CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

obrázek PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Odborné zaměření:

keltská a antická numismatika, nálezy mincí, numismatika vrcholného středověku, kontaktní problémy numismatiky a archeologie

tel.: +420605743980

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vystudované programy, školy

2002-2010 Ph.D., Filozofická fakulta UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, disertační práce: Nálezy antických mincí v Čechách a jejich historický význam

2005 PhDr., Filozofická fakulta UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, rigorózní práce: Nálezy mincí na Českokrumlovsku

1987-1992 Mgr., Filozofická fakulta UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, diplomová práce: Sídliště mohylové kultury střední doby bronzové v západních Čechách.

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

1994 Drama (Bulharsko) - expediční archeologický výzkum (Universita Saarbrücken)

2008 Vídeň (Rakousko) - studijní pobyt (Prähistorische Kommision)

Granty, projekty

1998–2000 Corpus Sasanicus (projekt GA ČR, spoluřešitel)

2002–2004 Nálezy římských a raně byzantských mincí v Čechách (projekt GA ČR, reg. č. 404/02/0063)

2010–2013 Mincovnictví na českých oppidech doby laténské (projekt GA ČR, reg. č. P405/10/1588)

2010–2013 Die keltische Höhensiedlung am Oberleiserberg (reg. č. P22615), FWF – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Wien, Franz Klein-Gasse 1, 1190 Wien

2013–2016 Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století v českých zemích a jeho vztah k oppidálnímu období (projekt GA ČR, reg. č. 13-24707S)

2018–2020 Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské (projekt GAČR, reg. č. 18-20096S) – spoluřešitel

2020–2022 Sázava – archeologie benediktinského kláštera (projekt GAČR, reg. č. GA19-17636S) – spoluřešitel

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2005 Numismatický sborník (vědecký redaktor)

od 2008 Numismatické listy

od 2008 Anály Náprstkova muzea

od 2012 Zapiski numizmaticzne, Krakov

Výuka

od 2005 FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou (externě) - Úvod do antické a keltské numismatiky; FF MU Brno, Ústav archeologie a muzeologie (externě) - Úvod do antické a keltské numismatiky

2011-2012 Slezská univerzita v Opavě

Bibliografie

Monografie

Novák, V. – Militký, J. 2000: Numismata orientalia regni Bohemiae, Corpus Sasanicus (in collaboration with J. Frána and with avant – propos by R. Gyselen). Prague 2000, CD.

Militký, J. – Novák, V. 2000: Greek, Roman, Byzantine and Islamic coins excavated by Bedřich Hrozný in the Middle East (1924–1925). Anals of the Náprstek museum 23, 2000, 1–68.

Militký, J. 2005: Nálezy mincí na Českokrumlovsku. Sborník Národního muzea, Řada A – historie 59, 1–88.

Militký, J. 2009: Pražská mincovna 1526–1856. Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Praha.

Militký, J. 2010: Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 1). Collection Moneta 107. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University.

Militký, J. 2010: Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 2). Collection Moneta 108. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University.

Militký, J. 2010: Finds of Greek, Roman and early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic. I. Bohemia (Volume 3). Collection Moneta 109. Moneta, Wetteren / Institute of Archeology, Warsaw University.

Militký, J. – Vacinová, L. 2012: Keltské, římské a raně byzantské mince (3. století před Kristem–7. století po Kristu). Národní muzeum – Chaurova sbírka. Díl X. Praha.

Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J. 2013: Encyklopedie pravěkých pokladů. Praha.

Militký, J. 2013: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách (5. století před Kristem až 7. století po Kristu). Komentovaný katalog nálezového fondu (Die Funde von griechischen, römischen und frühbyzantinischen Münzen in Böhmen /vom 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 7. Jahrhundert nach Christus/. Ein kommentierter Katalog der Münzfunde). Praha.

Kapitoly v monografiích

Militký, J. 2000: Vybraná katalogová hesla, In: Wieczorek, A. – Hinz, H.-M. (Hrsg.): Europas Mitte um 1000. Katalog Band. Stuttgard.

Hána, J. – Beránek, A. – Hůrková, J. – Militký, J. – Klíma, M. 2002: Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Svazek první. Defůrovy Lažany 1999. Nález mincí ze 13. až 15. století, Klatovy.

Militký, J. 2005: Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. – Profantová, N. a kolektiv: Počátky raného středověku v Čechách, Praha, 275–286.

Militký, J. 2005: Nálezy mincí z doby římské a doby stěhování národů, In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kolektiv: Pravěká Praha. Praha, 803–809

Militký, J. 2008: Mincovnictví v době laténské. In: Venclová, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská. Praha, 122–128.

Militký, J. 2008: Numizmatické prameny ke starší i mladší době římské. Numizmatické prameny. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 8. Doba římská a stěhování národů. Praha, 32–37, 166–170.

Militký, J. 2010: Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha, 572–579.

Militký, J. 2010: Měnové poměry v Čechách a na Moravě od konce 13. století do poloviny 14. století na základě svědectví mincovních pokladů. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha, 584–589.

Militký, J. – Polanský, L. 2010: Pražský groš. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha, 310–319.

Karnicka, M. – Militký, J. 2010: Mince z pokladu ze Slezské Středy. In: Benešovská, K. (ed.): Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha, 564–569.

Karwowski, M. – Militký, J. 2011: The Oberleiserberg types in the kontext of Taurisci inluences. In: Guštin, M. – Jevtić, M. (Ed.): The eastern Celts. The communities between the Alps and the Black sea. Koper - Beograd, 131–136.

Militký, J. 2011: Nálezy mincí ze 13.–19. století z kostela sv. Martina a z areálu fary. In: Kozák, P. – Prix, D. – Zezula, M. a kolektiv: Kostel sv. Martina v Bohušově. Bohušov – Ostrava, 313–324.

Militký, J. 2011: Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: Bárta, M. – Kovář, M. a kolektiv: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, 139–172.

Militký, J. 2011: Minting activities of John of Luxemburg in Bohemia. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha, 584–591.

Militký, J. 2011: Monetary context in Bohemia and Moravia from the end of the 13th to the middle od the 14th century. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha, 596–601.

Militký, J. – Polanský, L. 2011: Prague groschen. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha, 322–331.

Karnicka, M. – Militký, J. 2011: Coins from the Treasure of Środa Śląska. In: Benešovská, K. (Ed.): A Royal Marriage. Elizabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha, 576–581.

Militký, J. 2012: Lucemburské mincovnictví. In: Šmahel, F. – Bobková, L. (eds.): Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha, 451–454.

Kern, A. – Karwowski, M. – Militky, J. 2012: Oberleis, Österreich. In: Sievers, S. – Urban, O. H. – Ramsl, C. (Hg.): Lexikon zur Keltischen Archeologie L–Z. Wien, 1399–1402.

Články a studie

Budaj, M. – Militký, J. – Selmi-Wallisová, M.: Nález denárů 12. století objevených při archeologickém výzkumu v Sedlci-Prčici (okr. Příbram), Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), s. 247–252

Hána, J. – Militký, J. – Vařeka, P.: Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech, Numismatický sborník 27/1 (2012–2013), s. 77–93

Militký, J.: Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou), Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), s. 236–239

Militký, J. – Profantová, N. – Videman, J.: Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice, Numismatický sborník 27/2 (2012–2013), s. 179–190

Militký, J. 2000: Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů). Sborník Národního muzea v Praze. Řada A-historie 54, 129–140.

Militký, J. 2000: Géto-dácká tetradrachma z Nového Sedla, okr. Louny. In: P. Čech - M. Dobeš: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 163–166.

Militký, J. 2000: Keltské mince ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Numismatické Listy 56, 2000, 73–79.

Militký, J. 2000: Nálezový (?) soubor antických mincí ze Strážného (?), okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 87–96.

Militký, J. 2000: Dva pozdně středověké depoty mincí z východních Čech. (Nález Kostelecké Horky a Choceň). Archeologické rozhledy 52, 688–697.

Militký, J. 2000: Dva nové jednotlivé nálezy početních peněz z jižních Čech. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, 33–36.

Militký, J. 2000: Hybridní pražský krejcar Ferdinanda II. Muzejní a vlastivědná práce 38 / Časopis přátel společnosti starožitností 108, 2000, 222–223.

Militký, J. – Lutovský, M. 2000: Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea. Archaeologica Pragensia 15, 101–107.

Militký, J. – Veselá, A. 2000: Raně středověké pohřebiště v Tuchoměřicích - Kněžívce (okr. Praha - západ) s nálezem denáru Břetislava I. Archeologie ve středních Čechách 4/2, 291–300.

Kopová, E. – Militký, J. 2000: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu hradu v Písku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 151–154.

Marešová, D. – Militký, J. 2000: Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2-Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II. Archaeologica Pragensia 15, 72, 185–198.

Militký, J. 2001: Fragment pozdně středověkého depotu mincí z Netolic, okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, České Budějovice, 295–316.

Militký, J. 2001: Keltské „nálezové" mince z Obřího hradu. Archeologie ve středních Čechách 5, 463–468.

Militký, J. 2001: Exkurs: Mince z hrobu č. 13 z míst presbytáře kostela sv. Václava ve Vraclavi. In: Ježek, M. – Sommer, J.: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi. Průzkumy památek 8, 109–112.

Militký, J. 2001: Nález pozdně středověkých mincí z Olešníku, okr. České Budějovice. Muzejní a vlastivědná práce 39/Časopis přátel společnosti starožitností 109, 37–40.

Militký, J. 2001: Nový nález jednotlivých mincí z hradu Zvíkov. Výběr 38, České Budějovice, 86–87.

Militký, J. 2001: Depot raně novověkých mincí z Písecka. Výběr 38, České Budějovice, 355–361.

Militký, J. – Zavřel, P. 2001: Nález drobné středověké plastiky ze Slavonic (okr. Jindřichův Hradec). Památky archeologické – Supplementum 13, 303–306.

Motyková, K. – Militký, J. 2001: Dva nové nálezy římských mincí ze středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 5, 469–475 (et. K. Motyková).

Militký, J. 2002: K otázce oběhu importované fenikové mince 1. poloviny 14. století v jižních Čechách. In: Šimek, E. (ed.): Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice 22.–23. 10. 1998. Praha-Pardubice, 15–50.

Militký, J. 2002: Mincovna Matyáše Korvína v Českých Budějovicích a otázka identifikace její produkce, In: Pavel Radoměrský. Sborník numismatických studií k 75 výročí narození. Sborník prací P. Radoměrskému. Praha, 62–80.

Michálek, J. – Militký, J. 2002: Depot středověkých mincí z Útěšova, okr. Strakonice. Časopis Národního muzea. Řada A-historie 176, 1–29.

Novák, V. – Militký, J. 2002: Sásanovské mince v českých sbírkách na nosiči CD Rom. Bústan 5, č. 2 (16), 37–38.

Pokorný, P. – Kočár, P. – Jankovská, V. - Militký, J. – Zavřel, P. 2002: Archeobotany of the High Medieval town of České Budějovice (Czech Republic). Archeologické rozhledy 54, 813–836.

Militký, J. 2003: Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách: vědecko-výzkumný projekt Národního muzea. Česká numismatická společnost. Pobočka Praha. Členské informace 3/2002, 2. (95.) aukce, 22–34.

Militký, J. – Zavřel, P. 2003: Kolekce jednotlivě nalezených mincí ze Slavonic. Výběr 39, České Budějovice, 73–77.

Gragolle, R. – Hrubý, P. – Militký, J. 2003: Orlík nad Vltavou ve 13.–14. století ve světle archeologického výzkumu. Archeologia historica 27, 91–118.

Korený, R. – Militký, J. 2003: Neznámý depot mincí ze Sezimova Ústí (?). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, České Budějovice, 243–248.

Militký, J. 2004: Import zlatých římských a raně byzantských mincí do českých zemí v době římské až raném středověku. Archeologie ve středních Čechách 8, Praha, 505–53.

Militký, J. 2004: Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic, Slovenská numizmatika 17, Nitra, 53–76.

Militký, J. 2004: Zapomenutý nález keltské mince typu Ainorix z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra, 189–190.

Militký, J. 2004: Neznámý nález římské mince z Bratislavy. Slovenská numizmatika 17, Nitra 2004, 194–195.

Militký, J. 2004: Ražba černomořské Olbie z Brna-Slatiny. Numismatik 9/2004, Brno 2004, 2–6.

Militký, J. 2004: Neznámý nález římské mince z obce Čejč. Numismatik 9/2004, Brno 2004, 32.

Militký, J. 2004: Münzen. In: Karasová, Z. – Schönfelder, M.: Die Funde aus dem Oppidum „Hradiště" bei Stradonice (okr. Beroun, CZ) im Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 51, Mainz, 219–242.

Militký, J. 2005: Finds of Roman and Early Byzantine Gold Coins on the Territory of the Czech Republic. In: Alfaro, C. – Marcos, C. – Otero, P. (Ed.): Actas del XIII. Congreso Internacional de Numismática I. Madrid - 2003. Madrid, 1113–1124.

Militký, J. 2005: Depot římských mincí z Polné. Příspěvek k úloze alexandrijských mincí ve střední Evropě. Numismatický sborník 20, 3–20.

Militký, J. 2005: Starší nález bójské 1/3statéru z Kostelan nad Moravou (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 20, 144–146.

Militký, J. 2005: Dodatek a poznámky k nálezu brakteátů České Budějovice II. Numismatický sborník 20, 2005, 158–161.

Militký, J. 2005: Aureus Alexandra Severa z muzea východních Čech v Hradci Králové a otázka jeho případného nálezového původu z českého území. Numismatik 8/2003, Brno, 10–14.

Militký, J. 2005: Poznámky k nálezu seleukovské (?) mince z Řepova (okr. Mladá Boleslav). Archeologie ve středních Čechách 9/1, 217–219.

Militký, J. 2005: Keltská numismatika v Českých zemích v letech 1990–2003 (Poznámky k současnému stavu pramenů, bádání a problémům oboru). In: Šimek, E. (ed.).: Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2003). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků - Pardubice, 19.–20. listopadu 2003. Praha - Pardubice, 75–93.

Militký, J. – Motyková, K. 2005: Raně novověké mince objevené při archeologickém výzkumu na Kostelním náměstí v Nymburce. Numismatický sborník 20, 174–175.

Militký, J. – Parkman, M. 2005: Nález řezenského feniku ze 13. století v Libotyni (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 157–158.

Militký, J. – Parkman, M. 2005: Nález středověkého pasovského feniku ze Starých Prachatic (okr. Prachatice). Numismatický sborník 20, 161–162.

Militký, J. – Parkman, M. – Zavřel, P. 2005: Mince nalezené při archeologickém výzkumu Velkého náměstí v Prachaticích. Numismatický sborník 20, 162–163.

Militký, J. – Smíšek, K. 2005: Stříbrný odražek početního penízu Jiřího Zajíce z Hazmburka. Numismatický sborník 20, 141–143.

Militký, J. – Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L. 2005: Raně novověké mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 20, 172–173.

Militký, J. – Veselý, R. 2005: Dvě neznámé varianty tzv. královských dukátů Karla IV. Numismatický sborník 20, 139–141.

Beneš, J. – Militký, J. 2005: Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr. Písek). Numismatický sborník 20, 164–165.

Hrubý, P. – Malý, P. – Militký, J. 2005: Hromadný nález mincí ze 13. století objevený při archeologickém výzkumu v areálu radnice v Jihlavě. Příspěvek k lokalizaci jihlavské mincovny ve 13. století. Numismatický sborník 20, 43–60.

Hrubý, P. – Jaroš, Z. – Kočár, P. – Malý, K. – Mihályiová, J. – Militký, J. – Zimola, D. 2005: Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy. Památky archeologické 97, 171–264.

Chvojka, O. – Militký, J. 2005: Struktura osídlení Bechyňska v době popelnicových polí. In: Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.–24. 9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Suplementum 1, České Budějovice, 223–244.

Kohoutek, J. – Militký, J. 2005: Hromadný nález římských mincí a bronzové spony z doby římské ze Starého Města u Bruntálu. Pravěk, Nová řada 13 (2003), Brno, 405–424.

Hahn, M. – Martínek, M. – Matoušek, V. – Militký, J. – Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R. 2006: Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína. Český kras 32, Beroun 2006, 46–49.

Militký, J. 2006: Nový pohled na zlatou byzantskou minci z Libice nad Cidlinou. Příspěvek k problematice nálezů byzantských mincí 9.–11. století v českých zemích. Numismatický sborník 21, 125–136.

Militký, J. 2006: Neregistrovaný depot českých denárů 12. století z Prahy 6-Střešovic. Numismatický sborník 21, 218–220.

Militký, J. 2006: Nález pasovských feniků z přelomu 12. a 13. století z Radčic (okr. Strakonice). Numismatický sborník 21, 220–222.

Militký, J. 2006: Depot velkých brakteátů z Prahy 2-Nového Města od kaple sv. Lazara. Numismatický sborník 21, 222–228.

Militký, J. 2006: Depot středních brakteátů z 2. poloviny 13. století z Písku. Numismatický sborník 21, 228–233.

Militký, J. 2006: Nález „bronzového" brakteátu z hradu Milštejn (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 21, 242–244.

Militký, J. 2006: Hromadný nález pražských grošů Jana Lucemburského z kostela sv. Vavřince v Praze 1-Starém Městě. Numismatický sborník 21, 245–252.

Militký, J. 2006: Hromadný (?) nález vídeňských feniků ze 14. století z Dívčic (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 253.

Militký, J. 2006: Nález dukátů ze 14. století v Praze. Numismatický sborník 21, 254–256.

Militký, J. 2006: Pozdně středověký depot mincí z Chebu. Numismatický sborník 21, 267–278.

Militký, J. 2006: Dodatek a poznámky k raně novověkému depotu mincí z Bukové (okr. České Budějovice). Numismatický sborník 21, 281–282.

Militký, J. 2006: Nález kiprové mince Ferdinanda II. v areálu oppida Třísov (okr. Český Krumlov). Numismatický sborník 21, 283.

Militký, J. 2006: Nález moderních mincí z Prahy 2-Nuslí. Numismatický sborník 21, 303.

Militký, J. 2006: Nálezy z pozdní doby halštatské až časné doby laténské z polykulturního sídlištního areálu v Kostelci nad Orlicí (okr. Rychnov nad Kněžnou). Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové – Pardubice, 175–190.

Burian, V. – Militký, J. 2006: Stopa rozchváceného depotu pozdně středověkých mincí z Kunějova (okr. Jindřichův Hradec). Numismatický sborník 21, 278–279.

Cajthaml, M. – Militký, J. 2006: Nález římské mince v obci Okořín (okr. Chomutov). Numismatický sborník 21, 205–206.

Hána, J. – Korený, R. – Militký, J. 2006: Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram). Numismatický sborník 21, 256–266.

Kaiser, L. – Militký, J. 2006: Hromadný nález mincí 2. poloviny 13. století ze Starého Plzence (okr. Plzeň-jih). Numismatický sborník 21, 234–241.

Korený, R. – Militký, J. 2006: Nález drobné mince Leopolda I. z Kralovic (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 21, 299.

Kostka, M. – Militký, J. 2006: Nález římské mince v Praze 8-Dolních Chabrech. Numismatický sborník 21, 206–207.

Kubín, P. – Militký, J. 2006: Starší nález římské mince v areálu římské vojenské stanice v Mušově (okr. Břeclav). Numismatický sborník 21, 204–205.

Militký, J. – Parkman, M. 2006: Nález mince Leopolda I. z Křišťanovic – Zbytin (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 298.

Militký, J. – Polanský, L. – Štefan, I. – Varadzin, L. 2006: Nálezy mincí na raně až vrcholně středověkém pohřebišti u kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně (okr. Mělník). Numismatický sborník 21, 209–214.

Militký, J. – Zavřel, P. 2006: Nález mince Ferdinanda I. z Libínského Sedla (okr. Prachatice). Numismatický sborník 21, 279–280.

Militký, J. 2007: Nálezy římských mincí na Českokrumlovsku. In: Droberjar, E. – Chvojka, O. (edd.): Archeologie Barbarů 2006. Příspěvky z II. protohistorické konference. České Budějovice, 21.–24. 11. 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum 3. Svazek 1–2. České Budějovice, 261–268.

Militký, J. 2007: Příspěvek k poznání a interpretaci bronzových brakteátů na základě jejich nálezů ve střední Evropě. Sborník konference věnované Prof. Jiřímu Sejbalovi 1929–2004. Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě. Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 11. Ostrava, 55–68.

Militký, J. 2007: Dva starší české nálezy keltských kulovitých statérů. Numismatický sborník 22, 166–170.

Militký, J. 2007: Nález bronzové makedonské mince z Prahy 6-Suchdola. Numismatický sborník 22, 170–174.

Militký, J. 2007: Poklad vídeňských feniků z 1. poloviny 13. století z neznámé české (?) lokality.  Numismatický sborník 22, 209–222.

Militký, J. 2007: Poklad zlatých mincí 14. a 15. století z Prahy 1-Starého Města. Numismatický sborník 22, 242–248.

Militký, J. 2007: Hromadný nález tolarů z 1. poloviny 17. století z Prahy 1-Malé Strany. Numismatický sborník 22, 268–269.

Militký, J. – Profantová, N. 2007: Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ). Numismatický sborník 22, 19–29.

Militký, J. – Vokáč, M. 2007: Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč). Numismatický sborník 22, 187–189.

Militký, J. – Selmi-Wallisová, M. 2007: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2-Novém Městě. Numismatický sborník 22, 190–208.

Militký, J. – Šlézar, P. 2007: Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci.  Numismatický sborník 22, 223–231.

Militký, J. – Velímský, F. 2007: Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 22, 232–242.

Militký, J. – Zeman, T. 2007: Nálezy římských mincí na sídlišti ze sklonku doby římské a počátku doby stěhování národů ve Zlechově (okr. Uherské Hradiště). Numismatický sborník 22, 183–187.

Cajthaml, M. – Militký, J. 2007: Hromadný nález římských mincí ze Spořic (okr. Chomutov). Numismatický sborník 22, 181–182.

Hložek, J. – Militký, J. 2007: Nález drobné bójské mince v sídlištním objektu z doby laténské z Hostivice (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 22, 163–166.

Hložek, M. – Militký, J. 2007: Hrobový nález uherského denáru Ondřeje I. z Nechvalína (okr. Hodonín). Numismatický sborník 22, 189–190.

Hrubý, P. – Malý, K. – Militký, J. 2007: K výrobě barevných kovů a stříbra v Jihlavě ve 13. století. Archeologické výzkumy na Vysočině 1, Jihlava, 49–103.

Kubín, P. – Militký, J. 2007: Nález římských mincí z Vlasatic (okr. Břeclav). Numismatický sborník 22, 178–180.

Militká, L. – Militký, J. 2007: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram). Numismatický sborník 22, 267–268.

Militký, J. 2008: Die römischen Fundmünzen in Böhmen – Kontexte und Fuktionen (Notizen zu dem heutigen Stand der Forschung). Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proseedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radzviłł Palace, Nieborów (Poland), 3–6 September 2005. Colection Moneta 82. Wetteren-Warsaw, 231–244.

Militký, J. 2008: Atypický pražský groš se jménem Václava II. K otázce ražby napodobenin pražských grošů v Polsku. Numismatické listy 63, 153–163.

Militký, J. – Stolz, D. – Stolzová, D. – Zaoral, R. 2008: Poklad mincí ze 13. století z Tetína. Předběžná zpráva o nálezu a stavu jeho zpracování. Folia numismatica 21, 137–145.

Horsnæs, H. W. – Militký, J. 2008: Boian coins in the numismatic collection of The National Museum in Copenhagen. Nordisk Numismatisk Årsskrift 2003–2005, 5–20.

Široký, R. – Kočár, P. – Hlaváč, J. – Kaštovská, K. – Kostrouch, F. – Kyncl, J. – Militký, J. – Pokorný, P. – Postránecká, K. – Schneiderwinklová, K. 2008: Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a enviromentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány. Forum urbes medii eavi 5. Brno, 272–311.

Militký, J. 2009: Finds of the early byzantine coins od the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: Wołoszyn. M.: Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona, vol. III. Kraków, 357–393.

Militký, J. 2009: Fundmünzen in Böhmen aus der Zeit Marbods. In: Salač. V. – Bemmann, J. (Hrsg.): Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8. 12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römisches Feldzuges gegen Marbod. / 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha - Bonn, 139–148.

Militký, J. 2009: Pro obchod i reprezentaci. Nové poznatky o keltském mincovnictví. Dějiny a současnost 31/8, 40–43.

Militký, J. – Peša, V. 2009a: Nález římských mincí z Kamenického Šenova (okr. Česká Lípa). Numismatický sborník 23 (2008), 207–208.

Militký, J. – Peša, V. 2009b: Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín). Numismatický sborník 23 (2008), 209.

Kalábek, M. – Militký, J. 2009: Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína. Numismatický sborník 23 (2008), 210–214.

Kostka, M. – Militký, J. 2009: Soubor středověkých a raně novověkých mincí objevený při archeologickém výzkumu v Praze 6-Bubenči. Numismatický sborník 23 (2008), 222–226.

Militký, J. – Vích, D. 2009: Nálezy mincí v areálu hradiště Rabouň u obce Doly (okr. Chrudim). Numismatický sborník 23 (2008), 231–234.

Kašák, K. – Valkony, J. – Militký, J. 2009: Dům mincmistra nebo zloděje střížků? In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 37–39.

Militký, J. – Omelka, M. 2009: Svědectví mincí – největší soubor ztracených platidel. In: Juřina, P. a kolektiv: Náměstí Republiky. Výzkum století. Praha, 170–175.

Militký, J. 2010: Keltské a antické mince z oppida Hradiště u Stradonic v bývalé fürstenberské sbírce na hradě Křivoklát a v Donaueschingen. Numismatický sborník 24 (2009), 27–64.

Militký, J. 2010: Nález denáru císaře Nerona v Nakléřově (okr. Ústí nad Labem). Numismatický sborník 24 (2009), 317–319.

Militký, J. 2010: Nález mince Antonina Pia z Jílového u Prahy (okr. Praha-západ). Numismatický sborník 24 (2009), 322–323.

Militký, J. 2010: Nález mince Otacilie Severy na sídlišti z doby římské v obci Jakub (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 24 (2009), 323–324.

Militký, J. 2010: Hromadný nález brakteátů z Prahy (1)-Starého Města. Numismatický sborník 24 (2009), 334–336.

Militký, J. 2010: „Pytel plný peněz". Poznámky k pokladu mincí tolarového období z Českých Budějovic. Folia Numismatica 24, 1–9.

Militký, J. 2010: Hromadný nález českých denárů Vladislava I. z Prahy 1-Starého Města. Archaeologica Pragensia 20, 416–421.

Militký, J. – Petráň, Z. 2010: Dvě neznámé varianty pražských grošů Jana Lucemburského. Numismatické listy 65, 127–132.

Militký, J. – Zavřel, P. 2010: Nález římské mince v areálu sídliště z doby římské v Přešťovicích (okr. Strakonice). Numismatický sborník 24 (2009), 325–326.

Beneš, J. – Militký, J. 2010: Nález vídeňského feniku Albrechta II. v Sudoměřicích u Bechyně (okr. Tábor). Numismatický sborník 24 (2009), 337–338.

Hušťák, P. – Militký, J. 2010: Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně. Numismatický sborník 24 (2009), 319–321.

Militký, J. 2011: Neznámý typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea. Numismatické listy 66, 3–8.

Militký, J. 2011: Nález řecké bronzové mince města Odessus z Běřína – Čenkova (okr. Příbram). Numismatický sborník 25 (2010), 141–143.

Militký, J. 2011: Nález řecké drachmy města Dyrrhachium z obce Zlenice (okr. Benešov). Numismatický sborník 25 (2010), 144–145.

Militký, J. 2011: Die keltischen Münzen vom Oberleiserberg (Niederösterreich). In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 1198–1206.

Militký, J. 2011: Nový typ bójského statéru. Numismatické listy 66, 99–104.

Militký, J. – Novák, V. 2011: Nález osmanské stříbrné mince Salíma I. z Českého Krumlova. Numismatický sborník 25 (2010), 170–172.

Militký, J. – Vích, D. 2011: Nové nálezy římských mincí na česko-moravském pomezí. In: Droberjar, E.: Archeologie barbarů 2010. Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.–9. září 2010.  Olomouc, 279–306.

Militký, J. – Vích, D. 2011: Hromadný nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Ústí nad Orlicí. Numismatický sborník 25 (2010), 155–156.

Militký, J. – Vích, D. 2011: Nález uherského dukátu Ladislava V. v Českých Libchavách (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 25 (2010), 169–170.

Budaj, M. – Militký, J. 2011: Nálezy římských mincí z Jalšové a Sence. K problematice výskytu římských zlatých ražeb ze 2. poloviny 1. století na Slovensku. Numismatické listy 66, 151–157.

Zaoral, R. – Militky, J. 2011: The hoard of Tetín (Czech republic) in the light of currency conditios in thirteenth-century Bohemia. In: Holmes, N. (Ed.): Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009, II, Glasgow, 1664–1670.

Militký, J. 2012: Die Fundmünzen vom Oberleiserberg. In: Lauermann, E. – Trebsche, P. (Hrsg.): Beiträge zum Tag der Niederöterreichischen Landesarchäologie 2012. Asparn/Zaya, 49–55.

Militký, J. 2012: Nález „Zapletal": drachmy Alexandra III., Filipa III. a Lysimacha z nálezového souboru neznámé provenience. Numismatický sborník 26/1 (2011), 3–29.

Militký, J. 2012: Keltské mince z areálu obchodně-produkčního centra v Němčicích nad Hanou (okr. Prostějov). Příspěvek k průběžné dokumentaci nálezového fondu. Numismatický sborník 26/1 (2011), 163–178.

Militký, J. 2012: Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Numismatické listy 67, 7–16.

Militký, J. 2012: Keltské mince z oppida Hrazany (okr. Příbram). Numismatické listy 67, 51–61.

Militký, J. 2012: Dva nálezové statéry Alexandra III. Makedonského z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku. Numismatické listy 67, 108–114.

Militký, J. 2012: Zajímavá přeražba mince Constantina I. Numismatické listy 67, 162–164.

Militký, J. – Kašparová, D. – Vokáč, M. 2012: Nálezy keltských a římských mincí na polokulturním sídlišti ve Strachoticích (okr. Znojmo). Folia Numismatica 26/1, 27–41.

Militký, J. – Polanský, L. [2012]: Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum. Praha.

Militký, J. – Vích, D. 2012: Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí). Numismatický sborník 26/1 (2011), 138–142.

Brádle, V. – Militký, J. 2012: Nález římské mince v obci Svinary (okr. Hradec Králové). Numismatický sborník 26/1 (2011), 137–138.

Militký, J. – Karwowski, M. 2013: Gold und Silber bei den Boiern und ihren südostlichen Nachbarn – numismatische und archäologische Überlieferung. In: Hardt, M. – Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Macht des Goldes, Gold der Macht. Herrschafts- und Jenseitsrepräsentation zwischen Antike und Frühmittelalter im mittleren Donauraum. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 2. Weinstadt, 17–31.

Militký, J. 2013: Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea v Praze. Numismatické listy 68, 11–17.

Militký, J. 2013: Hromadný nález hexadrachem typu Biatec a stříbrného ingotu z neznámé lokality. K otázce původu stříbra u středoevropských Keltů. Numismatické listy 68, 99–122.

Militký, J. 2013: Rytina s vyobrazením podmokelského pokladu v publikaci M. A. Voigta a kritický rozbor její výpovědní hodnoty pro keltskou numismatiku. Numismatické listy 68, 138–147.

Hána, J. – Militký, J. – Vařeka, P. 2013: Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech. Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Statér makedonského krále Filipa III. z Němčic nad Hanou (okr. Prostějov). Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Nález mince města Sikyon ze Svaté Kateřiny (okr. Kutná Hora). Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Dvě ptolemaiovské mince z českého území – Lubenec (okr. Louny) a Stradonice (okr. Beroun). Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Hromadný nález dáckých tetradrachem z Holýšova (okr. Domažlice).  Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Dva nové nálezy jednotlivých galských potinových mincí ze středních Čech – Bukovany (okr. Benešov) a Branov (okr. Rakovník). Numismatický sborník 27/1.

Fröhlich, J. – John, J. – Militký, J. 2013: Nález mince makedonského města Amfipolis z Českého Heršláku (okr. Český Krumlov). Numismatický sborník 27/1.

Militký, J. 2013: Hromadný nález hexadrachem typu Biatec z neznámé lokality a nový typ bratislavské mince s nápisem LATTV. Numismatický sborník 27/2.

Militký, J. 2013: A group find of the bronze coins struck under Philip II and Alexander III from Svoboda near Plovdiv (Bulgaria). Numismatický sborník 27/2.

Militký, J. – Profantová, N. – Videman, J. 2013: Pozdně římské mince a denár Karla Velikého (768–814) z areálu hradiště Tismice. Numismatický sborník 27/2.

Militký, J. 2013: Nález denáru uherského krále Štěpána I. z Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou). Numismatický sborník 27/2.

Budaj, M. – Militký, J. – Selmi-Wallisová, M. 2013: Nález denárů 12. století objevených při archeologickém výzkumu v Sedlci-Prčici (okr. Příbram). Numismatický sborník 27/2.

Militký, J. 2014: Doplněk k nálezu římských zlatých mincí z Dobronic (okr. Tábor). Numismatický sborník 28/1.

Brádle, V. – Militký, J. 2014: „Znovuobjevený" aureus Alexandra Severa z Černilova (okr. Hradec Králové). Numismatický sborník 28/1.

Krásný, F. – Militký, J. 2014: Nález východořímského solidu Lea I. z Loukovce (okr. Mladá Boleslav). Numismatický sborník 28/1.

Militký, J. – Vyšohlíd, M. 2014: Tři středověké „žetony" objevené při archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1-Novém Městě. Numismatický sborník 28/1.

Čechura, M. – Militký, J. 2014: Nález mincí u kostela sv. Ducha ve Všerubech (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník 28/1.

Depot feniků ze Staré Hlíny (okr. Jindřichův Hradec): příspěvek k poznání struktury oběživa v 1. polovině 14. století v jižních Čechách, Numismatický sborník 29, 2015, s. 183–240.

Dva nové nálezy římských mincí z povodí řeky Lužnice – Planá nad Lužnicí (okr. Tábor) a Netěchovice (okr. České Budějovice), Numismatický sborník 29, 2015, s. 245–248 (spoluautor P. Menšík).

Od doby kamenné po vznik města, in: Kostelec nad Orlicí v zrcadle času, Kostelec nad Orlicí 2016, s. 304–321, 338–341 (spoluautorka M. Beková).

Středověk a novověk v archeologických nálezech, in: Kostelec nad Orlicí v zrcadle času, Kostelec nad Orlicí 2016, s. 330–337, 344–345 (spoluautorka M. Beková).

Keltské mince z předhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem /okr. Kolín/, Numismatický sborník 30/2, s. 234–266 (spoluautor Zdeněk Beneš).

Popularizace - výstavy

České Budějovice ve světle archeologických výzkumů, České Budějovice 1994

Pravěk jižních Čech – reinstalace archeologické expozice Jihočeského muzea. České Budějovice 1995

Archeologické výzkumy na Českokrumlovsku 1250–1700, Český  Krumlov 1996, České Budějovice 1999 (et M. Ernée)

Bechyně od pravěku k renesanční residenci, Bechyně 1997 (et A. Stejskal)

Lapidárium Jihočeského muzea–expozice, Žumberk 1998

Střed Evropy okolo roku 1000 / Europas Mitte um 1000, Budapešť 2000, Berlín a  Mannheim 2001, Praha a Bratislava 2002 (jako komisař výstavy v Praze)

Příběh Pražského hradu, Praha 2004 (spolupráce)

Tetínský poklad, Beroun 2007

Tetínské křižovatky, Beroun 2009 (spolupráce)

Pražská mincovna, Praha 2009

Královský sňatek, Praha 2010 (spoluatorství)

Europa Jagellonica, Praha 2012 (spolupráce)

Od denáru po korunu českou. Národní numismatické centrum, Praha 2012 (spoluautor)

Organizace numismatických konferencí

Nálezy mincí - jejich archeologický kontext a historický význam. Třešť 2008.

Nálezy mincí od antiky po raný novověk (II) - Výroba – distribuce – tezaurace ve světle mincovních nálezů. Žumberk 2010.

Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III). Český Krumlov 2012.

Účast na mezinárodních konferencích

XIII. světový numismatický kongres, Madrid 2003.

Keltischen Münzen in Österreich, Roseldorf 2004.

Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proseedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop, Radzviłł Palace, Nieborów (Poland), 3–6 September 2005.

Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8. 12. 2006. Anlässlich des 2000jährigen Jubiläums des römisches Feldzuges gegen Marbod. / 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum.

Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century, Krakow 2008.

XIV. světový numismatický kongres, Glasgow 2009.

Oppidum Třísov ve světle mincovních nálezů. 11. mezinárodní konference „Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku", Hostýn, 24.-27.5. 2010

Oppidim Stradonice ve světle mincovních nálezů a jeho postavení v rámci ostatních českých oppid. Peniaze a ich miesto v dejinách společnosti, Skalka (Slovensko), 20.-23.5. 2010

Interdisziplinäres Master- und Dissertentlnnenseminar, Třešť, 15.-17. 6. 2010

NÁLEZY MINCÍ od antiky po raný novověk (II), Žumberk 4.-7. 10. 2010

Nálezy antických mincí v Čechách - současný stav zpracování a další metodické perspektivy bádání na tomto tématu. VI. protohistorická konference, Hradec Králové, 6.-10. 9. 2010

Interdisziplinäres Master- und Dissertentlnnenseminar, Salzburg, 28.-31. 10. 2010

Peněžní oběh v době laténské v českých zemích. XIV Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Nowa Sól (Polsko), 25.-26.11.2010

Das tschechische Münzwesen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Konference k výstavě „Královský sňatek", Praha, leden 2011.

Die Beziehungen der Kelten vom Oberleiserberg mit dem Ostalpenraum (et M. Karwowski).

Fachgespräch - Neue Forschungen zur La-Tène-Zeit zwischen Ostalpen und Pannonien, Wildon/Rakousko, 9.-10. 6. 2011

Celtic coinage in horizon of LT C1 and C2 (c. BC 250/130) in the Czech Republic. 14. keltský kongres, Maymooth/Irsko, 1.-5. 8. 2011

Glassworking, coinage and local identities in the Middle Danube region in 3rd cent. B.C. (et N. Venclová). Produktion – Distribution – Ekonomie, Otzenhausen/Německo, 27.-29. 10. 2011

Die Fundmünzen vom Oberleiserberg. Tag der Niederöterreichischen Landesarchäologie, MZM Museumzentrun Mistelbach, 16. 6. 2012.

Import von norischen und tauriskischen Münzen in das Gebiet der Boier. „Boier-Taurisker", Oberleis-Klement, 14.–15. 6. 2012.

Neue Erkenntnisse über das boische Münzwessen in Zeitaleter vom 3. bis 1. Jahrhundert v. Ch. 5. Internationaler Österrechischer Numismatikertag in Enns, 21.–22. 6. 2012

Nálezy keltských mincí z prvého centrálního sídliště předoppidálního horizontu v Čechách

Nálezy mincí od antiky po raný novověk (III), Český Krumlov, 11.–14. 9. 2012

14.-17.5.2013, 14. mezinárodní konference Keltové, Buchlovice: (1) M. Karwowski – J. Militký – M. Obenaus: Późnolateńska osada nizinna w Thunau am Kamp w Dolnej Austrii. Suburbium czy centrum?" (2) A. Danielisová – J. Militký – J. Kysela – R. Křivánek: Systematické povrchové prospekce oppida - Třísov 2007–2013 (3) A. Danielisová – J. Militký: Žehuň – první centrální sídliště předoppidálního (LT C1-2) a oppidálního období (LT D1) v Čechách

16.–19. 5. 2013: Mezinárodné numizmatické sympozium Peniaze, Hospodárstvo a spoločnosť, Košice: Nové poznatky o bójském mincovnictví předoppidálního období – české lokální emise horizontu LT C1-2

5.–9. 9. 2013, 19th Annual conference of European Association of Archaeologists, Pilsen, CZ: Celtic coinage in Bohemia, 3rd-2nd cent. BC

30. 9.–3. 10. 2013, Peníze v proměnách času 9 - Nové výsledky numismatických výzkumů, Valtice: Před kolapsem na okraji bójského světa - poznámky k bratislavskému mincovnictví, drachamám typu Tótfalu a lokálním typům z Oberleiserbergu

3.–6. 10. 2013: Tagung der AG Eisenzeit "KunstHandWerk", Glauberg: M. Karwowski – J. Militký: Münzen der Boier - zwischen Kunst und Mythologie (poster)

14.–16. 11. 2013, Internationale Tagung - Boier zwischen Realität und Fiktion, Český Krumlov: Der derzeitige Kenntnisstand der boischen Münzprägung in Mitteleuropa

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR