CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

Image Martin Nejedlý

Research Interests:

phone: +420221619204

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

List of Publications

Books

La Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart. Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1999, 558s.

Fortuny kolo vrtkavé: Láska, moc a společnost ve středověku. Praha: nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003, 426s.

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Scriptorium, Praha 2007.

Collective Works

La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Age (France, Bourgogne, Bohême), éd. M. Nejedlý –J. Svátek, Toulouse 2009

Histoires et mémoires des croisades a la fin du Moyen Age, Les croisades tardives 3, éd. M. Nejedlý – J. Svátek, Toulouse, 2012, s. 255-271

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. Franštišk Šmahel –Lenka Bobková, Praha 2012

Kolektivní dílo: Stellner František, Poláček Jaroslav a kol.: Internet nejen pro historiky. Jak hledat a najít, Grada Publishing, Praha 2003, a. 57-65.

Critical Edition with Translation and Foreword

Le Journal de ľambassade tchèque en France en 1464 par ľ écuyer Jaroslav. Présenté par Martin Nejedlý et traduit par Eloïse Adde et Martin Nejedlý, Annuaire-Bulletin de la Société de ľ Histoire de France, Année 2009, Paris 2012, p. 53-117.

Articles

NEJEDLÝ, Martin. Kroniky Jeana Froissarta a jejich snaha o hierarchické uspořádání světa, Český časopis historický 94, 1996, č. 3, p. 481-527.

NEJEDLÝ, Martin. Froissartovy Kroniky, diplomatický materiál a heroldové, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, 1995, Praha 1997, p. 91- 102.

NEJEDLÝ, Martin. Deux poètes français du quatorzième siècle en Bohême. Rencontres et confrontations, Prague Papers on History of International Relations, Prague 1997, p. 30-53.

NEJEDLÝ, Martin. Jana z Arku, Historický Obzor 8, 1997, č. 3-4, p. 50-57.

NEJEDLÝ, Martin. Poezie Eustacha Deschampse jako historický pramen 14. století, Český časopis historický 96, 1998, p. 26-71.

NEJEDLÝ, Martin. Les „relations internationales" dans les Chroniques de Jean Froissart, ( L'Image de l'espace et de l'autre au service de sa vision du monde), Prague Papers on History of International Relations, Prague 1998, I, p. 22-44.

NEJEDLÝ, Martin. Čechy a Čechové očima dvou francouzských básníků 14. století, Historický Obzor 9, 1998, č. 1-2, p. 2-7.

NEJEDLÝ, Martin. L'idéal du roi en Bohême à la fin du quatorzième siècle. Remarques sur le Nouveau conseil de Smil Flaška de Pardubice, Penser le pouvoir au moyen âge: Etudes offertes à Françoise Autrand, ed. D. Boutet – J. Verger, Paris: Editions rue d'Ulm 2 000, p. 247-260.

NEJEDLÝ, Martin. Meluzínský mýtus a rodová pověst Lucemburků, Český časopis historický 98, 2000, č. 4, p. 693-736.

NEJEDLÝ, Martin. Václav IV. a panská jednota. Část první – Barvy všecky, Historický Obzor 11-12, 1999, p. 242-249.

NEJEDLÝ, Martin. Václav IV. a panská jednota. Část druhá – Králová koruna krásná jest věc, ale těžká, Historický Obzor 1-2, 2 000, p. 8-15.

NEJEDLÝ, Martin. Václav IV. a panská jednota. Část třetí – Račiž, králi, poslúchati, Historický Obzor, 3-4, 2 000, p. 68-75.

NEJEDLÝ, Martin. Historie o Meluzíně. část I: „Bože, dej mi sílu psát o tak podivuhodných událostech", Historický Obzor 12, č. 3-4, 2 001, s. 50-63

NEJEDLÝ, Martin. Historie o Meluzíně. část II: „Zjev se, krásná vílo!", Historický Obzor, 12, č. 5-6 2 001, p. 102-114.

NEJEDLÝ, Martin. Historie o Meluzíně. část III: „Kdy opět otočíš, rozmarná paní Fortuno, svým kolem osudu?", Historický Obzor, 12 ročník 12, č. 7-8, 2001, p. 158-172.

NEJEDLÝ, Martin. Historie, literatura, politika: Meluzínino prokletí. Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, ed. J. Hrdina, Praha: Scriptorium 2002, p. 249-269.

NEJEDLÝ, Martin. Od krásné dívky až k hadům a drakům. Proměny víly Meluzíny a jejich odraz v ikonografii středověkých pramenů. Archeologické rozhledy 54, 2002, č. 2, p. 457-494.

NEJEDLÝ, Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. část I. : O šťastném kováři a jeho okřídlených jelenech, Historický Obzor13, 5-6, 2002, p. 98-111.

NEJEDLÝ, Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. část II.: Cesta ke slunečnímu lovci, Historický Obzor, ročník 13, č. 7-8, 2002, p. 152-168.

NEJEDLÝ, Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. část III.: Lesk a stíny orthezského hradu, Historický Obzor 13, 9-10, 2002, p. 200-214.

NEJEDLÝ, Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. část IV.: Neodolatelná moc věrného chrta, Historický Obzor, ročník 13, 11-12, 2002, p. 254-271.

NEJEDLÝ, Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část I: „Nic nepozná ten, kdo na cesty se nevydá", Historický Obzor 14, č. 3-4, 2003, p. 50-70.

NEJEDLÝ, Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část II „Jednu nohu mám bosou, druhou obutou", Historický Obzor 14, č. 7-8, 2003, p. 165-187.

NEJEDLÝ, Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část III, „Prožil jsem hoře a zhlédl časy rozjitřené", Historický Obzor 14, č. 9-10, 2003, p. 205-217

NEJEDLÝ, Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část IV „Přátelé moji, neopusťte ubohého Eustacha!", Historický Obzor, 14, č. 11-12, 2003, p. 251-262.

NEJEDLÝ, Martin. „ V Praze jsou tři města, mnoho výstavných kostelů a lidé zbožní...": Obraz českých zemí a jejich panovníků ve francouzsky psané literatuře 14. století, Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha: Centrum medievistických studií 2004, p. 35-57.

NEJEDLÝ, Martin. „Do jakého Pruska nás to ten admirál zavlekl?" Periferie Evropy pohledem kronikáře Jeana Froissarta, Staletí objevů, diplomacie a válek, Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1- 2003, Studia historica LV, Praha: Karolinum 2005, p. 345-360.

NEJEDLÝ, Martin. „A skrývá jeden obraz ze stříbra, tím drží krále ve své moci!" Splendor maiestatis a přízrak očarovaného krále na přelomu 14. a 15. století, in: Lesk královského majestátu ve středověku, Pocta Prof PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková a Mlada Holá, Praha: Paseka 2005, p. 331-347.

NEJEDLÝ, Martin. La Bohême et ses habitants vus par quatre auteurs français du Moyen Age (Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, Jean Froissart, Jean d'Arras), Listy filologické CXXVIII, 2005, 1-2, p. 21-24.

NEJEDLÝ, Martin. „Přijměte ruku této urozené dívky a čest vládnout vznešenému českému království". K souvislostem lucemburských a českých dobrodružství v genealogickém mýtu o víle Meluzíně, Medievalia Historica Bohemica 10, Praha 2005, p. 161-198.

NEJEDLÝ, Martin. Nezávazná pozvánka studujícím snílkům na hostinu k hladovému lidožroutovi, in: Jacques Le Goff, Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě, Praha: Argo 2005, s. 405-436.

NEJEDLÝ, Martin. Středověké víly a imaginace lidské touhy. K sociálním a politickým aspektům féerických příběhů 12.-14. století, 1. část, Kuděj 2006/1, p. 3-2

NEJEDLÝ, Martin. Středověké víly a imaginace lidské touhy. K sociálním a politickým aspektům féerických příběhů 12.-14. století, 2. část, Kuděj 2006/2, p. 3-21.

NEJEDLÝ, Martin. „Právě jsem přiletěl z Prahy v Čechách" . Příspěvek k úloze fantastiky ve středověkém kronikářství. in : Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica 1-2, Z pomocných věd historických XVI, s. 451-468

NEJEDLÝ, Martin. Rodová pověst Lucemburků a podzimní sny o křížové výpravě. in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha 2 007, s. 210-230

NEJEDLÝ, Martin. Mezi svůdnou Morganou, mateřskou Meluzínou a sudičkami nad kolébkou Šípkové Růženky: mnohotvárný obraz víly v literárních pramenech středověku, in in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 284-308

NEJEDLÝ, Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, I. část, Historický ozbzor 11/12 2008, s. 242-256.

NEJEDLÝ, Martin. Traité de paix et ambassades de bonne volonté de Georges, le „roi hussite" , in De la Boheme jusqu' à Compostelle. Aux sources de l' idée d' union européenne, Atlantica, Biarritz 2008, s. 11-72 (ISBN: 978-2-7588-0180-1)

NEJEDLÝ, Martin. Le premier projet d' union des Etats européens, conçu en Bohême dans les années 1463-1464 a l' initiative de Georges de Poděbrady, le « roi hussite » et de son conseiller français Antonio Marini de Grenoble, Prague Papers on the International Relations, Prague-Vienne, 2008, pp. 29-57.

NEJEDLÝ, Martin, Pověst o původu českých králů z krásné víly Meluzíny, Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2009, s. 140-150

NEJEDLÝ, Martin., Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade anti-hussite: un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignange de l' écuyer Jaroslav sur l' ambassade à Louis XI en 1464, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Age (France, Bourgogne, Bohême), éd. M. Nejedlý –J. Svátek, Toulouse 2009, s. 163-184.

NEJEDLÝ, Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, II. část, Historický obzor 20, 2009, s. 58-72.

NEJEDLÝ, Martin. Le premier projet d' union des Etats européens, conçu en Bohême dans les années 1463-1464 a l' initiative de Georges de Poděbrady, le « roi hussite » et de son conseiller français Antonio Marini de Grenoble, in: Actes de la conférence organisée par le CEFRES et l' Institut d' histoire de la Faculté des lettres de l' Université Charles, dans le cadre de l' atelier franco-tchèque d' histoire le 11 décembre 2008, Etudes du CeFRes, N 14, mars 2009, s. 7-24.

NEJEDLÝ, Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, III. část, Historický obzor 20, 2009, s. 155-175.

NEJEDLÝ, Martin. Spisy středověkých cestovatelů jako podnět k „poutím mimo vyšlapané stezky", in: Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. K vydání připravili Jaroslav Svátek, Martin Nejedlý, Olivier Marin a Pavel Soukup, Praha 2009, p. 101-130.

O středověkých Memoárech Václava Černého, tvůrčím uspokojení a šalebné odpudivosti roupuch. Předmluva ke knize Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách, Praha 2009, p. 9-39.

NEJEDLÝ, Martin, Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, IV. část, Historický obzor 20, 2009, s. 242-261.

NEJEDLÝ, Martin, Paměti o varanovi, „mňoukajícím víc než kočka" a o rubínu Svatováclavské koruny „velikém jako zralá datle". Zvěd Bertrandon de la Broquière na cestách (sebe)poznání, SMB 1, 2010, s. 39-73.

NEJEDLÝ, Martin, Deník panoše Jaroslava o poselstvu z roku 1464 jako historický pramen k plánu protitureckého tažení Jiřího z Poděbrad, in: Pavel Soukup, Jaroslav svátek a kolektiv, Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktu, Praha 2010, s. 202-215.

NEJEDLÝ, Martin, Un projet dʼ union entre pays européens conçu en Bohême dans les années 1463-1464: un projet de croisade contre les Turcs? In: Académie des Inscription et belles-lettres, Comptes rendus des séances de lʼ année 2009, avril-juin, Fascicule II , s. 877-899.

NEJEDLÝ, Martin, „Češi jsou takoví kacíři, že i Syřanů si vážím víc". Knížka žalářních veršů Jeana Régniera a její protihusitský osten, In: Robert Novotný, Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, k poctě Petra Čorneje, Praha 2011, s. 244-259.

NEJEDLÝ, Martin, O nových směrech medievistického bádání ve Francii, o zdrojích francouzské inspirace a o každoroční proměně výkladních skříní, Medievalia Historica Bohemica 13/2, 2010, s. 109-165.

NEJEDLÝ, Martin, „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností". Lesk a trýzně 15. Století očima dvorských služebníků, Historický obzor 1-2, leden-únor 2012, s, 2-17.

NEJEDLÝ, Martin, „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností". Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků, Historický obzor 23, 3-4, březen-duben 2012, s. 65-81.

NEJEDLÝ, Martin, „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností". Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků, Historický obzor 23, 9-10, září-říjen 2012, s. 199-214.

NEJEDLÝ, Martin, „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností"

Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků, Historický obzor 23, 11-12, listopad-prosinec 2012, s. 241-252.

NEJEDLÝ, Martin, „Já, válka, hodlám každému poroučet!" Středověká poezie jako pramen k pochopení dobového diskursu o válce a míru, in: Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LII, Suppl 1, Bylo nebylo, Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu, ed. Hana Kábová a Mikuláš Čtvrtník, Praha 2012, s. 101-109.

NEJEDLÝ, Martin, „Lucemburku, jsi světloplachý netopýr, mžourající sýček a přeušatý kalous". Zápas o dědictví lucemburské dynastie pohledem „strůjce povyražení" Michaulta Tailleventa, Historie-Otázky-Problémy, 2/2011, s.161-180.

NEJEDLÝ, Martin, Comment le roy Selodus fist ardoir le corps du roy Fedric de Behaigne devan la porte de Prange. Les Tchèques et la croisade contre les Sarrasins dans Mélusine de Jean d'Arras (vers 1393), in: Martin Nejedlý et Jaroslav Svátek (éds), Histoires et mémoires des croisades a la fin du Moyen Age, Les croisades tardives 3, Méridiennes, Toulouse, 2012, s. 255-271

NEJEDLÝ, Martin, Roi étranger ou roi diplomate? Jean l' Aveugle au miroir des sources tchèques, Prague Papers on the History of International Relations, 2012/2, s. 11-36.

NEJEDLÝ, Martin, « „Comme les orties dans le jardin, comme l'aigremoine dans la crinière des chevaux... " Les conflits entre Tchèques et Allemands en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle, » West Bohemian Histrical Review, 02/2012, s. 41-71.

NEJEDLÝ, Martin, Rodová pověst Lucemburků o víle Meluzíně, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. Franštišk Šmahel –Lenka Bobková, Praha 2012,s. 785-787.

NEJEDLÝ Martin, Vyslanec Eustach Deschamps a jeho dojmy z Čech, Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. Franštišk Šmahel –Lenka Bobková, Praha 2012, s. 792-794.

NEJEDLÝ Martin, Lucemburské Čechy očima francouzských literátů, ed. Franštišk Šmahel –Lenka Bobková, Praha 2012, s. 795-798.

NEJEDLÝ, Martin –RICHARD, Nicolas, Chlebové kuličky a dým z černého prachu, koráby, bitva a karmelitán: portrét Oliviera Chalina jako historika, In: Olivier Chaline, Bílá hora, Praha 1913, s. 11-51.

M. NEJEDLÝ, „O podivuhodném promíchání pražských mnichů a dívek". Bohemikální a lucemburské pasáže Georgese Chastelaina z let 1455–1459 jako historiografický a metodologický problém, Studia Medievalia Bohemica 4/2012, s. 233-257.

Martin NEJEDLÝ, „Tak jaký přídomek mu vymyslíme?" Středověcí vládci v osidelch kronikářovy moci, Medievalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 25-72.

Popularization

NEJEDLÝ, Martin. La nation et les conflits nationaux en Bohême au XIVe et au Xve siècles, L'Amitié franco-tchèco slovaque, Bulletin de l'Association fondées en 1949, Université de Nancy, 5, Nancy 2004, s.1-11. (jde o doplněný text přednášky proslovené dne 13. března 2004 v aule pařížské Sorbonny)

NEJEDLÝ, Martin. « Un premier projet de constitution européenne né en Bohême au XVème siècle. L'initiative du roi Georges de Poděbrady et de son conseiller français Antonio Marini »., AFTS, Bulletin de l'Amitié franco-tchéco-slovaque, numéro spécial Georges de Poděbrady, décembre 2007, p. 2-10.

NEJEDLÝ, Martin. „...jen už nikdy do Čech...!" Lucemburské české země pohledem literátů „sladké Franci27e", Dějiny a současnost 2/2008, s. 14-17.

„Jsem trochu romantik, a hlavně nenapravitelný optimista" rozhovor s Jacquesem Le Goffem o jeho zimních radostech, současné francouzské historiografii a knihách hodných překladu, rozhovor připravil Martin Nejedlý, Dějiny a současnost 4/2010, s. 18-21.

NEJEDLÝ, Martin, Medievisté a tabu. Nepojmenovatelné zločiny zrůdného modrovouse, Dějiny a současnost, 11/2010, s. 40-43.

„Rád přináším čtenářům něco nového...", Rozhovor s Michelem Pastoureauem o středověku plném barev, zamilovaném medvědovi a o právu dělat si bádáním radost připravil Martin Nejedlý, Dějiny a současnost 6/2012, s.

Jacques Le Goff (ed.), Hommes et femmes du Moyen Age, Prais 2012, hesla saint Adalbert, Froissart, Jean Hus, Jagiello.

Martin NEJEDLÝ, Francouzský středověk v Praze, O 44. Kongresu francouzských medievistů, vlastenecké senilitě Fernanda Braudela, středověkých národech a českém koláčku dlabaném lžičkou, Dějiny a současnost, Dějiny a současnost 7/2013, s. 29-31.

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR