CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Robert Novotný, Ph.D.

Image Robert Novotný

Associate Director, Editor-in-Chief of the SMB Journal

Research Interests:

Social History of the Late Middle Ages, History of the Nobility, Hussites, Historical Semantics

phone: +420221183245

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

List of Publications

Books

Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha – Litomyšl 2011

Husitské století, s Pavlínou Cermanovou a Pavlem Soukupem, Praha 2014

Articles

Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall? in: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308–1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek, Václav Žůrek, Köln – Weimar – Wien 2017, s. 193–208

Jeden den urozených, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s. 131–142

Der Wandel der Niederadelssitze im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Ansitz – Freihaus – corte franca. Bauliche und rechtsgeschichtliche Aspekte adligen Wohnens in der Vormoderne, edd. Gustav Pfeifer – Kurt Andermann, Innsbruck 2013, s. 384–402

Konfesionalizace před konfesionalizací? Víra a společnost v husitské epoše, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, vyd. Pavlína Rychterová – Pavel Soukup, Praha 2013, s. 233–266

Die Rosenberger und der südböhmische Niederadel. Zur Rolle der Herrschaftsburgen in den Beziehungen zwischen den Patronen und ihrer Klientel, in: Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze". Österreich und Böhmen, hg. von Klaus Birngruber – Christina Schmid (= Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34), Linz 2012, s. 145–161

Die Konfessionalität des böhmischen und mährischen Adels in der Zeit der Regierung Sigismunds von Luxemburg, in: Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen, hg. von Karel Hruza – Alexandra Kaar (= Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 31), Wien – Köln – Weimar 2012, s. 57–74

Nebesa pro krále, pro Krista či pro měšťany? K proměně panovnické symboliky v husitských Čechách, in: Moc a její symbolika ve středověku, vyd. Martin Nodl – Andrzej Pleszczyński, Praha 2011, s. 155–166

„Sloup království" v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417–1420, in: Robert Novotný – Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, Praha 2011, s. 60–72

Défense de la foi à l'époque hussite: l'engagement de la noblesse tchèque et allemande, in: Noblesse et défense de l'orthodoxie (XIIIe–XVIIe siècles), éd. Arianne Boltanski, Franck Mercier, Rennes 2011, s. 93–108 (spoluautor Pavel Soukup)

Čest a urozenost v mentalitě pozdně středověké šlechty, in: Spory o čest ve středověku a raném novověku, vyd. Tomáš Borovský – Michaela Malaníková, Brno 2010, s. 54–68

Miscellanea k ikonografii zemského soudu, in: Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích, vyd. Libor Jan – Dalibor Janiš, Brno 2010, s. 155–166

Proměna rituálu. Šlechta v období dvojvěří, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, vyd. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2009 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), s. 237–246

Od veřejné prezentace k zlistinění, od rituálu k formalizaci. Úvahy nad proměnami nejstarší nobilitační praxe, in: Jiří Brňovják a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava 2009 (= Nobilitas in historia moderna 2), s. 75–83

Ráj milců? Nižší šlechta na dvoře Václava IV., in: Dvory a rezidence ve středověku II, vyd. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2008 (= Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 2), s. 215–229

Spory o přednost ve středověku a na počátku raného novověku, in: Rituál smíření (Konflikt a jeho řešení ve středověku), vyd. Martin Wihoda – Martin Nodl, Brno 2008, s. 185–202

Povýšení vší chvály hodného Hovory. Dva životy nejstarší nobilitace, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, vyd. Eva Doležalová a Robert Šimůnek ve spolupráci s Danou Dvořáčkovou a Alešem Pořízkou, Praha 2007, s. 396–403

Úloha zemského soudu pro formování panského stavu, in: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, vyd. Martin Nodl a Martin Wihoda (= Colloquia mediaevalia Pragensia 9), Praha 2007, s. 241–251

Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách, in: Dvory a rezidence ve středověku, vyd. Dana Dvořáčková-Malá, Praha 2006 (= Mediaevalia historica Bohemica, Supplementum 1), s. 145–161

Uzavírání panského stavu a problematika nobilitací v pozdním středověku, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004, s. 291–306

Husitství v pojetí českoněmecké historiografie – věda či politikum?, in: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, vyd. Pavel Soukup a František Šmahel, Praha 2004 (= Práce z dějin vědy 18), s. 119–133

Staročeské slovo hejtman. Sémantická analýza, in: Marginalia Historica 4, Praha 2001, s. 85–102

K Mackově pojetí hradu a zámku, Mediaevalia historica Bohemica 7, 2000, s. 191–199

Editorial Work

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, eds. František Šmahel – Lenka Bobková za spolupráce Pavlíny Maškové a Roberta Novotného, Praha 2012

Přemyslovci – budování českého státu, eds. Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička za spolupráce Pavlíny Maškové a Roberta Novotného, Praha 2009

Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, vyd. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004

Tschechische Mittelalterforschung 1990–2002, hg. von František Šmahel, Robert Novotný und Pavel Soukup, Praha 2003

Popularization

Karel IV. Císař římský, král český, Brno 2012

Příprava monotematického čísla Dějin a současnost 34, 2012, č. 4 Jagellonci

Příprava monotematického čísla Dějin a současnost 33, 2011, č. 10 Ze Svaté země do srdce Evropy

Kříž proti kříži? Česká katolická šlechta a protihusitské kruciáty, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 10, s. 36–39

Prapředci, zakladatelé, hrdinové. Fiktivní postavy ve středověkých šlechtických rodokmenech, Dějiny a současnost 31, 2009, č. 4, s. 37–40

Jan Hus a husitství v učebnicích dějepisu, Dějiny a současnost 24, 2002, č. 4, s. 13–17

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR