CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Image Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Research Interests:

medieval archaeology, Church archaeology, spiritual culture of the Middle Ages and its reflection in archaeological sources

phone: +420222222146

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1968-1973 Mgr., Faculty of Arts, Charles University Prague

1977 PhDr., Faculty of Arts, Charles University Prague

1983 CSc., Faculty of Arts, Charles University Prague

2001 Doc., Faculty of Arts, Charles University Prague

2007 Prof., Faculty of Arts, Charles University Prague

2009 DSc., AV ČR

Scholarships

1985 DAAD, Federal Republic of Germany

1992 DAAD, University of Regensburg

Projects

2016-2018 Birth of the Bohemian Town and Mendicant Orders, GAČR

2011-2015 Culture and Art of the Order of Saint Benedict in the Central Europe 800-1300, NAKI

2008-2012 Sázava monastery - the beginnings of monastic culture in Bohemia

2005-2011 Christianity and Bohemian society in the Middle Ages: norms and reality (the European context of a Czech theme)

2005-2007 Annotated digital database of iconographic and geodetic sources for the structural histary of Bohemian monastic foundations

2005-2009 The Přemyslids - building the Bohemian State and Nation

2003-2005 Christianisation and State Formation in Central and Northern Europe

1997-2002 international exhibition Střed Evropy okolo r. 1000/Europas Mitte um 1000

1997-1999 The religious architecture of Prague Castle in the 9th and 10th century

1991-1993 13th Centrury in the Czech lands

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

since 2013 Muzejní a vlastivědné práce, head of editorial board

member of editorial boards: Český časopis historický, Miscellanea historica, Studia mediaevalia Bohemica, Archaeologia historica, Staletá Prahá, Studia mediaevalia Slovaca, Hereditas Monasteriorum

member of editorial board of the publishing house Vyšehrad

reviews in Slavia antiqua, Studia Lednickie

member of editorial board of the edition Archaeologica in Nakladatelství Lidové

since 2015 member of the Learned Society

Ocenění

2001 honorary citizenship of Sázava

2003 Czech Academy of Sciences award for a scholarly result

2007 Award of the Vyšehrad publishing house for the best book

2010 award of the Rector of the Charles university for the best scholarly book in humanities

2010 Czech Academy of Sciences award for a scholarly result

2010 annaul award of the Český literární fond foundation

2013 Award of the Ministry of Education for Outstanding Results in the field Research, experimental development and innovation

2014 Czech Academy of Sciences Award - honorary František Palacký Medal for Achievements in the Historical Sciences

2017 national governmental award Česká hlava

University Courses Taught

since 1991 lectures in Church archaeology at the Institute of Archeology and Institute of Art History, Faculty of Arts, Charles University in Prague

List of Publications

Books and Textbooks

Krypta kláštera v Břevnově – Krypta des Klosters in Břevnov – The Crypt of Břevnov Convent – Krypta monastyrja v Brževnove, Praha 1985 (et Dana Stehliková).

Břevnovský klášter, Praha 1992 (et Zdeněk Dragoun, Pavel Preiss).

Sázavský klášter, Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 3, Praha 1996.

Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997 (et Pavel Vlček, Dušan Foltýn).

Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001, 174 s., il., fot., edice Historica.

Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007, Velké postavy českých dějin 6.

Kostely na Sedlčansku, Sedlčany-Praha 2011 (et. Martin Stecker)
The Churches of the Sedlčany Region, Sedlčany-Praha 2011 (et Martin Stecker)

Sázavský klášter, Praha 2013 (s Janem Roytem a Martinem Steckerem)

Collective and Editorial works

Ruralia II. Conference Ruralia II – Spa 1st–7th September 1997, Praha 1998, 236 s., Památky archeologické. Supplementum 11. (et J. Fridrich, Jan Klápště, Zdeněk Smetánka).

Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium. Praha 9.–10. Februar1999, Praha 2001, Colloquia mediaevalia Pragensia 2.

Střed Evropy okolo roku 1000. Příručka a katalog k výstavě, Praha 2002 (et Dušan Třeštík, Josef Žemlička, spolupráce František Grunt, Robert Novotný, Pavel Soukup).

Stred Európy okolo roku 1000. Historické, umeleckohistorické a archeologické štúdie a katalog k výstave, Praha 2002. (et Dušan Třeštik, Josef Žemlička, spolupráce František Grunt, Robert Novotný, Pavel Soukup).

Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004 (et Martin Nodl, spolupráce Eva Doležalová).

Festgabe für Alexander Patschovsky zum 65. Geburtstag, Praha 2005 (et František Šmahel, Zusammenarbeit Robert Novotný).

Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov – Sázava 24.–26.September 2003, Praha 2005. Colloquia mediaevalia Pragensia 4.

Historia Monastica I. Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře", Praha 2005, Colloquia mediaevalia Pragensia 3 (ed. Dušan Foltýn, spolupráce Kateřina Charvátová, Petr Sommer).

České země v raném středověku, Praha 2006.

Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006.

Arts and Crafts in medieval Rural Environment. L'artisant rural dans le monde medieval. Handwerk im mittelalterlichen ländlichen Raum, Turnhout 2007, Ruralia. 6. (et Jan Klápště).

Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze. Badatelství, doktorandská výuka, mezinárodní spolupráce. 1998–2008, Praha 2008 (et Pavel Soukup).

Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století.= Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and Back. Meetings on the Roads of the Old World in the 13th–14th Centuries, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Plzeň, 13.–14. listopadu 2006. = Proceedings of the International Conference Pilsen, 13th to 14th November 2006, Praha 2008, Colloquia mediaevalia Pragensia 10 (et V. Liščák).

Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009. Res. angl. (et Dušan Třeštík, Josef Žemlička, spolupráce Pavlína Mašková, Robert Novotný).

Vladislav II. Druhý král Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace, Praha 2009 (et Michal Mašek, Josef Žemlička a kol.).

Studia mediaevalia Bohemica 1, Praha, Centrum medievistických studií 2009, č. 1, 2 (et Fr. Šmahel).

Studia mediaevalia Bohemica 2, Praha, Centrum medievistických studií 2010, č. 1, 2 (et Fr. Šmahel).

Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl, Petr Sommer, Praha 2014.

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha 2014.

Articles etc.

ZSO Litožnice, Praha 10-Dubeč a mladohradištní osídlení v poloze „Na Chvalce", Praha 9-Horní Počernice, in: Celostátní seminář archeologů středověku, Mikulov 1976, s. 32–33.

Archeologický výzkum staroboleslavského hradiště, Archeologické rozhledy 29, 1977, s. 394–405.

Archeologický výzkum na náměstí a u kostela sv. Mikuláše v Jaroměři, okr. Náchod, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha 1977, s. 118–119.

Archeologický výzkum na náměstí a u kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, o. Ústí n. Orlicí, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha 1977, s. 120–121.

Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy, Archaeologia historica 2, 1977, s. 257–260.

Výsledky archeologického výzkumu v Pardubičkách, o. Pardubice, in: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha 1977, s. 113–117.

Archeologický výzkum budečského hradiště v letech 1929 a 1931, Archeologické rozhledy 30, 1978, s. 172–185.

České kláštery 10.–13. stol. ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 3, 1978, s. 337–346.

[Středověká studna v Plzni-Solní ulici], Archeologické rozhledy 30, 1978, s. 343.

Dominikánský klášter v Berouně, Archaeologia historica 4, 1979, s. 43–54.

Archeologický výzkum nejstarších českých klášterů, in: IV. medzinár. kongres slov. archeologie, Nitra 1980, s. 147–151.

Ke vztahu řádového domu a hradu v Čechách, Archaeologia historica 6, 1981, s. 117–121.

The results of the archaeological investigations of the Praemonstratensian canonical institution at Strahov, Prague, in: Archaeological news in the Czech soc. rep., Prague – Brno 1981, s. 181–182.

Střenka ve tvaru sokolníka z Vysokého Mýta, Praehistorica VIII, Varia archaeologica 2, 1981, s. 315–318.

Beroun, okr. Beroun, in: Výzkumy v Čechách, 1978–1979, Praha 1982, s. 8–9 (et Pavel Břicháček).

K postihnutelnosti terminů ecclesia a capella v archeologických pramenech, Archaeologia historica 7, 1982, s. 453–469.

Postavení církve v procesu tvorby a upevňováni středověkého státu v Čechách, in: Metodologické problémy československé archeologie, Praha 1982, s. 126–133.

Živohošť, o. Chotilsko, okr. Příbram, in: Výzkumy v Čechách. 1978–1979, Praha 1982, s. 156 (et Pavel Břicháček).

K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi, Archaeologia historica 8, 1983, s. 531–540.

Nález ořechu z kuše v Berouně, o. Beroun, Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 328–329.

Příspěvek k lokalizaci postoloprtského kláštera, Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 540–551, 596–600 (et Bedřich Štauber).

Časně feudální stát Přemyslovců (10.–12. století), in: Čechy v době slovanské, Praha 1984, s. 167–189.

K začátkům premonstrátské kanonie v Praze na Strahově, Archaeologica Pragensia 5/1, 1984, s. 97–102.

Praha 1-Hradčany, Pražský sborník historický 17, 1984, s. 152–153.

Beroun; Davle; Ostrov sv. Joanna; Praga-Muzej nacionalnoj pismennosti, in: Archeol. izučenija pamjatnikov 6–15 vv. v Čechii 1975–1985, Praha 1985, s. 70–71, 96–99, 211–213 (et Petr Charvát).

Hradištní pohřebiště v premonstrátské kanonii na Strahově, Sborník Národního musea v Praze, A/Hist 39, 1985, s. 193–197.

Otázky výzkumu řeholních domů v Čechách, Archaeologia historica 10, 1985, s. 409–414.

Výzkumná činnost pražského archeologického ústavu ČSAV ve Středočeském kraji po r. 1945, Muzeum a současnost 8, 1985, s. 33–61.

Archeologie a architektura, Archaeologia historica 11, 1986, s. 11–24 (et Tomáš Durdík, Jan Klápště).

Ostrov by Davle and Sázava – excavations in Early Medieval Monasteries, in: Archaeology in Bohemia 1981–1985, Praha 1986, s. 209–220.

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 132, in: Výzkumy v Čechách 1984–1985, Praha 1987, s. 162.

Rol cerkvi v ranne srednevekovom češskom gosudarstve, in: Etnosocialnaja i političeskaja struktura rannefeodalnych slovjanskich gosudarstv i narodnostej, Moskva 1987, s. 186–195.

Sázava, stát. zámek (Kutná Hora), in: Výzkumy v Čechách 1984–1985. Praha 1987, s. 185–187 (byv. benediktinský klášter, sondáž – půdorys zaniklého domu, sondáž v kapli P. Marie – vývoj kláštera od 11.–12. stol.).

Nález křížku typu Caravacca v Praze, Sborník přátel muzea HMP 1/1988, s. 239–248 (et Jan Rataj).

Die Archaometallurgie des Eisens in der Tschechoslowakei. 35 Jahre der Tätigkeit, in: Archaeometallurgy of Iron 1967–1987, Prague 1989, s. 2–4.

K poznání církevní hmotné kultury 13. století v Čechách, Archaeologia historica 14, 1989, s. 53–63.

Bazilika s první jižní kaplí ostrovského kláštera, Umění 38, 1990, s. 185–195 (et Miroslav Richter, Anežka Merhautová, Pavel Břicháček).

První dvě století benediktinských klášterů v Čechách, Studia mediaevalia Pragensia 2, Praha 1991, s. 75–100.

Ilustrace k duchovní kultuře českého baroka, Sborník Společnosti přátel starožitností 3, 1992, s. 167–170.

O smyslu historické práce, Archaeologia historica 17, 1992, s. 9–12. Res. něm.

Benediktinská Sázava, Sázavsko 1, 1993, s. 38–49.

Interpretace nálezu lidských kostí ve zdivu kostela sv. Stanislava v obci Mořina, Zprávy památkové péče 53, 1993, č. 7, s. 285–286.

Die mittelalterliche Gestalt des Klosters Břevnov, in: Tausend Jahre Benediktiner Kloster in Břevnov, Praha 1993, s. 32–46 (et Zdeněk Dragoun, Pavel Preiss, Dana Stehliková).

Stavební podoba břevnovského kláštera ve středověku, in: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Praha 1993, s. 67–137. Res. něm. (et Zdeněk Dragoun, Anežka Merhautová).

Středověká podoba břevnovského kláštera, in: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 1993, s. 27–40 (et Zdeněk Dragoun, Pavel Preiss, Dana Stehlíková).

Zu der Aussage der mittelalterlichen materiellen Kultur über die gleichzeitige Geisteskultur, Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 4, Institut Archéologique de l´Academie Slovaque des Sciences, Nitra 1993, s. 216–220.

Early Mediaeval Monasteries in Bohemia, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické – Supplementum 1, Praha 1994, s. 206–211.

Podoba sázavského kláštera v 11. a ve 12. století, Sázavsko 2, 1994, s. 33–47.

Die Seitenkapelle der romanischen Basilika in Ostrov bei Davle, Památky archeologické 85, 1994, č. 1, s. 82–107.

Towns, Monasteries and Feudal Residences, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické – Supplementum 1, Praha 1994, s. 201–220 (et Miroslav Richter, Tomáš Durdík).

Benediktini, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, Praha 1995, s. 60–61.

Frühmittelalterliche Kirche und Städte in Böhmen, in: Burg – Burgstadt – Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin 1995, s. 212–220.

O smyslu archeologie, Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6, s. 2–4.

Řezno a raně středověký Břevnov, Český časopis historický 93, 1995, č. 1, s. 25–36. Res. něm.

Sázavský klášter v gotické podobě, Sázavsko 3, 1995, s. 5–18.

Benediktinské opatství v Sázavě a jeho laické zázemí, in: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym, Opole – Wroclaw 1996, s. 419–423. Res. něm.

Eine Dienstsiedlung des Benediktiner-Klosters in Sázava, in: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické – Supplementum 6, 1996, s. 142–147.

Christianizace střední Evropy a archeologické prameny, Slavia Antiqua 37, 1996, s. 137–145. Res. něm.

Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, 1996, s. 169–177.

Břevnov a české benediktinské konventy ve středověku. (Poznámky k jejich hmotné kultuře), in: Břevnov v českých dějinách. Sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. záři 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera, Praha 1997, s. 25–33.

Der Grundstein der Rundkirche von Levý Hradec – Základní kámen levohradecké rotundy, in: Život v archeologii středověku, Praha 1997, s. 586–595. Res. čes.

Integrace současné archeologické práce, in: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc 1997, s. 7–13.

Nález křížku typu Caravacca v Praze 4-Michli, SbSPS 1, 1997, s. 137–142. Res. angl. (et Jan Rataj).

Raně středověká „ecclesia lignea" a archeologie, in: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc., Brno 1997, s. 276–278. Res. něm.

Sázavský klášter v novověku, Sázavsko 4, 1997, s. 5–22.

Teorie památkové péče, in: K současným problémům péče o památky, Praha 1997, s. 72–73.

Archeologie, společnost a národní kulturní dědictví, Akademický bulletin 15, 1998, s. 9–11.

Duchovní svět raně středověké české laické společnosti, in: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998, s. 133–166.

Jeskyně svatého Prokopa v sázavskem klášteře, Sázavsko 5, 1998, s. 35–47.

Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika, Umění 47, 1999, s. 154–168 (et Anežka Merhautová).

Základová obětina ze sázavského kláštera, Sázavsko 6, 1999, s. 21–31.

Calami argentei pro sumendo sanguine christi (poznámka k dějinám církevní kultury v Čechách), in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), Praha 2000, s. 162–165.

Die Christianisierung Böhmens aufgrund archäologischer, kunsthistorischer und schriftlicher Quellen, in: Europas Mitte um 1000. Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung. Stuttgart 2000, s. 401–404.

Christliche Architektur und Kunst im böhmischen Staat um das Jahr 1000, in: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung, Stuttgart 2000, s. 411–417 (et Anežka Merhautová).

Die christlichen Bestattungen, in: Europas Mitte um 1000. Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung. Stuttgart 2000, s. 426–429.

Heidnische und christliche Normen im Konflikt – Die Vorstellungswelt der böhmischen Gesellschaft im frühen Mittelalter, in: Prozesse der Normbildung und Normveränderung im mittelalterlichen Europa, Stuttgart 2000, s. 161–186.

Kaple Panny Marie v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě a začátky české sakrální architektury, in: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999), Praha 2000, s. 121–126, 316.

Das Kloster Břevnov, in: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung, Stuttgart 2000, s. 418–419.

Das Kloster Ostrov (Insula) bei Davle, in: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archaologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung, Stuttgart 2000, s. 420–421.

Das Kloster Sazau (Sázava), in: Europas Mitte um 1000. Beitrage zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1. Handbuch zur Ausstellung, Stuttgart 2000, s. 422–423.

Nová etapa archeologického výzkumu opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou (1995 a 1999), in: 900 let cisterciáckého řádu, Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, Praha 2000, s. 47–62 (et Jiří Waldhauser).

Památkový zákon a archeologie, Archeologické rozhledy 52, 2000, s. 442–446.

Rekonstrukce středověké podoby cisterciáckého opatství v Klášteře Hradišti nad Jizerou, in: Cystersi w społeczeństwie Europy środkowej, Poznań 2000, s. 639–648.

Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury, Český časopis historický 98, 2000, č. 2, s. 229–260.

Strahovský klášter. Stavební dějiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia, Umění 48, 2000, č. 5, s. 302–314. Res. něm. (et Anežka Merhautová).

Základová obětina ze sázavskeho kláštera – Bauopfer aus Kloster Sázava, in: In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické – Supplementum 13, Praha 2000, s. 370–375.

Archäologische Untersuchungen in Kirchen und Klöstern Böhmens und die ältesten tschechischen Sakralbauten, in: Vorträge des 19. Niederbayerischen Archäologentages 19, 2001, s. 195–218.

Kapelle der Jungfrau Maria im St. Georgskloster auf der Prager Burg und die Anfänge der böhmischen Sakralarchitektur, in: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium, Praha, 9.–10. Februar 1999. Praha 2001, s. 189–196.

Levohradecký „lapis primarius", in: Kateřina Tomková, Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů, Castrum Pragense 4/1, Praha 2001, s. 279–284.

Současnost archeologické památkové péče v ČR, Archeologické rozhledy 53, 2001, č. 3, s. 576–591 (et Z. Dragoun, M. Ernée, L. Jiráň, J. Varhaník)

Začátky české sakrální architektury, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 39/109, 2001, č. 4, s. 246–251.

Život v raně středověkých Čechách podle nejstarších prokopských legend, Sázavsko 8, 2001, s. 4–27.

Prokopský esej (k jubileu roku 2003), Sázavsko 9, 2002, s. 5–25.

Archeologie k miléniu ostrovského kláštera, in: 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999), Praha 2003, s. 13–28. Res. něm. (et Pavel Břicháček, Miroslav Richter).

Dopis Dušanu Třeštíkovi, in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, s. 268–275.

Památky, které přežily zrušení sázavského kláštera, Sázavsko 10, 2003, s. 5–15.

Berla svatého Prokopa?, Sázavsko 11, 2004, s. 2–29.

Smlouva o výstavbě křížové chodby v minoritském klášteře v Jindřichově Hradci jako snímek středověkého každodenního života, in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 113–128.

Infirmarium jako součást denního života v klášteře, in: Historia Monastica I. Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002–2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře", Praha 2005, s. 11–23.

Sázava und böhmische Klöster des 11. Jahrhunderts, in: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov – Sázava 24.–26. September 2003, Praha 2005, s. 157–171.

Základová obětina z mochovského kostela, in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana, Praha 2005, s. 493–496. Res. něm.

Církev a český stát od 10. do 13. století, in: Przemyslidzi i Piastowie – tworcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii, Poznań 2006, s. 43–77.

Hrob svatého Prokopa v sázavské románské bazilice, in: Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Praha 2006, s. 47–60. Res. něm.

Christianizace raně středověkých Čech, in: České země v raném středověku, Praha 2006, s. 85–91.

Procession in early medieval Bohemia, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.–29. Mai 2004, Frankfurt am Main 2006, s. 167–176.

Sázava a české kláštery 11. století, in: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 145–159.

Svatý Prokop a jeho kult ve středověku, in: Světci a jejich kult ve středověku (= Sborník katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie IV), České Budějovice 2006, s. 261–281.

Bohemia and Moravia, in: Christianisation and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europa and Rus´ c. 900–1200, Cambridge 2007, s. 214–262 (et Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Zoe Opačić).

The Christianisation of Bohemia and Moravia, Annual of Medieval Studies 13, 2007, s. 153–163 (et Dušan Třeštík, Josef Žemlička, Eva Doležalová).

Existe-t-il une architecture Slavníkienne?, in: Slavníkovci v českých dějinách (= Antiqua Cuthna 2/2006, 2007), Praha 2007, s. 20–34. Res. něm. (et V. Vaněk).

Hrob svatého Prokopa v sázavském klášteře, Sázavsko 13, 2007, s. 5–13.

Iluminace Wolfenbüttelského rukopisu. Známý neznámý pramen k českým dějinám 10. století, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 38–49. Res. angl. (et Tomáš Velímský).

Opatský hrob z doby počátků Ostrova u Davle, ArchP 18, 2006 [vyd. 2007], s. 45–64. Res. angl. s. 63-64 (et Pavel Břicháček, Anežka Merhautová, Miroslav Richter).

Jeden den děkana Kosmy. Ze života českých duchovních v raném středověku, Dějiny a současnost 30, 2008, č. 12, s. 34–36.

Přehled dějin Sázavského kláštera, ed. M. Štědra, Sázava 2008, s. 11–15.

Archeologie a rekonstrukce středověké podoby premonstrátské kanonie v Želivi, in: Vladislav II., druhý král z Přemyslova rodu. K 850. výročí jeho korunovace, Praha 2009, s. 69–82 (et Z. Thomová, J. Thoma).

Der beginnende böhmische Staat und seine Heiligen, Quaestiones Medii Aevi Novae 14, 2009, Cultus sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Hagiography), s. 41–54.

Bronzové dveře hnězdenského dómu, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 246–250 (et Jiří Sláma).

Cesta ke křesťanské společnosti, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 240–245, s. 251–253, s. 258–269 (et Dušan Třeštík).

Druhá vlna christianizace české společnosti, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 398–409, s. 413–417.

Hradská centra, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 182–184.

Josef Cibulka a totální historie, in: Professori Josef Cibulka ad honorem. Sborník příspěvků přednesených na symposiu „Život a dílo profesora Josefa Cibulky" dne 14. 12. 2007 (= Opera Facultatis Theologiae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, vol. IX), Praha 2009, s. 35–38.

Nejstarší kláštery Čech a Moravy, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 254–257.

Das Phanomen Ostoj, in: Zdeněk Smetánka, Die Geschichte vom Bauern Ostoj. Alltag im mittelalterlichen Böhmen, Archäologische Werkstücke 1, Rahden/Westf. 2009, s. 275–277.

Přemyslovci v české historiografii, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 7–12 (et Dušan Třeštík, Josef Žemlička).

Ad lectorem, in: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu, Praha 2010, s. 7–9.

Böhmen als Kultlandschaft, in: Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (=Vorträge und Forschungen 74), ed. Ivan Hlaváček, Alexander Patschovsky, Ostfildern 2010, s. 289–316.

České křesťanství doby knížete Václava, in: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (Saint Wenceslas. On the 1100th Anniversary of the Birth of Duke Wenceslas the Saint), Praha 2010, s. 65–80. Res. něm.

Die gegenwärtige tschechische kirchliche Archäologie, in: Kirchenarchäologie heute. Fragestellungen – Methoden – Ergebnisse, Darmstadt 2010, s. 544–560.

Der heilige Prokop und sein Kult im Mittelalter, in: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter (= Colloquia mediaevalia Pragensia 11), Praha 2010, s. 275–297.

Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrově u Davle, in: Čechy jsou plné kostelů. Bohemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., Praha 2010, s. 199–207 (et Pavel Břicháček, Miroslav Richter).

Želiv Reginarda Métského, in: Za zdmi kláštera. Cisterciáci v českých dějinách, České Budějovice 2010, s. 129–136.

Stát, světec a raný středověk (Opat Prokop očima recenzentů), Český časopis historický 108, 2010, s. 287-305.

Der heilige Gunther und das frühe benediktinische Mönchtum, in: Gunther-Syposium, ed. Guntherverein Rinchnach, Volkshochschule Regen, Rinchnach 2011, s. 43-50.

Die St. Veits-Kirche und das Frauenstift St. Georg auf der Prager Burg zu Beginn des böhmischen Staates und Christentums, in: Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext, ed. Wolfgang Schenkluhn, Andreas Waschbüsch, Regensburg 2012, s. 85-94.

Introductory note, in: Jan Klápště, The Czech Lands in Medieval Transformation, Leiden, Boston 2012, s. VII-VIII.

Der frühe böhmische Staat und die Christianisierung seiner Gesellschaft, in: Christianisierung Europas, ed. Orsolya Heinrich-Tamáska, Niklot Krohn, Sebastian Ristow, Regensburg 2012, S. 261-273.

Christianity, Archaeology and Building Sacrifice, in: Leidulf Melve and Sigbjørn Sønnesyn (eds.), The Creation of Medieval Northern Europe, Oslo 2012, s. 90-102.

Sázavský klášterní chrám na konci 11. století (pokus o novou interpretaci textu tzv. Mnicha sázavského k roku 1095), Mezi raným a vrcholných středověkem, Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci, ed. Jiří Doležel a Martin Wihoda, Brno 2012, s. 253-259.

Moderní technologie a historická metoda, Český časopis historický 110, 2012, s. 750-756.

Moderne Technologie und historische Methode, Český časopis historický 110, 2012, 757-764.

Čechy a Morava, in: Christianizace a utváření křesťanské monarchie – Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, ed. Nora Berend, Praha 2013, s. 219-261.

Der Heilige Prokop, das Kloster Sázava und die sogenannte altkirchenslawische Liturgie in Böhmen, in: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence, ed. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (= U źródeł Europy Środkowo-wschodniej/Frühzeit Ostmitteleuropas 1,1), Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, vol. I, s. 161-168.

Via benedictina, kap. I/1, II/2-4, ed. Dušan Foltýn, Dana Musilová, Broumov 2013.
Christianizace střední Evropy, Dějiny a současnost 8/2013, s. 28-29.

Dítě ve středověkých pramenech (Das Kind in Quellen des Mittelalters), Documenta Pragensia XXXI, 2012, s. 73-79.

Poustevník Vintíř / Gunther a nejstarší české benediktinské kláštery, in: Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu (=Historia et historia atrium vol. XV; Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis), ed. Markéta Jarošová, Radka Lomičková, Praha 2014, s. 9-26.

Počátky českého státu christianizační optikou, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha 2014, s. 17-22 (et Josef Žemlička).

Svatý Benedikt, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha 2014, s. 63-74.

Život v benediktinském klášteře - stavební podoba a každodenní rytmus, in: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas, Praha 2014, s. 89-111, (et Dušan Foltýn).

Jeden den v Sázavském klášteře, in: Jeden den ve středověku, ed. Martin Nodl, Petr Sommer, Praha 2014, s. 57-88.

Karolinské reformy a mnišství v říši, Dějiny a současnost 10/2014, 10-13.

The Beginnings of the Bohemian State from the Perspective of Christianization, in: Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, Praha 2015, s. 17–21 (spoluautor J. Žemlička).

St. Benedict, in: Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, Praha 2015, s. 63–73.

Life in a Benedictine Monastery – Architectural Form and Daily Rhythm of Life, in: Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, Praha 2015, s. 89–111 (spoluautor D. Foltýn).

K 700. výročí narození Karla IV., Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka a okresu Rakovnického XIV, 2016, s. 3-11.

Středověký kostel – svědectví Homiliáře opatovického, in: Historiografické a historické problémy středověku, ed. Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka, Robert Šimůnek, Praha 2016, s. 43-46, 172-176.

Sázavská ikonografická drolerie, in: Ikonografie, témata, motivy, interpretace, Kniha k poctě Jana Royta, ed. Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl, Praha 2016, s. 32-39.

Moderní technologie a historická metoda, in: X. sjezd českých historiků 14.-16.9.2011 Ostrava 2017, svazek V., ed. Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná,  s. 9-14.

Der Übergang zu Landeskirchlichen Strukturen. Christianisierung und Kirchenbau in Böhmen und Polen, in: 400-1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik (= Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa), ed. Christian Lübke, Matthias Hardt, Leipzig 2017, s. 222-231.

Reviews

Katalin H. Gyurki: Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda, Památky archeologické 74, 1983, s. 275–280.

Komentář k článku W. J. H. Willemse, Archeologické rozhledy 53, 2001, s. 587.
Marek Derwich: Klasztory i mnisi (Wrocław 2004), Archeologické rozhledy 57, 2005, s. 240.

Zygmunt Świechowski: Architektura romańska w Polsce (Warszawa 2000). Ewa Świechowska – Wojciech Mischke (Wstęp Zygmunt Świechowski): Architektura romańska w Polsce. Bibliografi a (Warszawa 2001), Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 201–202.

Andrzej M. Wyrwa: Pietas ecclesiae et fides plebis. Skice z dziejow religijności i wierzeń na ziemi łekneńskiej od średniowiecza do czasow nowożytnych (Poznań 2006), Archeologické rozhledy 59, 2007, s. 437–438.

Konstantin der Grosse. Ausstellungskatalog (Mainz am Rhein 2007), Archeologické rozhledy 60, 2008, s. 172–174.

Josef Unger: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2008, in: Studia mediaevalia Bohemica 1, 2009, s. 343–345.

Gert Melville: Die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und Lebensformen (München 2012), Archeologické rozhledy LXV, 2013, s. 651-652.
e instituce

Setkáni dopisujících spolupracovníků ČSSA, Archeologické rozhledy 34, 1982, s. 316.

Pracovní setkání dopisujících spolupracovníků ČSSA, Archeologické rozhledy 34, 1982, s. 443.

Volba nového hlavního výboru ČSSA při ČSAV, Archeologické rozhledy 34, 1982, s. 314.

Archeologický ústav AV ČR v Praze v předvečer 75. výročí svého vzniku, Archeologické rozhledy 45, 1993, č. 4, s. 685.

Archeologický ústav AV ČR v Praze v 75. roce své existence, Památky archeologické 85, 1994, s. 7–10.

Archeologický ústav AV ČR v Praze v 75. roce své existence – The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, in the 75th Year of its Existence, in: 25 Years of Archaeological Research in Bohemia, Památky archeologické – Supplementum 1, Praha 1994, s. 7–10.

Do 76. roku, Archeologické rozhledy 47, 1995, s. 5–10 [75 let Archeologického ústavu AV ČR v Praze].

Centrum medievistických studií, Akademický bulletin AV ČR 1998, č. 12, s. 8–9. Res. angl. s. 18.

Padesát let Archeologických rozhledů, Archeologické rozhledy 50, 1998, č. 1, s. 5–6.

Wissenschaftliche Projekte des CMS. Die internationale Ausstellung „Europas Mitte um 1000". Die deutsche Mediävistik in den böhmischen Ländern bis zum Jahre 1945. Das Leben im Mittelalterlichen Kloster. Publikationen des CMS, in: Tschechische Mittelalterforschung 1990–2002, Praha 2003, s. 201–207 [Centrum medievistických studii.] (et Pavel Soukup, Dušan Foltýn).

Academic Life

Jubileum doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc., Archeologické rozhledy 44, 1992, č. 2, s. 302–308 [Bibliografie prací s. 304–308.] (et Milada Drašnarová).

Odešel přítel, Archeologické rozhledy 49, 1997, č. 3, s. 552–556 [Jan Rulf] (et Milada Drašnarová).

Zemřel profesor H.-J. Brachmann, Archeologické rozhledy 50, 1998, s. 719 (et Jan Klápště).

Jubileum prof. dr. Jiřího Slámy, CSc., Archeologické rozhledy 51, 1999, č. 4, s. 599–601.

Významné výročí Anežky Merhautové-Livorové, Umění 47, 1999, č. 4, s. 321–322.

Dvě jubilea archeologie středověku, Archeologické rozhledy 54, 2002, č. 4, s. 933–934 [Zdeněk Smetánka, Miroslav Richter] (et Jan Klápště).

Jubileum JUDr. Adolfa Schebka, Archeologické rozhledy 55, 2003, č. 3, s. 635.

Jubileum PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc., Archeologické rozhledy 56, 2004, č. 4, s. 883–886 (et J. Princová, Milada Drašnarová).

Za Květou Reichertovou, Sázavsko 11, 2004, s. 122–123.

Anstelle eines Vorwortes, in: Festgabe für Alexander Patschovsky zum 65. Geburtstag, Praha 2005, s. 7–8.

Pocta doc. PhDr. Miroslavu Richterovi, DrSc., Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 43/113, 2005, č. 3, s. 172.

Šedesátka doc. PhDr. Tomáše Velímskeho, CSc., Archeologické rozhledy 58, 2006, č. 2, s. 358–363 (et J. Klápště).

Životní jubileum Josefa Žemličky, Muzejní a vlastivědná práce 44, č. 3–4, 2006, s. 217.

Dušan Třeštík (1. 8. 1933–23. 8. 2007), Český časopis historický 105, 2007, č. 4, s. 1013–1016 (et Josef Žemlička).

Šedesátka dr. Zdeňka Dragouna a dr. Michala Trymla, ArchP 18, 2006 [vyd. 2007], s. 8–10.

Tři významná archeologická jubilea. Pětasedmdesátka doc. PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc. Pětasedmdesátka doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. Sedmdesátka PhDr. Ladislava Hrdličky [Bibl. zprac.]: Drašnarová, M[ilada] – Ochrana, F[rantišek], Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností 45/115, 2007, č. 3–4, s. 226–243 (et Jan Klápště).

Tři významná jubilea české archeologie středověku, Archeologické rozhledy 59, 2007, č. 3, s. 633–635 [Zdeněk Smetánka, Miroslav Richter, Ladislav Hrdlička] (et Jan Klápště, Milada Drašnarová, František Ochrana).

Wspomnienie o PhDr. Dušanie Třeštíku, CSc., Slavia Antiqua 49, 2008, s. 269–272 (et Josef Žemlička).

PhDr. Tomáš Edel (3. 10. 1951–26. 4. 2010), Archaeologia historica 35, 2010, č. 1–2, s. 484–485 (et Jan Klápště).

Conference Reports

Celostátní konference „Vznik a počátky českého státu", in: Bulletin Československé akademie věd 27, 1981, č. 7, s. 22–24 (et E. Plesl, Miroslav Richter).

„Kulatý stůl" věnovaný úloze Slavníkovců v českých dějinách, Archeologické rozhledy 47, 1995, č. 2, s. 181 [Praha, 11. 10. 1994].

„Europas Mitte um 1000". Eine Ausstellung in deutsch-polnisch-slowakisch-tschechisch-ungarischer Kooperation („Sródek Europy około roku 1000-ego". Wystawa przy niemiecko-polsko-słowacko-czesko-więgierskiej wspolpracy), in: Museumskunde 65, 2000, č. 2, s. 97–103 (et A. Wieczorek).

Střed Evropy okolo roku 1000, Akademický bulletin AV ČR 10, 2002, č. 3, s. 461 [Praha, 17.3.–9.6. 2002].

Die internationale Ausstellung „Europas Mitte um 1000", in: Tschechische Mittelalterforschung 1990–2002, Praha 2003, s, 201–204

Journalism

Profesionálové a amatéři se doplňují, Lidové noviny, 12. 1. 1996, s. 18.

Pozitiv obrazu Akademie věd ČR, Lidové noviny, 19. 6. 1996, s. 9.

Delvita versus archeologická péče, Ochrana památek, S‚ 96, roč. 7, č. 34, 1996, s. 29.

Kdo kašle na zákon, zaps. Renata Kalenská, Mladý svět 38, č. 29, 1996, s. 16–17.

Ideologie stále ve službě?, Právo, 20. 7. 2002, s. 3.

Odešel velký historik (Dušan Třeštík), Lidové noviny, 24. 8. 2007, s. 9.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR