CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.doc Martin Musílek, Ph.D.

Image Martin Musílek

Research Interests:

Social and Economic History of Medieval Towns, Socio-topography of medieval Prague, Hussites

phone: +420221183257

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projects

2020-2023 Trade - money - usury. Prague Burghers in the Economic Space of Europe (13th-15th century), Czech Science Foundation

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

Since 2021 member of the editorial board of the journal Staletá Praha

University Courses Taught

ZS 2021-2022 Within the city walls. Life in the Czech and Moravian medieval towns III, specialisation lecture of the Department of History, Faculty of Arts, Charles University (together with Blanka Zilynská)

ZS 2022-2023 Prague in the Middle Ages, specialisation lecture at the Institute of Medieval Studies, Faculty of Arts, Charles University (together with Jan Dienstbier and Tomáš Klír)

ZS 2023-2024 Medieval Prague 2, specialisation lecture at the Institute of Medieval Studies, Faculty of Arts, Charles University (together with Jan Dienstbier and Tomáš Klír)

List of Publications

Monographs

Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, Praha 2015

Collective monographs

Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012

Martin Musílek a kol., Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví (Katalog výstavy), Praha 2015

Editions

Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347, eds. Lenka Blechová, Eva Doležalová, Martin Musílek, Jana Zachová ve spolupráci s Davidem Polakovičem a Tamásem Visi, Praha 2015 (= Archiv český 41)

Book Chapters

Patriciát: přední mezi měšťany, in: Přemyslovci. Budování českého státu, eds. Dušan Třeštík, Petr Sommer a Josef Žemlička ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2009, s. 502–503

Městské elity ve službách Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, eds. Lenka Bobková a František Šmahel ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 461–463

Města, in: Husitské století, eds. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2014, s. 317–332

Articles

Tomasz Cymbalak – Kristýna Matějková – Martin Musílek – Jakub Sawicki, Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznání hmotné kultury a jejích uživatelů, in: Staletá Praha 35/2, 2019, p. 28–67; ISSN: 0231-6056.

Wenceslaus Hollar's 1627 Drawing of the Old Town Hall as a Source of Information about the History of Prague / Hollarova kresba Staroměstské radnice z roku 1627 jako pramen pro poznání dějin města, in: Ars linearis X, 2020, p. 58–68, 132–136; ISSN 2464-5273.

„Žaloba kněze Bedřichova i páně Jiříkova s odpory". Unikátní pramen k politické realitě a každodennosti Poděbradské éry, in: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, eds. Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř – Lukáš Reittinger – Martin Wihoda, Brno 2020, p. 543–559.

Kaufmannsbücher und -register in den böhmischen Ländern des Mittelalters, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 129/1, 2021, p. 22–53; ISSN 0073-8484.

Majitelé – nájemci – podnájemníci. Topografické, hospodářské a sociální souřadnice nájemního bydlení v Praze ve středověku, in: Staletá Praha 36/2, 2020, p. 2–36; ISSN: 0231-6056.

Jméno Ludmila a jeho obliba ve středověké Praze, in: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, eds. Jan Mařík – Martin Musílek – Petr Sommer, Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR: Praha 2021, p. 185–205.

Matouš Semerád – Pavel Taibl – Martin Musílek, Vývoj zástavby na parcele domu čp. 887/II v ulici Nekázanka jako příklad sekundární parcelace jednoho z bloků Nového Města pražského, in: Staletá Praha 36/2, 2020, p. 120–142; ISSN: 0231-6056.

Tomasz Cymbalak – Martin Musílek, „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej". Bohatí a chudí ve středověké Praze. In: Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé, ed. Irena Loskotová a kol., Praha 2021, p. 150–178; ISBN 978-80-7422-802-5.

Miroslav Kovář – Jan Musil – Martin Musílek – Milan Sýkora, Nové poznatky k vnějšímu opevnění hradu Ohebu (k. ú. Proseč u Seče, okr. Chrudim) a komentář k jeho vnitřní zástavbě, Archeologie východních Čech 21, 2021, p. 78–113, ISSN 1805-4676.

Miroslav Kovář – Martin Musílek, Domy s věží v Praze. Ke středověké zástavbě a dataci objektů čp. 400 až 403 v Rytířské ulici ve světle nejnovějších výzkumů, Staletá Praha 38/2, 2022, p. 158–179; ISSN: 0231-6056.

Martin Musílek – Pavel Taibl, Pražský Týnský dvůr neboli Ungelt – centrum zahraničního obchodu, in: Ceny – mzdy – peníze. Ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech, Martin Musílek (ed.), Praha – Argo 2023, s. 20–76; 367 p.; ISBN 978-80-257-4062-0.

Martin Musílek, Prague in flames: Fire and conflagrations in the Prague conurbation from the Middle Ages to the threshold of the Modern Era, in: Pre-modern Towns at the Times of Catastrophes. East Central Europe in a Comparative Perspective, eds. Michaela Antonín Malaníková – Beata Możejko – Martin Nodl, London and New York: Routledge 2024, p. 147–158; ISBN 978-1-032-34736-3.

Jan Dienstbier – Martin Musílek, Pražští malíři ve světle písemných pramenů, in: Středověké nástěnné malby v Praze. Katalog, eds. Petr Skalický – Jan Fiřt – Anežka Mikulcová, Praha: Národní památkový ústav 2023, p. 36–53; ISBN 978-80-7480-191-4.

Venkovské majetky pražských měšťanů ve 14. a 15. století, in: Krajina středověké Prahy, eds. Jan Klápště – Tomáš Klír – Ivo Štefan, Praha 2024, p. 604–652; ISBN 978-80-200-3440-3.

Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století, in: Dvory a rezidence ve středověku 2. Skladba a kultura středověké společnosti, edd. Dana Dvořáčková a Jan Zelenka, Praha 2008, (= Supplementum Mediaevalia Historica Bohemica 2), s. 475-505.

Čeněk z Vartenberka a jeho hodnocení v české historii, in: Historie – paměť národa 2. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost, ed. David Tonzar, Praha 2008, s. 51-62.

Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání, Mediaevalia Historica Bohemica 12/1, 2009, s. 97-137.

Zajetí českého panstva patriciátem v sedleckém klášteře a v Praze roku 1309. Příspěvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na přelomu 13. a 14. století, in: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700, (ed.) Radka Lomičková (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis – Historia et historia artium 10), Praha 2009, s. 139-163.

Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku, in: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, edd. Ján Lukačka, Martin Štefánik a kol., Bratislava 2010, s. 57-77.

Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě „zapomenutého" kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha 2009, s. 157-183.

Der Aufstand von Wiener, Krakauer und Prager Bürgern. Die Entwicklung der Stadteliten zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku), (ed.) Zdzisław Noga, Kraków 2011, s. 379-400.

Pět tisíc hřiven stříbra Ebruše Poplinova. Několik zamyšlení nad velikostí majetku pražských a kutnohorských městských elit ve 14. století na základě písemných pramenů, in: Numismatický sborník 26/1, 2012, s. 117-135.

Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová, Příspěvek ke stavebním dějinám městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28/2, 2012, s. 77-90.

In Novo foro residentis. Sociotopografická analýza Havelského tržiště ve 14. století, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 42–71

Rodina od Věže a její městská rezidence. Příspěvek k dějinám jednoho ze staroměstských věžovitých domů čp. 403/I, Pražský sborník historický 40, Praha 2013, s. 333–347, obr. 27–33

Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti, in: Staletá Praha 29/1, 2013, s. 2–15

Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města, Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 7–23

Formy komunikace doby husitské. Listy pražských obcí proti odběhlým měšťanům aneb vysoká hra o velké majetky, in: Komunikace ve středověkých městech, ed. Martin Čapský a kol., Opava 2014, s. 151–162

Stadtbevölkerung und Raum. Die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert, in: Cities and Their Spaces. Concepts and Their use in Europe, ed. Michel Pauly –Martin Scheutz, Köln – Weimar – Wien 2014 (= Städteforschung, Reihe A: Darstellungen 88), s. 273–287

Šlechtické domy, dvory a paláce v předhusitské době, in: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové, ed. Jaroslav Podliska et al., Praha 2015, s. 212–231

Jan Havrda – Martin Musílek – Matouš Semerád, K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, Staletá Praha 30/2, 2014, s. 65–85

Martin Musílek – Anna Žďárská, Z Benátek až na konec světa. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I v Praze, Staletá Praha 30/2, 2014, s. 2–17

Juden und Christen in der Prager Altstadt im Mittelalter. Koexistenz oder Konfrontation?, in: Juden in der mittelalterlichen Stadt. Der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens oder des Konflikts?, ed. Eva Doležalová et al., Praha 2015 (= Colloqui mediaevalia Pragensia 7), s. 57–78

Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst, in: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Documenta Pragensia 32/2, Praha 2013, s. 23–41

Svědectví písemných pramenů o stavebních úpravách domů na Starém Městě pražském ve středověku, in: Svorník 13. Otisk života v historických stavbách, ed. Michael Rykl, Praha 2015, s. 202–209

Šimon od Bílého lva. Den pražského měšťana v době vymknuté z kloubů, Staletá Praha 32/2, 2016, s. 2–27

Recenze

Jiří Kejř, Die mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern. Gründung – Verfassung – Entwicklung, (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen, Band 78) Böhlau, Köln–Weimar–Wien 2010, in: MIÖG, s. 192-194.

Popularizace

Čeněk z Vartenberka a jeho hodnocení v české historii, in: Historie – paměť národa 2. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost, ed. David Tonzar, Praha 2008, s. 51–62

Bitva u Sudoměře, in: Tajemství české minulosti 2, 2010, s. 22-27.

Řemesla a řemeslníci středověké Prahy, in: Tajemství české minulosti 3, 2010, s. 34-38.

Lidé na okraji, in: Tajemství české minulosti 4, 2010, s. 82-85.

Život v husitském Táboře, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 46-49.

Táborský chiliasmus, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 50-51.

Michaela Malaníková – Martin Musílek, Všechny mé životní zlomy měly příčiny v občanských postojích. Rozhovor s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem nejen o dějinách středověkých měst, in: Dějiny a současnost 7, 2011, s. 18–21

Husité za hranicemi, in: Tajemství české minulosti 12, 2012, s. 80-83.

Muholt, cibule, česnek... Zahrady středověké Prahy, Dějiny a současnost 11, 2012, s. 37–40

Středověké prameny: Městské knihy, in: ĎaS 37/7, 2015, s. 26–27

Výstavy

Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, Národní muzeum v Praze, Nová budova, 5. června – 12. července 2015 (hlavní autor a komisař)

Sedm věží. Karel IV. Ve výzkumných projektech Akademie (1316–2016), Akademie věd české republiky, Hlavní budova Národní třída 3, Praha 1, 6. dubna – 11. května 2016 (hlavní autor)

Spolupráce se státní a veřejnou správou, expertizy pro instituce a firmy

Dům čp. 722 „U šesti peněz (haléřů)" na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)

Dům čp. 721 „U Baborů" („U Babických", „U červeného kříže") na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)

Dům čp. 1052 „U Hájků (U zlaté podkovy, U Teisingrů, U Hlásků)" na Novém Městě pražském. Domovní blok číslo 1156 mezi dnešními ulicemi Na Poříčí, Na Florenci a Havlíčkova (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)

Dům čp. 78/IV „U Zlatého hroznu" (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)

Dům čp. 464/III. Zahradní letohrádek a obytný dům (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)

Městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427/II a 435/II). Domovní blok č. 2045 mezi ulicemi Vyšehradská, Na Slupi a Botičská (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)

Dům čp. 14/I „U Žáby" v Kaprově ulici (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Anna Prokopová)

Klementinum (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)

Dům čp. 309/I v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském (revize archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)

Dům čp. 135/II Schönkirchovský palác na Novém Městě pražském (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum), zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Tomasz Cymbalak)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR