CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Doc. Martin Nodl, Ph.D.

Image Martin Nodl

Research Interests:

History of the Late Middle Ages, Social and Cultural History, History of Historiography

phone: +420221183266

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

List of Publications

Monographs

Tři studie o době Karla IV., Praha 2006

Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007

Dekret kutnohorský, Praha 2013

Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen, Köln – Weimar – Wien 2017

Středověk v nás, Praha 2015

Średniowiecze w nas, Gdańsk 2019

Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví, Praha 2020

Edited volumes

Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV)

Jeden den ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2014

Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2014

Memoria et damnatio memoriae ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV)

Karel IV. v soudobých kronikách, (edd.) MARIE BLÁHOVÁ, ZUZANA LUKŠOVÁ, MARTIN NODL, Praha 2016

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, (edd.) KRZYSZTOF BRACHA, MARTIN NODL, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVI)

Právní kultura ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVII)

Středověk a univerzitní vzdělanost, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVIII)

Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Warszawa 2017

Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2019 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XX)

Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2019

Articles and Book Chapters

Středověká prosopografie: Jaroslav Mezník na svébytné cestě, Časopis Matice moravské138/2019, s. 353-366

Staroměstská radnice jako místo volby českých králů a symbol zemského majestátu, in: Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století, (edd.) Pavlína Cermanová, Pavel Soukup, Praha 2019, s. 276-304

Husitská reformace mezi zrozením nové zbožnosti, (ne)reformovatelností staré víry a „dechristianizací", in:Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) Martin Nodl, František Šmahel, Praha2019, s. 191-216

Martin Nodl – František Šmahel,Čechy a české země ve 14. a 15. století, in: Dějiny Česka.(edd.) Jan Klápště, Ivan Šedivý, Praha2019, s. 70-99

Úvodní zamyšlení: středověké město jako prostor zkoumání politických a sociálních dějin, in: Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) Martin Nodl, Praha 2019 (Colloquia mediaevalia Pragensia, XX), s. 7-11

Chudí a bohatí: možnosti a meze studia spodních sociálních vrstev v pozdně středověkých městech, in: Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) Martin Nodl, Praha 2019 (Colloquia mediaevalia Pragensia XX), s. 189-206

Tragický konec české poznámky, Dějiny - teorie – kritika16/2019, s. 89-108

Táborský komunismus: ke genezi pojmu v historiografii 19. a 20. století, Český časopis historický117/2019, s. 906-934

Martin Nodl – František Šmahel,Christianizace jako badatelské téma, in: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) Martin Nodl, František Šmahel, Praha2019, s. 7-8

Dětské korunovace: blasfemie rituálu, in: Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku, (edd.) Peter Bystrický, Pavol Hubáček, Bratislava2019, s. 51-64

Krev boží, krev boží, krev boží! Odosobněná smrt v husitské revoluci, Dějiny a současnost 2019, č. 4, s. 26-29

Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 58/2018, s. 286-309

Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Čechy a Polsko, in: Jagiellonowie i ich swiat: centrum i peryferie w systemie wladzy Jagiellonow, (edd.) Boźena, Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski, Krakow 2018, s. 199-210

Puri Bohemi Jeronýma Pražského: k podobám českého národního vědomí a nacionalismu, in: Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice, (ed.) Ota Pavlíček, Praha 2018, s. 35-47

Corporative Interests Versus Nationalism: Prague University at the Turn of the 15th Century, in: Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe, (edd.) Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michal Tomaszek, Przemyslaw Tyszka, Leiden 2018, s. 335-363

Člověčenství v českých středověkých městech, in: Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, (edd.) Oldřich Chládek, Tomáš Petráček, Veronika Stachurová-Kucrová, Praha 2018, s. 719-727.

Živá a mrtvá minulost Františka Grause, in: František Graus, Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017, s. 408–417

Populační nesoběstačnost středověkého města, in: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia, ed. Martin Štefánik, Bratislava 2017, s. 253–260

Kolik je Husa v Lutherovi, Dějiny a současnost 2017, č. 9, s. 10–13

Úvodní zamyšlení: středověká univerzitní vzdělanost, in: Středověk a univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18) s. 7–10

Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita, in: Středověk a univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18), s. 119–134

Uprázdněný polský trůn a jeho cizí dědicové: legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagella, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 172–195

s Pawlem Krasem, Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) Pawel Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 13-52

Mezi autoritou a poslušností: eklesiologie versus praktické náboženství, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) Pawel Kras, Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 111-127

Dětství, in: Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016), (ed.) Martin Musílek, Praha 2017, s. 107-112

Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutoviče, in: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, ed. Miriam Hlaváčková, Bratislava 2016, s. 193–213

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku: úvodní zamyšlení, in: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, edd. K. Bracha – M. Nodl, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 16), s. 7–10.

Husitská právní kultura: úvodní zamyšlení, in: Právní kultura ve středověku, edd. M. Nodl – P. Węcowski, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 17), s. 7–12.

Moře očima suchozemců, in: W epoce żaglowców: morze od Antyku do XVIII wieku, edd. A. Możejko – E. Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 98–105.

Geneza czeskiej reformacji, Studia z dziejów średniowiecza 20, 2016, s. 59–84.

Karel IV. obnovitel a zakladatel, in: Karel IV. v soudobých kronikách, edd. M. Bláhová – Z. Lukšová – M. Nodl, Praha 2016, s. 13–29.

Jan Hus a pražská univerzita, in: Jan Hus. Życie i dzieło W 600 rocznicę śmierci, edd. A. Paner – M. Hintz, Gdańsk 2016, s. 73–83.

Kalich v paměti Jednoty bratrské, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. O. Halama – P. Soukup, Praha 2016, s. 201–214.

The Hussites and the Bohemian Reformation, in: From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620), edd. K. Horníčková – M. Šroněk, Turnhout 2016, s. 17–46.

Sny českého středověku a sen Karla IV., in: Sny mezi obrazem a textem, edd. T. Borovský – R. Nokkala Miltová, Praha 2016, s. 28–38.

Zaniklý svět rukavic. Kosmas, Gall Anonym a knížecí gesta, in: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, (edd.) Ivana Boháčová, Petr Sommer, Praha 2015, s. 397-407

Clandestinum matrimonium, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej, (edd.) Antoni Gąsiorowski, Galina Rutkowska, Warszawa-Poznań 2015, s. 370-381.

Královské svatby a rozvody, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 67-119

Martin Nodl – František Šmahel, Předmluva, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 11-13

In facie ecclesiae, in: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, ed. Paweł Kras – Martin Nodl, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV), s. 53-61

Paweł Kras – Martin Nodl, Úvodní zamyšlení: manželství v pozdním středověku, in: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, ed. Paweł Kras – Martin Nodl, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV), s. 7-11

Memoria et damnatio memoriae ve středověku, in: Memoria et damnatio memoriae ve středověku, ed. Martin Nodl – Piotr Węcowski, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV), s. 7-13

Volba rektora pražského vysokého učení, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s. 165-177

Martin Nodl – Petr Sommer, Jeden den ve středověku jako výzkumný úkol, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl – Petr Sommer, Praha 2014, s.7-8

Stáří a středověk, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha 2014, s. 359-362

Martin Nodl – Dana Dvořáčková-Malá, Zásnuby a svatby, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Praha 2014, s. 439-441

Husitská univerzita, in: Husitské století, ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Praha 2014, s. 71-83

Ekonomie nemoci a milosrdenství ve středověku, Mediaevalia Historica Bohemica 17/1, 2014, s. 89-104

Vítězové a poražení v pohusitské Kutné Hoře, in: Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Czech i Polski, (edd.) Wojciech Iwańczak, Dariusz Karczewski, Kraków 2013, s. 121-141

Nationalismus und Nationalbewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen, in: Die Königssaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme, (ed.) Stefan Albrecht, München 2013, s. 198-240

Ekonomie almužny Tomáše ze Štítného, in: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, (ed.) Beata Wojciechowska, Waldemar Kowalewski, Kielce 2013, s. 253-258

Ekonomie milosrdenství v rané Jednotě bratrské, in: Milosrdenství ve středověkých městech, (ed.) Kateřina Jíšová, Praha 2013, s. 39-48

Sacramenta fidei, in: Mezi raným a vrcholným středověkem, (edd.) Jiří Doležel, Martin Wihoda, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno 2012, s. 433-442

Sladovnici a konzumace piva v pozdněstředověkých Čechách, in: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, (ed.) Beata Moźejko, Gdańsk 2012, s. 77-82

Středověk a memoáry počátku 21. věku, Mediaevalia Historica Bohemica 15-1/2012, s. 79-84.

Lucemburští panovníci a pražská univerzita, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 552-558.

Sňatky a svatební slavnosti, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 213-215.

Vita Caroli, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 240-242.

Maiestas Carolina, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 243-244.

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (společně s Pavlínou Cermanovou)

Karel IV. a rituály moci: Ordo ad coronandum regis a Maiestas Carolina, in: Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) Martin Nodl, Andrzej Pleszczyński, Colloquia mediaevalia Pragensia 13, Praha 2011, s. 93-102.

Česká reformace, in: Umění české reformace (1380-1620), (edd.) Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Praha 2011, s. 17-33.

Ďábel světcem spoutaný, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, (edd.) Eva Doležalová, Petr Meduna, Praha 2011, s. 197-203.

Häresie in der Häresie. Toleranz und Intoleranz in Böhmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Utraquisten und die Brüderunität, in: Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West, (edd.) Paweł Kras, Krzysztof Bracha, Kraków 2010, s. 333-346.

Słynąca cudami góra Blaník: transformacja mitu, in: Sacrum pogańskie – sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, (ed.) Krzysztof Bracha, Czesław Hadamik, Warzsawa 2010, s. 167-178.

Univerzitní národy na pražské univerzitě. Konfliktní společenství?, in: Wspólnoty małe i duźe w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, (edd.) Wojciech Iwańczak, Janusz Smolucha, Kraków 2010, s. 35-57.

Role inkvizice při potírání učenecké hereze v univerzitním prostředí pozdního středověku (Heidelberg – Praha – Vídeň), in: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej (ed.) Paweł Kras, Lublin 2010, s. 307-326.

Średniowieczny testament jako anomalia, in: Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej w społecnej (XIII-XIX wiek), (edd.) Marcin R. Pauk, Monika Saczyńska, Warzsawa 2010, s. 149-160.

Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren. Eine Bilanz der bisherigen Forschung, AUC – HUCP 49/2009, s. 19-54 (společně s Františkem Šmahelem)

Kutnohorský dekret po 600 letech. Bilance dosavadního bádání, Český časopis historický 107/2009, č. 1, s. 1-45 (společně s Františkem Šmahelem)

Jan Slavík and The Genesis of the Czech Nation: Between Methodology, Politics, and Ideology, in: Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions, (edd.) Lukáš Babka, Petr Roubal, Praha 2009, s. 43-52.

Jan Slavík a Vznik českého národa. Mezi metodologií, politikou a ideologií, in: Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978), Praha 2009, s. 47-57.

Úvodní zamyšlení, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 9-10 (společně s Františkem Šmahelem)

Veřejné versus soukromé. Odpřísahnutí hereze v pražském univerzitním prostředí, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (ed.) Martin Nodl, František Šmahel, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 385-414.

Auf dem Weg zum Kuttenberger Dekret: Von der Versöhnung der Nationen zum unversöhnlichen Nacionalismus, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 49/2009, č. 1, s. 52-75

Maiestas Carolina. Kritické postřehy k pramenům, vyhlášení a „odvolání" Karlova zákoníku, Studia Mediaevalia Bohemica 1/2009, č. 1, s. 21-36.

Mezi laickou a učeneckou zbožností. Katechetické příručky pro faráře v českém a slezském prostředí pozdního středověku, in: Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století, Praha 2009, s. 176-191.

Národní a zemské zájmy v interpretacích „dekretu kutnohorského" (Palacký Tomek Helfert Höfler), in: Historik na Moravě. Prof. Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice Moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám, Brno 2009, s. 77-90.

Pražská univerzita na rozcestí. Dekret kutnohorský očima poražených, Dějiny a současnost 31/2009, č. 2, s. 18-21

Ojciec i syn. „Pojednanie" w rożemberskim rodzie, in: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęncona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu v 70. rozcznicę urodzin, (edd.) Janusz Smolucha, Anna Waśko, Tomasz Graff, Paweł Nowakowski, Kraków 2008, s. 155-170

Pozdně středověká transformace Kosmova mýtu o počátcích práv a zákonů kmene Čechů. (Kronikáři dvorského okruhu, Maiestas Carolina, Ondřej z Dubé a Viktorin Kornel ze Všehrd), in: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) Martin Nodl, Martin Wihoda, Colloquia mediaevalia Pragensia IX, Praha 2008, s. 189-207

Pronikání kanonického práva do českého prostředí, jeho recepce nařízeními církve a rezistence laického prostředí vůči kanonickým předpisům, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, (ed.) Pavel Krafl, Praha 2008, s. 650-658.

„Smíření národů" na pražské univerzitě na přelomu 14. a 15. století, in: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) Martin Nodl, Martin Wihoda, Brno 2008, s. 261-272.

Iurare vel promittere. Příspěvek k problematice pražských univerzitních statut, AUC – HUCP 47/2007, č. 1-2, s. 49-57.

Die Hussitische Revolution. Zur Genese eines Forschungsparadigmas in der tschechischen Historiographie der 1950er und 1960er Jahre, Bohemia 47/2006-2007, s. 151-171.

„Gdzie wszystkie rzeki płyną pod górę", czyli o baśniach, kiedy jeszcze nie były baśniami, in: Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, (edd.) Paweł Kras, Agnieszka Januszek, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2007, s. 585-596.

Rituál královských zásnub a svateb, in: Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) Martin Nodl, Daniela Tinková, Praha 2007, s. 163-187.

Sociální koncept pozdně středověkého městského přistěhovalectví, in: Sociální svět středověkého města, (ed.) Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006, s. 3-97

Středověké dilema ženské svatosti, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, (edd.) Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková, Pardubice 2006, s. 105-114

Rituál rozvodu, in: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky, (edd.) Martin Wihoda, Demeter Malaťák, Brno 2006, s. 113-134

Dvě tváře dětství. Malí dospělí a děti hříšníci ve středověku, Dějiny a současnost 28/2006, č. 1, s. 30-33

Późnośredniowieczna pobożność. Świeccy i duchowni, miasto i wieś, reformacja husycka i zagubiona rewolucja, in: Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku. Jedność czy różnorodność?, (edd.) Krzysztof Baczkowski, Janusz Smołucha, Kraków 2005, s. 177-188

Bedřich Mendl a sociální dějiny středověku, in: Jaroslav Goll a jeho žáci, (ed.) Bohumil Jiroušek, České Budějovice 2005, s. 475-501

Kde všechny řeky tečou do kopce. Když ještě pohádky nebyly pohádkami, Dějiny a současnost 27/2005, č. 6, s. 33-36

Vizitační protokoly jako pramen dějin každodenního života, in: Colloquia mediaevalia Pragensia III, (ed.) Dušan Foltýn, Praha 2005, s. 55-67

Svár obrazu s textem. Sen Karla IV. o smilstvu, in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 63-91

Trois notions au cœur de la réception de l'historiographie française dans le contexte tchèque: histoire totale, longue durée, mentalités, in: L'inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) Pavla Horská, Martin Nodl, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004, s. 103-147

Historia społeczna miast czeskich i morawskich miast w średniowieczu – przegląd badań, Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych 64/2004, s. 39-78

Elity v českých a moravských pozdně středověkých městech jako badatelský a interpretační problém, Miasta i mieszczaństwo w Europie środkowowschodniej do połowy XIX wieku, (edd.) Dorota Michaluk, Krzysztof Mikulski, Toruń 2004, s. 31-54

Dějiny umění a sociální historie, in: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy, (ed.) Milena Bartlová, Praha 2004, s. 150-163.

Historická antropologie a mikrohistorie, Dějiny – teorie – kritika 2004, č. 2, s. 50-62
František Graus. Proměny pojetí krize pozdního středověku, in: František Graus: člověk a historik, (ed.) Zdeněk Beneš, Bohumil Jiroušek, Praha 2004, s. 99-118

Německá medievalistika v českých zemích a studium sociálních a hospodářských dějin, in: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Praha 2004, (edd.) Pavel Soukup, František Šmahel, s. 21-66

Co cesarskie – cesarzowi. Podatki i czynsze w średniowiecznych Czechach, Mówią wieki 2004, č. 6, s. 28-33

Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: totální dějiny, dlouhé trvání a mentality, in: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, (edd.) Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán, Cahiers du Cefres 29/2003, s. 95-132

Paměť komunismu a postmoderní relativismus, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 177-186

Krčmy a krčmáři, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 563-570

Člověk v českém středověku, in: Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002, s. 9-24 (společně s Františkem Šmahelem)

Farář, in: Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002, s. 192-219

„Historik v měnícím se světě", Práce z dějin vědy 3/2002, s. 237-275

Klerici, rektoři a scholárové, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 299-312

Slušie-li dáti daň ciesařovi, čili neslušie? Berně a úroky ve středověkém Českém království, Dějiny a současnost 24/2002, č. 2, s. 1-7

„Sahaje vína rozlíš piva". Sladovníci, krčmáři a pijáci, Dějiny a současnost 24/2002, č. 6, s. 7-14

Lékař a mor aneb intelektuál rezignující i bojující, Listy filologické 124/2001, č. 3-4, s. 259-273

Utrakvismus a Jednota bratrská na rozcestí. Dobový kontext náboženské konverze Jana Augusty, Marginalia historica 4/2001, s. 137-154

Kontinuita a diskontinuita české historické vědy, in: Historie a politika. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí na Labem 2001, s. 191-208

Možné přístupy ke studiu dějin české historické vědy v letech 1945-2000, Soudobé dějiny 8/2001, č. 1, s. 9-22

Náboženské dějiny jagellonského období v české medievalistice a zahraniční bohemistice od přelomu 80. a 90. let, in: JOSEF MACEK, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001, s. 369-381 (společně s Janem Hrdinou)

Předhusitské mory k problémům jedné interpretace, Časopis Matice Moravské 120/2001, s. 491-503

Lékař a mor, aneb intelektuál rezignující i bojující, Listy filologické 124/2001, č. 3-4, s. 252-276

Populační vývoj Stříbra v letech 1380-1419. (Integrace fenomén dějin středověkého města), Minulostí západočeského kraje 35/2000, s. 7-47

Paměť a intelektuál, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), (ed.) JIŘÍ K. KROUPA, Praha 2000, s. 200-211

Středověká prosopografie jako metodická inovace, in: VIII. sjezdu českých historiků. Hradec Králové 10.-12. září 1999, (ed.) JIŘÍ PEŠEK, Praha 2000, s. 146-149

Krize české historiografie, aneb minulost, která chce být zapomenuta, in: VIII. sjezdu českých historiků. Hradec Králové 10.-12. září 1999, (ed.) JIŘÍ PEŠEK, Praha 2000, s. 99-106

Fernand Braudel „Mistr nové historiografie", in: FERNAND BRAUDEL, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s. 70-80

Historik na okraji středověké společnosti, in: BRONISŁAW GEREMEK, Slitování a šibenice, Praha 1999, s. 250-262

Polský koncept studia sociální topografie středověkého města, Mediaevalia archaelogica 1/1999, s. 305-311

Země vírou rozťatá, aneb Čechy bez revoluce, Dějiny a současnost 20/1998, č. 4, s. 7-12

Morová epidemie na Rakovnicku v roce 1380. Modelová studie k životu farního kléru, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 301-310

Polské království v pozdním středověku, Souvislosti 1998, č. 3-4, s. 13-22.

Čas a minulost ve vnímání vesničanů pozdně středověkých Čech, Listy filologické 121/1998, č. 3-4, s. 255-275

Raně novověké městské migrace: perspektivy, tendence a metodické podněty německého bádání 70. až 90. let, Folia historica bohemica 18/1997, s. 289-304.

Stáří v pozdním středověku, Souvislosti 1997, č. 2, s. 7-28

Strach, ďábel a muka pekelná českého středověku, in: JEAN DELUMEAU, Strach na Západě ve 14.-18. století, Praha 1997, s. 274-288

Georges Duby a středověká mentalita, in: GEORGES DUBY, Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214, Praha 1997, s. 207-215

Národnostní vývoj předhusitského Stříbra (Modelová prosopografická analýza), Český časopis historický 94/1996, s. 528-559

Dětství v předmoderní době, Souvislosti 1996, č. 4, s. 7-29

Čtení s tužkou v ruce (Úvahy nad Husitskou revolucí Františka Šmahela), Listy filologické 118/1995, s. 315-322

Západočeské Stříbro v roce 1380. Kvantitativní analýza vlivu moru na demografický vývoj středověkého města, Minulostí západočeského kraje 29/1994, s. 7-14

Editorství

Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002.

L'inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) PAVLA HORSKÁ, MARTIN NODL, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004.

Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2004.

Sociální svět středověkého města, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2006 (Colloquia mediaevalia Pragensia V).

Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) MARTIN NODL, DANIELA TINKOVÁ, Praha 2007.

Zbožnost středověku, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia VI)
Rituál smíření. konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Brno 2008.

Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Praha 2008 (Colloquia mediaevalia Pragensia IX).

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2009 (Colloquia mediaevalia Pragensia XII).

Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, Praha 2011 (Colloquia mediaevalia Pragensia XII).

Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, (edd. ) Kras, P. – Nodl, M., Praha 2014

s Petrem Sommerem, Jeden den ve středověku. Praha 2014

s Frentiškem Šmahelem, Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014

s Piotrem Węcowskim, Memoria et damnatio memoriae ve středověku, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV).

Karel IV. v soudobých kronikách, edd. Marie Bláhová – Zuzana Lukšová – Martin Nodl, Praha 2016.

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, edd. Krzysztof Bracha – Martin Nodl, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 16).

Právní kultura ve středověku, edd. Martin Nodl – Piotr Węcowski, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 17).

Středověk a univerzitní vzdělanost, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18)

s Pawlem Krasem, Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, Warszawa 2017

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR