CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.

Image Pavel Soukup

Director

Research Interests:

medieval religious literature and preaching; crusades and holy war; late medieval heresy, Hussitism; theological polemics

phone: +420222222146

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1999-2007 Postgraduate study of Czech History, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, advisor: Prof. František Šmahel, thesis: Reform Preaching in Late Medieval Bohemia: A study on the earliest sermons of Jakoubek of Stříbro

1994-1999 Study of History, Faculty of Philosophy, Charles University in Prague, M.A. thesis The Idea of Christian Knighthood in Medieval Bohemia

Scholarships

2012-2014 Research Fellowship from the Alexander von Humboldt Foundation at Humboldt-Universität Berlin, Germany

2013 European Research Stay at University College London, United Kingdom (within the Humboldt Fellowship)

2009 Andrew W. Mellon Scholarship at Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, France

2007 Graduate Scholarship at Universität Konstanz, Germany

1998 Scholarship at Universität Bern, Switzerland

Projects

2024-2026 Beghards, Brethren, and the Witches' Sabbat: The Semantics of Denigration in Late Medieval Czech Lands, standardní projekt GA ČR (team member)

2023-2028 Beyond Security: Role of Conflict in Resilience-Building, project within the Jan Amos Komenský scheme (team member)

2019-2023 From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication), Principal Investigator

2012-2018 Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period, Project of Excellence in Basic Research from the Czech Science Foundation (GAČR) (team member, coordinator)

2013-2015 Reconfiguring the Crusade in the Fifteenth Century – goals, agencies and resonances, Leverhulme Trust International Network at the University of Leicester (project partner)

2009-2011 Anti-Hussite Polemics and the Czech Question in the Fifteenth Century, post-doc grant project from the Czech Science Foundation (GAČR)

2009-2011 Reform and Compactata: New Configuration of the Spiritual and Temporal Powers in the Age of the Council of Basel, International co-operation project supported by the Academy of Sciences of the Czech Republic (team member)

2005-2009 Les croisades tardives : confrontations interconfessionnelles aux XIVe-XVe siècles, international project with the University of Toulouse supported by the
Agence Nationale de Recherche (team member)

2003-2004 Late Medieval Spirituality and Early Sermons by Jakoubek of Stříbro, junior grant project from the Research Foundation of the Academy of Sciences

2001-2004 German Medieval Studies in the Czech Lands up to 1945 (co-organizer)

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

since 2006 Editorial Board of the "Memoria medii aevi" book series (Argo Publishing)

since 2009 Editorial Board of the journal Studia medievalia Bohemica

since 2012 Fellow of the Centre for Medieval Studies

2013-2019 Scientific Board of the Centre for Medieval Studies, Prague

since 2014 member of the International Medieval Sermon Studies Society

since 2016 Editorial Board of the "Středověk" book series (Nakladatelství Lidové noviny)

since 2017 Committee for Publishing the Writings of Master Jan Hus

since 2017 Editorial Board of the "Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích" book series (Filosofia Publishing)

since 2020 Editorial Board of Prague Medieval Studies (Karolinum Press)

since 2020 Subject-Area Board of the Doctoral Study Programme "Medieval and Neo-Latin Studies", Faculty of Arts, Charles University

since 2021 The CMS Board for Source Editions, executive editor of the "Sbírka pramenů k náboženským dějinám" series

since 2023 Evaluation Committee of the Masaryk Institute a Archives of the CAS

University Courses Taught

2007-2011, 2017, 2022 lecturer at the Institute of Czech History, Faculty of Philosophy, Charles University 2008-2019 lecturer in the Undergraduate Program in Central European Studies, CERGE-EI and Faculty of Humanities, Charles University 2017 lecturer of history at Palacký University in Olomouc 2014 lecturer of history at Humboldt-Universität Berlin 2008 lecturer at the Centre for Comparative Literature, Faculty of Philosophy, Charles University

lecturer of history at Humboldt-Universität Berlin

List of Publications

Monographs

Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra, Praha: Filosofia 2011, 438 s., ISBN 978-80-7007-359-9

Jan Hus. Stuttgart: Kohlhammer 2014. 263 s. ISBN 978-3-17-021514-6

Jan Hus. Život a smrt kazatele, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015, 228 s., ISBN 978-80-7422-374-7 [expanded and modified translation from German]

Poprava tří mládenců 11. 7. 1412. Odpustkové bouře v Praze, Praha: Havran 2018 (= Dny, které tvořily české dějiny 22), 199 s., ISBN 978-80-87341-41-4

Jan Hus: The Life and Death of a Preacher, West Lafayette: Purdue University Press 2020, xi+225 s., ISBN 978-1-55753-876-5 [expanded and modified translation from Czech]

Other books

Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta: Historie o výpravě císaře Fridricha. Translation & introduction by Pavel Soukup, Příbram: Knihovna Jana Drdy 2003, 153 p., ISBN 80-86240-67-3

Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, ed. Jaroslav Svátek, Martin Nejedlý, Olivier Marin a Pavel Soukup, Praha: CMS and Scriptorium 2009, 264+28 p., ISBN 978-80-87271-11-7

Husitské století, with Pavlína Cermanová and Robert Novotný, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2014, 791 p., ISBN 978-80-7422-277-1

Ondřej z Řezna: Husitská kronika. Dialog o českém kacířství, trans. Jana Zachová a Soňa Černá, introduction & footnotes Pavel Soukup, Praha: Argo 2020 (= Memoria medii aevi 27), 344 p., ISBN 978-80-257-3076-8

Edited Volumes

Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002, hg. von František Šmahel, Robert Novotný und Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2003, 224 p., ISBN 80-7007-181-8

Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2004, 470 p., ISBN 80-7007-194-X

Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, ed. Pavel Soukup a František Šmahel (= Práce z dějin vědy 18), Praha: Filosofia 2004, 396 p., ISBN 80-7007-201-6

Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, ed. Ota Halama a Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2006, 276 p., ISBN 80-7007-227-X

Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, ed. Pavel Soukup a Jaroslav Svátek, Praha: NLN 2010, 247 p., ISBN 978-80-7422-055-5

Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, ed. Pavlína Rychterová a Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2013, 284 p., ISBN 978-80-7007-394-0

Religious Controversy in Europe, 1378–1536. Textual Transmission and Networks of Readership, ed. by Michael Van Dussen and Pavel Soukup (= Medieval Church Studies 27), Turnhout: Brepols 2013, VIII+350 p., ISBN 978-2-503-54428-1

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. Ota HALAMA – Pavel SOUKUP, Praha: Filosofia 2016, 241 p., ISBN 978-80-7007-474-9

Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, ed. Pavlína Cermanová ‒ Pavel Soukup, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019 (= Středověk 4), 379 p., ISBN 978-80-7422-730-1

A Companion to the Hussites, ed. Michael Van Dussen ‒ Pavel Soukup, Leiden ‒ Boston: Brill 2020 (= Brill's Companions to the Christian Tradition 90), xi + 453 s., ISBN 978-90-04-39786-6

Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460, ed. Kantik Ghosh ‒ Pavel Soukup, Turnhout: Brepols 2021 (= Medieval Church Studies 47), 447 pp., ISBN 978-2-503-58382-2

Articles

Dvojí ideál křesťanského rytíře v husitském období, Český časopis historický 99, 2001, s. 1-32

Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci, Kuděj 3, 2001, č. 2, s. 14-32

Władza prawowita i wojna sprawiedliwa w myśli husyckiej, in: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz-Skrzypczak a Marcin Rafał Pauk, Warszawa – Kraków 2002, s. 335-350

Dobývání hradu Skály v roce 1413 a husitská teorie války. Ke spisku Jakoubka ze Stříbra o duchovním boji, Mediaevalia Historica Bohemica 9, 2003, s. 175-210

Lucemburské období v pojetí historiků „Spolku pro dějiny Němců v Čechách" do roku 1900, in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, red. Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, Brno 2003, s. 167-175

Rytíři ducha na pražské univerzitě. Jakoubkovo kázání Abiciamus opera tenebrarum, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Vydali Eva Doležalová, Robert Novotný a Pavel Soukup, Praha 2004, s. 413-431

Johann Loserth a český středověk, in: Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Vydali Pavel Soukup a František Šmahel (= Práce z dějin vědy 18), Praha 2004, s. 251-272

Počátky vědecké dráhy Johanna Losertha a pražská univerzita, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 44, 2004, fasc. 1-2, s. 19-44

Exotika v kodexu opata Jarlocha. Historie o křížové výpravě císaře Fridricha I., Dějiny a současnost 26, 2004, č. 4, s. 36-39

Čech, nebo Němec? Spor o národní příslušnost Karla IV., Dějiny a současnost 27, 2005, č. 1, s. 38-40 (ve zkrácené podobě přetištěno in: MF Dnes, 15. 1. 2005, s. C7)

Die Waldenser in Böhmen und Mähren im 14. Jahrhundert, in: Friedrich Reiser und die „waldensisch-hussitische Internationale". Hg. von Albert de Lange und Kathrin Utz Tremp (= Waldenserstudien 3), Heidelberg – Ubstadt-Weiher – Basel 2006, s. 131-160

K počátkům Jakoubkovy literární činnosti: nejstarší univerzitní kázání, in: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení. Vyd. Ota Halama a Pavel Soukup, Praha 2006, s. 121-152

Karel IV. jako obránce víry. Souvislosti neuskutečněného španělského tažení z roku 1340, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Sestavili Luděk Březina, Jana Konvičná a Jan Zdichynec, Praha 2006, s. 198-209

Pilgrimage element in crusades with Czech participation in the twelfth century, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. Hg. von Daniel Doležal und Hartmut Kühne (= Europäische Wallfahrtsstudien 1), Frankfurt am Main 2006, s. 53-64

Current Status and Prospects of Research into Jakoubek of Stříbro, in: Morava viděna z vnějšku. Moravia from World Perspective. Výběr přednášek z 22. světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. Selected Papers from the 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Ed. Tomáš Motlíček and Miloslav Rechcígl, Jr, Ostrava 2006, vol. 1, s. 275-284

Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelčický, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 6. Papers form the 6th International Symposium. Ed. Zdeněk V. David and David R. Holeton, Prague 2007, s. 87-109

„Sed heu hodie!" Kritika církve v Jakoubkových kázáních k duchovenstvu, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Red. Eva Doležalová a Robert Šimůnek, Praha 2007, s. 438-453

Svatá válka v představách husitských mistrů. K formování a zdrojům husitského učení o válce, in: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. Vyd. Miloš Drda a Zdeněk Vybíral (= Husitský Tábor, Supplementum 3), Tábor 2007, s. 277-289

Mezi klášterem a válkou? Křížové výpravy a vznik rytířských řádů, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 1, s. 30-33

Johann Loserth (1846–1936). Ein „Gelehrter von Weltruf" in Czernowitz und Graz, in: Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Hg. von Karel Hruza, Wien – Köln – Weimar 2008, s. 39-71

„Ne verbum Dei in nobis suffocetur..." Kommunikationstechniken von Predigern des frühen Hussitismus, Bohemia 48, 2008, s. 54-82

The Masters and the End of the World: Exegesis in the Polemics with Chiliasm, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 7, ed. Zdeněk V. David, David R. Holeton (= Filosofický časopis, supplementum 1), Prague 2009, s. 91-114

Zur Verbreitung theologischer Streitschriften im 15. Jahrhundert. Eine antihussitische Sammelhandschrift aus der Erfurter Kartause, Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s. 231-257

Die Predigt als Mittel religiöser Erneuerung: Böhmen um 1400, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.-16. Jahrhundert), ed. Eva Schlotheuber, Hubertus Seibert (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 116), München 2009, s. 235-264

La noblesse hussite, entre chevalerie et guerre sainte, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême), ed. Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek (= Croisades Tardives 2), Toulouse 2009, s. 147-162

Křesťanstvo v ohrožení: náboženské konflikty a křižácké projekty první poloviny 15. století, in: Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, ed. Jaroslav Svátek, Martin Nejedlý, Olivier Marin a Pavel Soukup, Praha 2009, s. 13-41

Rytířská kultura ve 13. století, in: Přemyslovci. Budování českého státu, ed. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Pavlína Mašková a Robert Novotný, Praha 2009, s. 460-462

Dvorská kultura a počátky národních literatur, in: Přemyslovci. Budování českého státu, ed. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Pavlína Mašková a Robert Novotný, Praha 2009, s. 470-471

Die Rolle der Prager Universitätsemigration in der antihussitischen Polemik 1409-1436, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49 (2009) = Universitäten, Landesherren und Landeskirchen: Das Kuttenberger Dekret von 1409 im Kontext der Epoche von der Gründung der Karlsuniversität 1348 bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555, ed. Blanka Zilynská, Praha 2010, s. 71-80

Inkvizitoři v Čechách v letech 1315-1415, in: Inkwizycja Papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, ed. Paweł Kras, Kraków: Wydawnictwo Esprit, 2010 (Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie 7), s. 147-172

(s Jaroslavem Svátkem): Úvod, in: Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, edd. Pavel Soukup a Jaroslav Svátek, Praha 2010, s. 7-13

Bible a násilí za válek s husity, in: Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, edd. Pavel Soukup a Jaroslav Svátek, Praha 2010, s. 78-89

Mařík Rvačka's Defense of Crusading Indulgences from 1412, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 8, eds. Zdeněk V. David and David R. Holeton, Praha 2011 (= Filosofický časopis, zvláštní číslo 3), s. 77-97

(s Robertem Novotným) La défense de la foi à l'époque hussite : l'engagement des noblesses tchèque et allemande, in: Le Salut par les armes. Noblesse et défense de l'orthodoxie (XIIIe-XVIIe siècle), éd. Arianne Boltanski, Franck Mercier, Rennes 2011, s. 93-108

„Machometáni" v polemikách Husovy doby, in: Robert Novotný, Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Praha 2011, s. 216-229

(s Jaroslavem Svátkem) Dvojí tvář Svatého města. Jeruzalém jako cíl křižáků a poutníků, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 10, s. 28-31

(s Pavlínou Rychterovou) The Reception of the Books of the Maccabees in the Hussite Reformation, in: Dying for the Faith, Killing for the Faith: Old-Testament Faith-Warriors (1 and 2 Maccabees) in Historical Perspective, ed. Gabriela Signori (= Brill's Studies in Intellectual History 206), Leiden – Boston 2012, s. 195-207

Václav IV. a reformní hnutí, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. Lenka Bobková, František Šmahel, Praha 2012, s. 688-701

Křížové výpravy v českých dějinách, in: Christopher Tyerman, Svaté války. Dějiny křížových výprav, Praha: NLN 2012, s. 913-925

'Pars Machometica' in Early Hussite Polemics: The Use and Background of an Invective, in: Religious Controversy in Europe, 1378–1536. Textual Transmission and Networks of Readership, ed. by Michael Van Dussen and Pavel Soukup (= Medieval Church Studies 27), Turnhout: Brepols 2013, s. 251-287

(s Michaelem van Dussenem) Introduction: Textual Controversies, Textual Communities, in: Religious Controversy in Europe, 1378–1536. Textual Transmission and Networks of Readership, ed. by Michael Van Dussen and Pavel Soukup (= Medieval Church Studies 27), Turnhout: Brepols 2013, s. 1-15

Kauza reformace. Husitství v konkurenci reformních projektů, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, edd. Pavlína Rychterová a Pavel Soukup, Praha 2013, s. 171-217

Portugalský král a husité. Příspěvek k dějinám křižácké liturgie, in: O felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace, ed. Petr Hlaváček, Praha 2013, s. 90-104

Die Maßnahmen des Konzils gegen die Hussiten, in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays, ed. Karl-Heinz Braun, Mathias Herweg, Hans W. Hubert, Joachim Schneider, Thomas Zotz, Darmstadt: Theiss 2013, s. 92-96

Augustinian Prior Oswald Reinlein: A Biography of an Anti-Hussite Preacher, in: The Bohemian Reformation and Religious Practice 9, ed. Zdeněk V. David and David R. Holeton, Praha 2014, s. 98-110

Die böhmischen Konzilsteilnehmer zwischen Häresiebekämpfung und Kirchenreform. Die Konstanzer Predigten von Mauritius Rvačka, Stephan Páleč und Matthäus von Königsaal, in: Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis. Begegnungen, Medien und Rituale,  hg. von Gabriela Signori und Birgit Studt (= Vorträge und Forschungen 79), Ostfildern 2014, s. 173-217

„Jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?" Autorita a autorizace kazatele u Jana Husa a jeho současníků, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Praha 2014, s. 109-121

Jeden den středověkého učence, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl a Petr Sommer, Praha 2014, s. 143-163

Jan Hus as a Preacher, in: A Companion to Jan Hus, ed. František Šmahel – Ota Pavlíček (= Brill's Companions to the Christian Tradition 54), Leiden – Boston 2015, s. 96-129

Kostnický proces s Janem Husem – „maličkost" evropského významu, Dějiny a současnost 37, 2015, č. 6, s. 10-13

Preaching the Cross against the Hussites, 1420-1431, in: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique, ed. Daniel Baloup – Manuel Sánchez Martínez, Toulouse: Presses universitaires du Midi 2015 (= Croisades tardives 4), s. 195-212

Organizační aspekty boje proti „nevěřícím" v křižáckých projektech 15. století, in: Jaroslav Boubín a kol., Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího, Praha: Nakladatelství Historický ústav 2015, s. 175-193

K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui, Studia historica Brunensia 62, 2015, č. 1, s. 235-247

Několik textů z odpustkové aféry aneb co je nového v roce 1412, in: Studia mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 249–288

Religion and Violence in the Hussite Wars, in: The European Wars of Religion. An Interdisciplinary Reassessment of Sources, Interpretations, and Myths, ed. by Wolfgang Palaver, Harriet Rudolph and Dietmar Regensburger, Farnham – Burlington: Ashgate 2016, s. 19-44

Středověké prameny: Kázání a kazatelé, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 1, s. 26-27

Poznámky ke kazatelskému dílu mistrů Maříka Rvačky a Štěpána z Pálče, in: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, ed. Krzysztof Bracha a Martin Nodl (= Colloquia mediaevalia Pragensia 16), Praha: Filosofia 2016, s. 43-61

Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415, in: Jan Hus 1415 a 600 let poté, ed. Jakub Smrčka  – Zdeněk Vybíral (= Husitský Tábor, Supplementum 4), Tábor: Husitské muzeum 2015, s. 165-178

Leonarda Huntpichlera návod ke kázání kříže proti českým kacířům, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 56, 2016, seš. 1, s. 65-80

Kalich jako terč: znamení hereze v první fázi protihusitské polemiky, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. O. Halama – P. Soukup, Praha 2016, s. 103–133

Úvod: interdisciplinární výzkum utrakvismu a husitská symbolika, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. O. Halama – P. Soukup, Praha 2016, s. 7–16 (spoluautor O. Halama)

Několik textů z odpustkové aféry aneb co je nového v roce 1412, Studia mediaevalia Bohemica 7, 2015, s. 249–288

Jan Hus 600 ans après. La moisson dʼun anniversaire, Revue Mabillon 88 (n.s. 27), 2016, s. 262–275

The Waning of the "Wycliffites": Giving Names to Hussite Heresy, in: Europe after Wyclif, edd. J. Patrick Hornbeck II, Michael Van Dussen, New York 2017, s. 196–226

Crusading against Christians in the Fifteenth Century: Doubts and Debates, in: Reconfiguring the Fifteenth-Century Crusade, ed. Norman Housley, London 2017, s. 85–122

Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412, in: Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext, ed. Andreas Rehberg, Berlin – Boston 2017 (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 132), s. 485–500

Problematika odpustků v pražských univerzitních kvestiích, in: Středověká univerzitní vzdělanost, ed. Martin Nodl (= Colloquia mediaevalia Pragensia 18), Praha 2017, s. 177-187

Kazatelský provoz v Betlémské kapli v době Husově, in: Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo, ed. Paweł Kras – Martin Nodl, Warszawa 2017, s. 193-217

Jan Hus po 600 letech. Úroda jednoho výročí, Studia mediaevalia Bohemica 9, 2017, s. 71-85

Jan Hus: Betlémská kázání, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, ed. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor, Praha 2017, s. 62-79

Krakovský profesor, husitský ikonoklasmus a počátky karlovské nostalgie, in: Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, ed. Johana Lomová – Jindřich Vybíral, Praha 2018, s. 174-192

Anti-Hussite Texts in Miscellaneous and Other Manuscripts. The Case of the Erfurt Charterhouse, in: Collecting, Organizing and Transmitting Knowledge. Miscellanies in Late Medieval Europe, ed. Sabrina Corbellini – Giovanna Murano – Giacomo Signore, Turnhout 2018 (= Bibliologia 49), s. 83-98

Hussite Views of Crusading and Holy War, in: Fighting for the Faith – The Many Crusades, ed. Kurt Villads Jensen – Carsten Selch Jensen –Janus Møller Jensen, Stockholm 2018 (= Runica et Mediævalia. Scripta minora 27), s. 237-268

The Polemical Letters of John of Capistrano against the Hussites: Remarks on Their Transmission and Context, in: The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, ed. Paweł Kras – James D. Mixson, Warsaw – Lublin: Instytut Historii PAN – Wydawnictwo KUL 2018, s. 259–273

The 'Puncta' of Jan Hus: The Latin Transmission of Vernacular Preaching, in: Pursuing a New Order. Volume II. Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation, ed. Pavlína Rychterová – Julian Ecker (The Medieval Translator 17.2), Turnhout: Brepols 2019, s. 91–126

Výklad biblických norem v postilách husitské doby, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, ed. Pavlína Cermanová ‒ Pavel Soukup, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, pp. 69-100

(with Pavlína Cermanová) Valde notabilis in hominibus mutacio? Úvodní zamyšlení, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, ed. Pavlína Cermanová ‒ Pavel Soukup, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, pp. 7-21

Úsvit křesťanství v Čechách očima husitských kazatelů, in: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, pp. 151-170

(with Michael van Dussen) Introduction: Hussite Histories, in:  A Companion to the Hussites, ed. Michael Van Dussen ‒ Pavel Soukup (= Brill's Companions to the Christian Tradition 90), Leiden ‒ Boston: Brill 2020, pp. 1-22

Ondřej z Řezna, kronikář husitských válek, in: Ondřej z Řezna: Husitská kronika. Dialog o českém kacířství, trans. Jana Zachová and Soňa Černá, introduction and footnotes Pavel Soukup, Praha: Argo 2020 (= Memoria medii aevi 27), pp. 5-29

Římské jaro Ctibora z Volfštejna. O papežské nobilitaci z roku 1475 a jedné neuskutečněné fundaci, in: Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, ed. Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda, Brno 2020, pp. 561-573

Der Hussitismus – eine Reformation ohne Buchdruck, in: Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen, ed. Petr Hrachovec, Gerd Schwerhoff, Winfried Müller, Martina Schattkowsky, Wien – Köln – Weimar: Böhlau 2021 (= Norm und Struktur 51), pp. 101-125

Kreuzzug und Universitätsmesse. Zwei Leipziger Predigten aus der Zeit der Hussitenkriege, in: Historiker zwischen den Zeiten. Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag, ed. Petr Elbel, Alexandra Kaar, Jiří Němec, Martin Wihoda, Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag 2021, pp. 205-220

Panovnická moc a církevní krize v Diamantu zápasících orlů Winanda ze Steegu, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. Sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka, ed. Marie Bláhová, Mlada Holá, Klára Woitschová, Praha: Karolinum 2021, pp. 164–179

Scriptural Exegesis and Clerical Discourse in Hussite Preaching, in: Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460, ed. Kantik Ghosh ‒ Pavel Soukup, Turnhout: Brepols 2021 (Medieval Church Studies 47), pp. 341–360 

(with Kantik Ghosh) Philosophy, Politics and perplexitas: A Socio-Epistemic Approach to Late Medieval Religion, in: Wycliffism and Hussitism. Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460, ed. Kantik Ghosh ‒ Pavel Soukup, Turnhout: Brepols 2021 (Medieval Church Studies 47), pp. 9–26

Antihussitisches Schrifttum in der Stiftsbibliothek und die sog. Vulpecula, in: Gotteskrieger. Der Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert, ed. Maria Theisen, Klosterneuburg: Stift Klosterneuburg 2022, pp. 64–67, 155–156

Magister Thomas Harder und Klosterneuburgs hussitische Nachbarschaft, in: Gotteskrieger. Der Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert, ed. Maria Theisen, Klosterneuburg: Stift Klosterneuburg 2022, pp. 145-148, 164-165

Kolik bylo křížových výprav proti husitům? Papežská autorita a její uplatnění ve válce s herezí, Český časopis historický 121 (2023), pp. 1015–1045

Popularization

Vzestup a pád kněze Jana, appearance in a TV documentary about Jan Želivský, Czech Television – ČT2, 17. 9. 2019, link

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR