CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

obrázek Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Odborné zaměření:

středověké apokalyptické myšlení, profetická literatura, dějiny zbožnosti, koncepty elitního vědění ve středověku.

tel.: +420222222140

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 >> CV in english (PDF)

Vystudované programy, školy

1995-2002 FF UK v Praze, obor historie, diplomová práce Bolest a utrpění ve středověkých Čechách

2002-2010 dokrorandka Ústavu českých dejin FF UK, disertační práce Apokalyptické vize  husitského věku

Zaměstnání

2005-2008 spoluřešitelka v rámci Vědeckého výzkumného záměru „České země v minulosti a dnes", Ústav českých dějin, FF UK, Praha

2008-2009 Universität Konstanz / FLÚ, CMS Praha

2011-2012 Institut für Mittelalterforschung, ÖAW Vienna / FLÚ, CMS Praha

od 2009 vědecká pracovnice ve FLÚ, AV ČR, Praha, Centrum medievistických studií; externí vyučující na FF UK, Praha

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

9/2000-3/2001 ERASMUS na L´Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse

9/2003-3/2004 Herbert Quandt-Stiftung, Universität Konstanz

9/2004-3/2005 Ernst Mach-Stiftung, Universität Wien

4/2006-8/2006 Universität Konstanz

od 09/2022 fellow Warburg Institute, University of London, Londýn

Granty, projekty

2008-2009 zaměstnaná v projektu DFG-Project C9 Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation, Sonderforschungsbereich 485 Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration, Universität Konstanz

2009-2011 členka týmu v projektu Die Reform und  Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils, FLU AVČR-Universität Wien

2011-2016 členka týmu v projektu Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant (vedoucí týmu Pavlína Rychterová)

2012-2018 členka týmu v projektu Kulturní kódy a jejich proměny v husitství

2013-2016 účastnice v projektu New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, COST Action IS 1301

2017-2019 hlavní řešitel projektu Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

od 2019 spoluřešitelka v projektu Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace (Projekt EXPRO 19-28415X, hlavní řešitel Pavel Soukup)

od 2022 spoluřešitelka v projektu Pagans and Christians: Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages (FLU Praha – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, GAČR, 22-18972K)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

  • členka rady pracoviště Orientálního ústavu AV ČR
  • členka rady pracoviště Filosofického ústavu AV ČR
  • členka výboru ve Společnosti Husova muzea v Praze
  • členka redakční rady časopisu Studia mediaevalia Bohemica
  • fellow Centra medievistických studií

Výuka

Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku I (FF UK, ZS 2007)

Eschatologická a apokalyptická proroctví ve středověku II (FF UK, LS 2008)

Dvanácté století: Revoluce? Reformace? Renesance? (FF UK, LS 2010)

Středověká proroctví a elitní vědění: Text a společnost (FF UK, LS 2013)

Řeč proroctví: apokalyptická a alchymistická literatura ve středověku (FF UK, ZS, 2016)

Středověké bestsellery (FF UK, LS 2019)

Alexandr Veliký ve středověkých Čechách (FF UK, ZS 2020-2021)

Na cestě ke spáse či zatracení: náboženský radikalismus ve středověku (FF UK, ZS 2021)

Bibliografie

Monografie

Pavlína CERMANOVÁ, Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize předhusitské a husitské doby, Praha: Argo 2013

Pavlína CERMANOVÁ, Jaroslav SVÁTEK, Václav ŽŮREK, Vojtěch BAŽANT, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha: Filosofia 2021

Pavlína CERMANOVÁ – Václav ŽŮREK (eds.), Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, Turnhout 2021

Pavlína CERMANOVÁ, Pavel SOUKUP (eds.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha, NLN, 2019

Pavlína CERMANOVÁ, Ondřej BERÁNEK, Jakub HRUBÝ (eds.), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Praha, Academia 2017

Články

P. CERMANOVÁ, "Sharing Academic Knowledge: Commentaries on the Secretum secretorum", in: Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, ed. Pavlína CERMANOVÁ – Václav ŽŮREK, Turnhout: Brepols 2021, s. 331–359

P. CERMANOVÁ, "The Circulation of the Pseudo-Aristotelian Secretum secretorum in the Scholarly Centers of the Medieval Czech Lands", in: Ota PAVLÍČEK (ed.), Studying the Arts in Medieval Bohemia, Turnhout: Brepols, 2021, s. 135–153

P. CERMANOVÁ, "How to Create a Hussite Identity? The Hussite Chronicle by Lawrence of Březová", in: Pavlina RYCHTEROVÁ, David KALHOUS (eds.), Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600, ed., CELAMA 32, Turnhout: Brepols, 2021, s. 127–154

P. CERMANOVÁ, "The Mediation of God's Word in Hussite Apocalyptic Exegesis and the Influence of Joachimism", in: Kantick GOSH, Pavel SOUKUP (eds.), Wycliffism and Hussitism: Methods, Impact, Responses, Turnhout: Brepols 2021, s. 321–339

P. CERMANOVÁ – V. ŽŮREK, "Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře středověkých Čech", in: Mlada HOLÁ et al. (eds.), Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku, Praha 2021, s. 202–218

P. CERMANOVÁ, "The Apocalyptic Background of Hussite Radicalism", in: A Companion to the Hussites, Leiden: Brill, 2020,  s. 187–218

P. CERMANOVÁ, "Jiná Apokalypsa. Prorocké texty v husitství", in: Pavlína CERMANOVÁ, Pavel SOUKUP (eds.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha, NLN, 2019, s. 144–172

P. CERMANOVÁ, "Křesťanské vyprávění o arabském tajemství", in: Martin NODL, František ŠMAHEL (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2019, s. 171–189

P. CERMANOVÁ, "Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts", Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, p. 45–73.

P. CERMANOVÁ, "Geschichten der Läuterung. Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner", Bohemia 58/2018, s. 267–285

P. CERMANOVÁ, "The Life of Antichrist in the Velislav Bible", in: Lenka PANUŠKOVÁ (ed.), The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, Amsterdam University Press, 20018, s. 141–161

Popularizace

Vartenberk. Grafická novela o Janovi z Vartenberka, Děčín 2012 (poradce)

Spolupráce na dokumentárním cyklu České televize Druhý život Mistra Jana Husa (2014)

Spolupráce (moderátorka a odborná poradkyně) na dokumentárním filmu České televize Mistr a kazatel (52 min, 2015)

Spolupráce (námět, autorka scénáře a moderátorka) na dokumentárním cyklu České televize Sedm pečetí Karla IV. (7x30 min, 2016) (viz stránky pořadu)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR