CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Image Josef Žemlička

Research Interests:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

List of Publications

Books

Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společnosti, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002, 966 s.

Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, 500 s.

Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, 782 str. (autor několika kapitol).

Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, 752 s.

Articles

K ujímání a formám německého práva v českých zemích, Marginalia Historica 6, 2002, s. 7-38.

České 13. století: „privatizace" státu, Český časopis historický 101, 2003, s. 509-541.

„Král jak ubohý hříšník svých poklesků litoval v pláči". Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík IX., in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. K vydání připravili M. Nodl a P. Sommer ve spolupráci s E. Doležalovou, Praha 2004, s. 193-210.

Die mittelalterliche Stadt in Böhmen und Mähren als Objekt der mediävistischen Forschung. Bilanz und Perspektiven, in: Stadt und Region. Internationale Forschungen und Perspektiven. Kolloquium für Peter Johanek. Hrsg. von H. Durchard und W. Reininghaus, Köln – Weimar – Wien 2005 (= Städteforschung A/65), s. 127-138.

Transformation of the Dukedom of ´the Bohemians´ into the Kingdom of Bohemia, in: Political Culture in Central Europe (10th -20th Century). Part I. Middle Ages and Early Modern Era. Ed. by H. Manikowska and J. Pánek in cooperation with M. Holý, Prague 2005, s. 47-64.

Die dritte Basler Urkunde Friedrichs II. für die Přemysliden (26. September 1212). Zur Interpretation des Begriffs Mocran et Mocran, Archiv für Diplomatik 53, 2007, s. 251-290.

(s P. Sommerem, D. Třeštíkem) Bohemia and Moravia, in: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus c. 900-1200. Ed. by N. Berend. Cambridge 2007, s. 214-262.

Praha mezi Řeznem a Merseburkem. K politické geografii střední Evropy a jejímu odrazu ve Zlaté bule sicilské, in: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných V. Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. K vydání připravila K. Jíšová a kol., Praha 2007, s. 21-38.

Jindřich Zdík – biskup, diplomat a organizátor, in: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy. Red. Jana Hrbáčová, Olomouc 2009, s. 13-27.

O „svobodné" soukromosti pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalitě velmožské držby v přemyslovských Čechách), Český časopis historický 107, 2009, s. 269-308.

K ústrojí přemyslovského státu. Čechy a Morava jako země, království, markrabství, Český časopis historický 108, 2010, s. 381-405.

Dux „Boemorum" und Rex Boemie im mitteleuropäischen Wettstreit (nicht nur aus tschechischer Sicht gesehen), in: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit. Hrsg. von I. Hlaváček und A. Patschovsky, Ostfildern 2011 (= Vorträge und Forschungen 74), s. 91-136.

Prager Westhandel im Früh- und Hochmittelalter, in: Städtische Wirtschaft im Mittelalter. Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Rudolf Holbach und Michel Pauly, Köln-Weimar-Wien, Böhau Verlag 2011, s. 1-13.

Pražský kámen a koruna králů v legitimizační symbolice přemyslovské epochy, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Eds. Eva Doležalová a Petr Meduna, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 169-180.

Zu den Anfängen der Städte im Staat der Přemysliden, in: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung. Hrsg. von Ferdinand Opll, Linz 2011 (= Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, 22), s. 447-463.

Epizody z vládní praxe Přemysla Otakara II. O revindikacích, hradech a nucené směně, in: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlovi Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, Brno 2012, s. 521-535.

Gemeinsam und gegeneinander: Gefangene und Kerkermeister im Přemyslidengeschlecht, Quaestiones Medii Aevi Novae 17, 2012, s. 315-333.

The Germans and the Implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages, in: The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. Ed. by Nora Berend, Burlington 2012 (= The Expansion of Latin Europe 1000−1500, Volume 5), pp. 237-270.

Havelské Město pražské: realita nebo fikce?, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 12-29.

K pozemkové výbavě české nobility ve starším středověku, Český časopis historický 110, 2012, s. 189-233.

Krajina z lodi spatřená. Inspekční cesta Václava II. z Prahy vzhůru po Vltavě, in: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Uspořádali E. Chodějovská – R. Šimůnek, Praha 2012, s. 23-40.

K organizaci venkovského zázemí středověkých měst, Československý časopis historický 111, 2013, s. 681-727.

(s Petrem Sommerem) Počátky českého státu christianizační optikou, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800−1300, ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Praha 2014, s. 17-21

Dva dny v městě, a bez úhony. Všední příběh z všední každodennosti předhusitského Slánska, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s. 9-27

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR