CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Dušan Coufal, Ph.D.

Image Dušan Coufal

Research Interests:

The Great Western Schism; Conciliarism; Wycleffism/Hussitism; relationship between church and state; university literature and religious polemics of the 14th and 15th centuries

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

2004–2012 Ph.D. program in Historical Theology, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague

10/2009–01/2010 „Scripto-Kurs III" (Scholarly Codicological Research, Information & Palaeographical Tools), Faculty of Arts, Friedrich-Alexander-University Erlangen–Nürnberg, Germany (postgraduate education)

1998–2004 Magister program in Protestant Theology, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague

Scholarships

03/2007–06/2007 Protestant Theological Faculty, University of Wienna, Austria (OeAD scholarschip – Programm AKTION)

10/2001–07/2002 Theological Faculty, Ruprecht-Karl-University Heidelberg, Germany (scholarschip funded by the Government of Baden-Württemberg)

Projects

since 1/2023 researcher on three-year project The Controversy over Wyclif and his 45 Articles in a European Perspective

01/2019-12/2023 researcher on five-year project From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication)

01/2016–12/2018 researcher on three-year project The Controversy over the Lay Chalice at Council of Basel, 1432-1433

01/2014–12/2015 research postdoc at the Centrum for Medieval Studies, Philosophical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic

02/2013–12/2015 researcher on three-year project Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Editing project as a part of commemorating Hus's anniversary in 2015, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

01/2012–12/2015 external researcher on the project of excellence Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period, Centrum for Medieval Studies, Philosophical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic

06/2012–12/2015 cooperation on the four-year project Jan Hus in 1415 and 600 Years Afterwards, Hussite Museum in Tábor

10/2007–12/2011 junior scientis on the editing project Magistri Iohannis Opera Omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

10/2007–12/2011 junior scientis on the project Christian Hermeneutics, especially in the Czech Protestant Tradition in the Cultural History of Europe, Protestant theological faculty, Charles University, Prague

Ocenění

2021 Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic for the book Turnaj víry [A Joust of Faith]

List of Publications

Books

Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433, Praha 2020 (= Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 20).

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů, Praha 2012.

Articles

+ Loušová, Kristýna: Dialog rytíře s mnichem o kompaktátech [Dialogue Between a Knight and a Monk about the Compacta], in: Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče, edd. Lucie Doležalová, Magda Králová, Dolní Břežany: Scriptorium 2022, s. 181-203.

Ke sporům o Viklefa a jeho 45 článků (II): Geneze artikulů a jejich odsouzení mezi Anglií a Prahou ve světle rukopisů [Disputes about Wyclif and his 45 Articles (II): The Genesis of the Articles and their Condemnation between England and Prague in the Light of the Manuscripts], Studia Mediaevalia Bohemica 12, 2021, s. 33-87

From Oath to Confession and Back? Protestatio in the Late Middle Ages, and its Transformation in the Thought of Wyclif and the Hussites, in: Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460, edd. Kantik Ghosh, Pavel Soukup, Turnhout: Brepols 2021 (= Church Medieval Studies 47), s. 157-177

Kutná Hora pod vládou kazatele: Husitská invektiva z roku 1416 a Heřman z Mindelheimu [Kutná Hora under the Reign of the Preacher: Hussite Invective from 1416 and Hermann of Mindelheim], Český časopis historický 119, 2021, s. 74-102.

„Erben des Königreichs" und „Kuttenberger Ausländer". Das politische und nationale Denken einer hussitischen Invektive von 1416. Analyse und Edition, in: Historiker zwischen den Zeiten. Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag, edd. Petr Elbel, Alexandra Kaar, Jiří Němec, Martin Wihoda, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2021, s. 181-204.

Key Issues in Hussite Theology, in: A Companion to the Hussites, edd. Michael Van Dussen, Pavel Soukup, Leiden - Boston 2020 (= Brill's Companions to the Christian Tradition 90), s. 261–296.

Od přísahy ke konfesi a zpět? Univerzitní protestace v pozdním středověku a její proměna ve Viklefově a husitském myšlení, in: Husitské re-formace. Proměna kulurního kódu v 15. století, edd. Pavlína Cermanová, Pavel Soukup, Praha 2019, s. 22-68.

Nikolaus von Kues und der Hussitenkelch in den Anfängen des Basler Konzils, Bohemia 58, 2018, s. 343-362.

Sub utraque specie: Die Theologie des Laienkelchs bei Jacobell von Mies (†1429) und der frühen Utraquisten, Archa Verbi 14, 2017, s. 157-201.

Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stříbra o autoritě koncilů v ideovém a historickém kontextu, in: Jan Hus (ok. 1370-1415): życie, myśl, dziedzictwo, edd. Paweł Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 129-165.

Mistr Jan z Hradce a kalich. Život a polemické dílo zapomenutého odpůrce Jakoubka ze Stříbra, in: Středověká univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18), s. 11–118

[Chapters II; III.1-2, 4; VIII.4] in: Praha Husova a husitská. Publikace k výstavě Clam-Gallasův palác 25. září 2015-24. ledna 2016, edd. P. Čornej - J. Hrdina, Praha 2015, s. 47-60, 61-74, 78-85, 241-247.

Interrogatorium kostnického koncilu proti wyclifitům. Analýza a edice textu, Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 3-28.

Jan Hus als Wahrheitsprediger (Forschungsstand), in: Jan Hus. 600 Jahre Erste Reformation, edd. A. Strübind - T. Weger (=Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 60), München 2015, s. 33-42.

Die Person Jan Hus, Communio viatorum 57, 2015, s. 4-18.

Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice?, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 85-139

Glosovaný výklad Žalmů Konráda ze Soltau a počátky české reformace, in: Amica - sponsa - mater. Bible v čase reformace, ed. O. Halama, Praha 2014, s. 45-84

Ludus calamorum. Husité, Cesarini a Zikmund před bitvou u Domažlic v novém světle zapadlého pražského manifestu, Studia Mediaevalia Bohemica 5 (2013), s. 39-73

Einleitung, in: Magistri Iohannis Hus Opera omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum, edd. J. Nechutová et alii (= CCCM 253), Turnhout: Brepols 2013, s. ix-lxviii.

Der Laienkelch im Hussitentum. Neue Quellen zu Johann Rokycanas Verteidigung des Laienkelchs auf dem Basler Konzil im Januar 1433, in: Die hussitische Revolution: Religiöse, politische und regionale Aspekte, hg. von Franz Machilek, Köln–Weimar–Wien: Böhlau 2012, s. 39–56

Neznámý postoj Jana Husa k mučednictví v jeho Enarratio Psalmorum (cca 1405–1407): Na cestě do kruhu zemských svatých, Časopis Matice moravské 129, 2010, s. 241–257

Die katholischen Magister Peter von Mährisch Neustadt, Johann von Königgrätz, Nicolaus von Pavlíkov und die Formierung der utraquistischen Universität in Prag 1417, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49, 2009, č. 2, s. 127–141

Kdo je „Remigius" v Husových Enarrationes Psalmorum? K problematice citování této autority v bohemikálních výkladech Žalmů první poloviny 15. století, Studia historica Brunensia 58, 2009, s. 49–67

Dva neznámé rukopisy k počátkům Jednoty bratrské v benediktinské knihovně v Seitenstetten, Studie o rukopisech 39, 2009, s. 157–188

Výklad a autorita bible v polemice mezi Janem Gersonem a Jakoubkem ze Stříbra z roku 1417, Listy filologické 131, 2008, s. 45–72

Editorial Work

Magistri Iohannis Hus Opera omnia, vol. XVII. Enarratio Psalmorum, edd. J. Nechutová, H. Krmíčková, D. Coufal, J. Fuksová, P. Mutlová, A. Pumprová, D. Stehlíková, L. Švanda (= Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 253), Turnhout: Brepols 2013

Magistri Iohannis Hus Constantiensia, edd. H. Krmíčková, J. Nechutová, D. Coufal, J. Fuksová, L. Mazalová, P. Mutlová, L. Švanda, Soňa Žákovská, A. Molnár (†), Turnhout: Brepols 2016 (Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis 274; Magistri Iohannis Hus Opera omnia 24)

Popularization

TV Documentary Bratři (synové Karla IV.); premiéra ČT 2, 1.1. 2015, 21:15

TV Programme Záhady Toma Wizarda, díl Šifra Mistra Jana, premiéra ČT D, 30. 3. 2015, 13:25

TV Programme Historie.cs, díl Proč upálili mistra Jana Husa?; premiéra ČT 24, 23. 5. 2015, 21:05

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR