe siècles, edd. Denis MENJOT – Léonard COURBON (= Studies in European Urban History 35), Brepols: Turnhout 2015.

Die Heiratspolitik Karls IV., in: Kaiser Karl IV. (1316–1378): erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, edd. J. Fajt – M. Hörsch, Praha 2016, s. 189–193.

Godfrey of Viterbo and his Readers at the Court of Emperor Charles IV , in: Godfrey of Viterbo and his Readers: Imperial Tradition and Universal History in Late Medieval Europe, ed. Thomas FOERSTER, Farnham: Ashgate 2015, s. 87-102.

(spolu s Janem Biedermanem a Matoušem Turkem) Death of the King John, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael LIVINGSTON and Kelly DEVRIES, Liverpool University Press 2015, s. 240-247, 391-394.

(spolu s Janem Biedermanem) The Bohemian participation in Crécy, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael Livingston and Kelly DeVries, Liverpool University Press 2015, s. 439-441.

Der Weise auf dem Thron. Zu einem wichtigen Aspekt des Herrschaftsstils Karls IV., in: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 325-339.

(spolu s Martinem Bauchem, Julií Burkhardt, Tomášem Gaudkem a Paulem Töbelmannem) Heilige, Helden,  Wüteriche.  Eine  konzeptionelle  Skizze  zu  ‚Herrschaftsstilen'  im  langen  Jahrhundert  der  Luxemburger, in:  Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 11-27.

Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách, in: Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017, s. 19-30.

Svatá říše římská a České království: Karel IV. na dvojím trůně, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 52–74

Konvertiten raten dem Ketzerkönig. Zwei volkssprachliche Schriften für König Georg von Podiebrad, Bohemia 58/2, 2018, s. 246-266.

Křesťanské ctnosti pohanských mudrců a hrdinů v Knížkách o hře šachové, in: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, edd. František Šmahel – Martin Nodl, Praha 2019, s. 121-138.

Korunovační řád Karla IV. jako historický pramen, in: Korunovační řád Karla IV., ed. Martina Jamborová, Praha: Scriptorium 2020, s. 11-20.

Kaiser Karl IV. und seine Mönche. Klöster als Orte des Wissens im mittelalterlichen Prag, in: Kreative Impulse und Innovationsleistungen religiöser Gemeinschaften im mittelalterlichen Europa, hg. von Julia Becker – Julia Burkhardt, Regensburg: Schnell & Steiner 2021, s. 397-411.

Recepce šachového traktátu Paulina z Benátek v pozdně středověkých Čechách, Studia mediaevalia Bohemica 11, 2019 (vyšlo 2021), s. 21-43.

(spolu s Pavlínou Cermanovou) Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře středověkých Čech, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., edd. Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová, Praha: Karolinum 2021, s. 202-218.

Kult sv. Ludmily v písemných pramenech doby Karla IV. in: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, eds. Jan Mařík, Martin Musílek, Petr Sommer, Praha 2021, s. 158-165.

(spolu s Pavlínou Rychterovou) Slavonic and Czech Identity in the Chronicon Bohemiae by Přibík Pulkava of Radenín, in: Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 – c. 1600, ed. Pavlína Rychterová, Turnhout: Brepols 2021, s. 225-256.

Démystifier l'Europe centrale. Boheme, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siecle, éd. Marie-Madeleine de Cévins, Paris: Passés composés, 2021 (entries: Bulle d'or impériale de 1212, s. 329-330; Čech, s. 342-343; Chronique de Zbraslav, s. 367-368; Compactats (5 juillet 1436), s. 384-385; Couronnement, s. 406; Jean de Jenštejn, s. 541-542; Josse de Luxembourg, margrave de Moravie, s. 556-557; Kutná Hora ou Kuttenberg, s. 568-569; Rožmberk ou Rosenberg, lignage, s. 769-770 (s Nicolasem Richardem); Thomas de Štítné, s. 821; Wenceslas II, roi de Boheme, s. 862).

Chess, Moral Principles, and Ancient Stories. The Fate of Cessolis's Liber de moribus and other Classicizing Works in Medieval Bohemia, in: Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52), s. 59-83.

(spolu s Pavlínou Cermanovou) Books of Knowledge – Late Medieval Central Europe and Beyond, in: Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52), s. 1-9.

Popularizace

Rozhovor s Jean-Claudem Schmittem pro časopis Dějiny a současnost 12, 2009, s. 17-19.

Ampule, ostruhy a lilie. Korunovace moudrého krále, Dějiny a současnost 11, 2010, s. 30-32.

Bůh Tě vyzdvihl nad ostatní, a proto musíš být moudřejší než oni. Obraz Karla IV. jako mudrce na trůně, Dějiny a současnost 4, 2016, s. 18-21.

Spolupráce (autor scénáře a moderátor) na dokumentárním cyklu České televize Sedm pečetí Karla IV. (7x30 min, 2016) (viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/11269296886-sedm-peceti-karla-iv/tvurci/)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR